Νόμος 4199/13 - Άρθρο 85

Άρθρο 85: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3891/2010 και των προεδρικών διαταγμάτων 160/2007, 41/2005 και 104/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου 27 του νόμου 3891/2010 καταργείται.

 

2. Το άρθρο 28 του νόμου 3891/2010 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Η περίπτωση 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων επιλαμβάνεται των διαφορών που ανακύπτουν για θέματα της αρμοδιότητάς της και εκδίδει δεσμευτική για τα μέρη απόφαση εντός το πολύ 2 μηνών από την υποβολή σε αυτήν όλων των αναγκαίων πληροφοριών. Η διαδικασία επίλυσης διαφοράς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζεται στον Κανονισμό Ακροάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.}

 

β. Η περίπτωση 9 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Επεξεργάζεται και προτείνει νομοθετικό πλαίσιο στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε θέματα αρμοδιότητάς της.}

 

γ. Μετά την περίπτωση 17 προστίθενται περιπτώσεις 18 έως 27 ως εξής:

 

{18. Διεξάγει ακροάσεις, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν έγγραφης καταγγελίας οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, για τη διαπίστωση παραβάσεων διατάξεων της σιδηροδρομικής νομοθεσίας, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ρητά δίδεται σχετική αρμοδιότητα με τον παρόντα νόμο.

 

19. Εκδίδει τον Κανονισμό Ακροάσεων, ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με τη διεξαγωγή αυτών, σε εφαρμογή των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

 

20. Εκδίδει κανονιστικές και ατομικές διοικητικές πράξεις με τις οποίες ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και θέμα σε σχέση με τις αρμοδιότητές της.

 

21. Αναλαμβάνει την παρακολούθηση και την εποπτεία της εφαρμογής της κοινής συμφωνίας του άρθρου 14 παράγραφοι 3 έως 5 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 μεταξύ του Διαχειριστή Υποδομής και του Δημοσίου, καθώς και τη διαμεσολάβηση των μερών της σε περίπτωση διαφοράς.

 

22. Συμμετέχει στη διαμόρφωση του συστήματος παροχής κινήτρων στον διαχειριστή υποδομής για τη μείωση του κόστους παροχής της υποδομής και του επιπέδου τελών πρόσβασης, εισηγούμενη σχετικά προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στον Υπουργό Οικονομικών και αναλαμβάνει την εποπτεία εφαρμογής του συστήματος αυτού, υποβάλλοντας σχετικές εκθέσεις στους ως άνω Υπουργούς.

 

23. Ασκεί τα καθήκοντα της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών που προβλέπονται στο άρθρο 15 του προεδρικού διατάγματος 160/2007 (ΦΕΚ 201/Α/2007), όπως ισχύει.

 

24. Ασκεί τα καθήκοντα της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών που προβλέπονται στο νόμο [Ν] 3911/2011 (ΦΕΚ 12/Α/2011), όπως ισχύει.

 

25. Ασκεί τα καθήκοντα της Εθνικής Αρχής για την Ασφάλεια που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 104/2010 (ΦΕΚ 181/Α/2010), όπως ισχύει.

 

26. Ασκεί τα καθήκοντα της Αρμόδιας Αρχής του Κανονισμού σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID) της κοινής υπουργικής απόφασης 35043/2524/2010 (ΦΕΚ 1385/Β/2010), όπως ισχύει.

 

27. Ασκεί τα καθήκοντα της Αρμόδιας Αρχής για τους σιδηροδρόμους και τις αυτοκινητάμαξες της κοινής υπουργικής απόφασης Δ13/0/121/2007 (ΦΕΚ 53/Β/2007), όπως ισχύει.}

 

3. Στο άρθρο 29 του νόμου 3891/2010 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, καθορίζονται υπέρ της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων ως πόροι, για την άσκηση των εποπτικών, ελεγκτικών και ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων της, ανταποδοτικά τέλη:

 

α) επί των εσόδων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων από πάσης φύσεως σιδηροδρομικές μεταφορές,

 

β) επί των εσόδων του διαχειριστή υποδομής από τα τέλη χρήσης της υποδομής από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, καθώς και

 

γ) επί των εσόδων των εταιρειών συντήρησης τροχαίου υλικού από τις συμβάσεις υπηρεσιών συντήρησης, υπολογιζόμενα ως ποσοστό επί των ως άνω εσόδων, κατά περίπτωση ή με άλλο τρόπο.

