Προεδρικό διάταγμα 3/11/97

ΠΔ 03-11-1997: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Τήνου (νομού Κυκλάδων) και τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 03-11-1997: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Τήνου (νομού Κυκλάδων) και τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 1058/Δ/1997), 05-12-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 9, 29 και 70 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 (παράγραφος 1) του νόμου 2242/1994 Πολεοδομική περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 162/Α/1994).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 Περί παροχής εις τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του αναγκαστικού νόμου 314/1968 κ.τ.λ. (ΦΕΚ 220/Α/1971) και όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

5. Την Ε23945/4927/1968 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων Περί εξαιρέσεως της αρμοδιότητας του Νομάρχου δια τις περιπτώσεις εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών εις περιοχές ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 121/Δ/1968).

 

6. Την 3648/266/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου χώρας Τήνου (ΦΕΚ 120/Δ/1986), όπως τροποποιήθηκε με την 96030/7053/1995 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 15/Δ/1996).

 

7. Τις 170/1994, 20/1995, 57/1995, 85/1995, 122Α/1995, 122Β/1995, 17/1996, 30/1996, 44/1996 και 125/1996 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Τήνου.

 

8. Την 456/1996 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

10. Την 478/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 03-11-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.