Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή του παρόντος, νοούνται ως:

 

1. Άδεια: η έγκριση που χορηγείται από τον φορέα Χορήγησης της Άδειας σε μια επιχείρηση, με την οποία αναγνωρίζεται η ιδιότητα της ως σιδηροδρομικής επιχείρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 145/2008 (ΦΕΚ 207/Α/2008).

 

2. Αιτών: η αδειούχος σιδηροδρομική επιχείρηση ή και διεθνής ένωση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, καθώς και οι φορτωτές, οι παραγγελιοδόχοι μεταφορών και οι επιχειρήσεις συνδυασμένων μεταφορών για την εκμετάλλευση σιδηροδρομικών υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια.

 

3. Αστικές και προαστιακές Υπηρεσίες: Υπηρεσίες μεταφορών που εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός αστικού κέντρου ή μιας αστικής περιοχής, καθώς και τις ανάγκες μεταφορών ανάμεσα στο εν λόγω κέντρο ή περιοχή και τα προάστιά τους.

 

4. Ατύχημα: κάθε απρόβλεπτο ξαφνικό περιστατικό ή αλληλουχία τέτοιων περιστατικών με ζημιογόνες συνέπειες, ιδίως συγκρούσεις τρένων, εκτροχιασμοί, ατυχήματα σε διαβάσεις, πρόκληση ζημίας σε πρόσωπα από τη λειτουργία του τροχαίου υλικού, πυρκαγιά.

 

5. Δήλωση δικτύου: η δήλωση που ορίζει λεπτομερώς τους γενικούς κανόνες, τις προθεσμίες, τις διαδικασίες και τα κριτήρια που αφορούν τα συστήματα χρέωσης και κατανομής χωρητικότητας. Η δήλωση περιέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να είναι δυνατή η υποβολή Αίτησης χωρητικότητας.

 

6. Διαχειριστής Υποδομής: ο φορέας που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, καθώς και τη διαχείριση των συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας της υποδομής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 145/2008 (ΦΕΚ 201/Α/2008) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3981/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010)

 

7. Διεθνής ένωση: κάθε ένωση δύο τουλάχιστον σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη μέλη, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διεθνών μεταφορών μεταξύ κρατών μελών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 149/2009 (ΦΕΚ 192/Α/2009).

 

8. Διέλευση: η διάσχιση κοινοτικού εδάφους, η οποία πραγματοποιείται χωρίς φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων ή/και χωρίς επιβίβαση επιβατών ή αποβίβαση τους στο κοινοτικό έδαφος,

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 149/2009 (ΦΕΚ 192/Α/2009).

 

9. Διεθνής υπηρεσία φορτίου: Υπηρεσίες μεταφορών, στις οποίες ο συρμός διασχίζει τουλάχιστον ένα σύνορο κράτους μέλους. Ο εν λόγω συρμός μπορεί να συνενώνεται ή να χωρίζεται σε επιμέρους τμήματα συρμών με ενδεχομένως διαφορετικές αφετηρίες και προορισμούς, αρκεί όλα τα βαγόνια να διασχίζουν τουλάχιστον ένα σύνορο.

 

10. Δίκτυο: το σύνολο της σιδηροδρομικής υποδομής το οποίο διαχειρίζεται ο Διαχειριστής υποδομής.

 

11. Κατανομή: η κατανομή της χωρητικότητας σιδηροδρομικής υποδομής από το Διαχειριστή υποδομής.

 

12. Κορεσμένη υποδομή: τμήμα υποδομής για το οποίο η ζήτηση χωρητικότητας δεν μπορεί να ικανοποιηθεί πλήρως κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων, ακόμη και μετά το συντονισμό διαφορετικών αιτημάτων χωρητικότητας.

 

13. Περιφερειακές Υπηρεσίες: Υπηρεσίες μεταφορών που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφορών μιας περιοχής.

 

14. Πίνακας δρομολογίων: τα δεδομένα που καθορίζουν όλες τις προγραμματισμένες κινήσεις συρμών και τροχαίου υλικού που λαμβάνουν χώρα στην υποδομή κατά την περίοδο ισχύος του πίνακα.

 

15. Σιδηροδρομική διαδρομή: η χωρητικότητα υποδομής που απαιτείται για να κινηθεί ένας συρμός μεταξύ δύο τόπων σε δεδομένο χρονικό διάστημα.

 

16. Σιδηροδρομική επιχείρηση: κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση, η οποία έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και της οποίας η κύρια δραστηριότητα είναι η παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων και / ή επιβατών υπό τον όρο ότι η επιχείρηση αυτή εξασφαλίζει υποχρεωτικά και την έλξη.

 

Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις που παρέχουν μόνον έλξη.

 

17. Σιδηροδρομική υποδομή: το σύνολο των στοιχείων που αναφέρονται στο Παράρτημα 1, μέρος Α του κανονισμού 2598/1970 της Επιτροπής της 18-10-1970 (EEL 278/165/1970) περί καθορισμού του περιεχομένου των διαφόρων κεφαλαίων των εντύπων λογιστικής οργανώσεως του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμός 1108/1970 (EEL 130/138/1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός από την τελευταία περίπτωση, η οποία, για τους σκοπούς και μόνο της παρούσας Οδηγίας θα διατυπωθεί ως εξής Κτίρια για την εξυπηρέτηση της υποδομής. Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή: η παραπάνω Σιδηροδρομική Υποδομή που βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 76 του νόμου [Ν] 3981/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010)

 

18. Συμφωνία πλαίσιο: νομικά δεσμευτική γενική συμφωνία, η οποία καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός αιτούντος και του Διαχειριστή υποδομής όσον αφορά την κατανεμητέα χωρητικότητα υποδομής και τα καταβλητέα τέλη για περίοδο μεγαλύτερη μιας περιόδου πίνακα δρομολογίου.

 

19. Συντονισμός: η διαδικασία με την οποία ο διαχειριστής υποδομής και οι αιτούντες επιχειρούν να επιλύσουν τις περιπτώσεις αντικρουόμενων αιτήσεων για χωρητικότητα υποδομής.

 

20. Υπηρεσία διεθνών μεταφορών επιβατών: υπηρεσία μεταφορών επιβατών στο πλαίσιο της οποίας η αμαξοστοιχία διέρχεται τουλάχιστον μία συνοριακή γραμμή κράτους μέλους και ο κύριος σκοπός της οποίας είναι η μεταφορά επιβατών μεταξύ σταθμών που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη η αμαξοστοιχία μπορεί να συνενώνεται ή / και να διαχωρίζεται, και τα διάφορα τμήματα μπορεί να έχουν διαφορετικές προελεύσεις και διαφορετικούς προορισμούς, με την προϋπόθεση ότι όλα τα βαγόνια διέρχονται τουλάχιστον μία συνοριακή γραμμή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 149/2009 (ΦΕΚ 192/Α/2009).

 

21. Φορέας Χορήγησης της Άδειας: Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, στην οποία ανατίθεται η έκδοση των αδειών σιδηροδρομικής επιχείρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 21 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 85 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

22. Φορέας Χορήγησης της Άδειας: Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, στο οποίο ανατίθεται η έκδοση των αδειών σιδηροδρομικής επιχείρησης.

 

23. Χωρητικότητα υποδομής: η δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού σιδηροδρομικών διαδρομών που ζητούνται για ένα στοιχείο της υποδομής για μία συγκεκριμένη περίοδο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.