 

Στην ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος των τελών, τα όργανα, η διαδικασία είσπραξης των τελών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του νόμου 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της εν λόγω Αρχής. Με τον εν λόγω κανονισμό ρυθμίζονται ιδίως:

 

α) η εσωτερική διάρθρωση και λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, η περιγραφή των αρμοδιοτήτων των μονάδων και οι θέσεις ευθύνης του προσωπικού,

 

β) ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων του προσωπικού και η κατανομή τους σε κατηγορίες θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και σε κατηγορίες θέσεων Τακτικού Προσωπικού, καθώς επίσης και κατά κλάδους και ειδικότητες,

 

γ) ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της,

 

δ) ζητήματα προμηθειών και

 

ε) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.}

 

5. Το άρθρο 32 του νόμου 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 32: Διοικητικές Κυρώσεις

 

1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου 3891/2010, του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α/2005), όπως ισχύει, της σχετικής με τις αρμοδιότητές της σιδηροδρομικής νομοθεσίας, των συστάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για συμμόρφωση, των όρων των αδειών που χορηγούνται, καθώς και σε περίπτωση παράλειψης ή μη προσήκουσας παροχής πληροφοριών σε σχετικό νόμιμο αίτημά της, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων κοινοποιεί στο υπαίτιο πρόσωπο τη διαπίστωση της παράβασης και του παρέχει τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του στο πλαίσιο σχετικής ακρόασης και να αποκαταστήσει τη νομιμότητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

 

2. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων μπορεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων να απαιτήσει την παύση της παράβασης είτε αμέσως είτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και να λαμβάνει κατάλληλα και αναλογικά μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης και να επιβάλλει στο υπαίτιο πρόσωπο μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:

 

α) Σύσταση για συμμόρφωση σε συγκεκριμένη διάταξη της νομοθεσίας με προειδοποίηση επιβολής προστίμων σε περίπτωση υποτροπής.

 

β) Πρόστιμο έως το 15% του ετήσιου κύκλου εργασιών της υπαίτιας επιχείρησης κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη της παράβασης χρήση. Για τον καθορισμό του προστίμου λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η φύση, η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης.

 

3. Σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων του νομοθετικού πλαισίου και των όρων χορήγησης των προβλεπόμενων αδειών, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων μπορεί να αναστέλλει τις χορηγηθείσες άδειες ή να ανακαλεί τις άδειες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων μπορεί να επιβάλλει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις και ποινές που θα καλύπτουν τη χρονική περίοδο κάθε παράβασης, ακόμη και εάν η παράβαση έχει μετέπειτα παύσει να υφίσταται.

 

4. Σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του ανταγωνισμού στην αγορά των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων μπορεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων να επιβάλει τις προβλεπόμενες στο νόμο 3959/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, κυρώσεις.

 

5. Η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της. Πριν από την κοινοποίηση αυτή, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων δεν δημοσιοποιεί την απόφαση ή τμήμα αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο.

 

6. Σε περίπτωση επιβολής της διοικητικής κύρωσης του προστίμου, εάν ο υπόχρεος για την καταβολή του το καταβάλει εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, το πρόστιμο μειώνεται αυτοδικαίως στα 2/3 του επιβληθέντος ποσού.

 

7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων έχει αποχρώσες ενδείξεις ότι η παράβαση όρων της κείμενης σιδηροδρομικής νομοθεσίας ενέχει άμεση, σοβαρή και επικείμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία ή θα προξενήσει σοβαρά οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς των σιδηροδρόμων, μπορεί να λαμβάνει έκτακτα προσωρινά μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη οριστικής απόφασης, η οποία λαμβάνεται μετά από ακρόαση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

 

Η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων περί των προσωρινών μέτρων είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι 100.000 € για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης. Στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση παρέχεται στη συνέχεια δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις της και να προτείνει μέτρα αποκατάστασης. Εάν αυτά κριθούν επαρκή ή με την οριστική της απόφαση η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ανακαλεί τα προσωρινά μέτρα και επικυρώνει τα προτεινόμενα από την επιχείρηση μέτρα αποκατάστασης. Τα προσωρινά μέτρα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων έχουν ισχύ διάρκειας έως 3 μηνών, η οποία, σε περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμμόρφωσης, μπορεί να παραταθεί για ακόμη 3 μήνες.

 

8. Τα πρόστιμα, που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων υπέρ του Δημοσίου. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων μπορεί να προβλέψει την καταβολή του ποσού του προστίμου σε δόσεις.}

 

6. Το άρθρο 33 του νόμου 3891/2010 τροποποιείται ως εξής:

 

α. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων υπέρ του Δημοσίου.}

 

β. Μετά την παράγραφο 2 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων μπορεί να λαμβάνει έκτακτα προσωρινά μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του νόμου 3891/2010.}

 

7. Το άρθρο 34 του νόμου 3891/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 34: Ένδικα βοηθήματα

 

1. Κατά των κανονιστικών αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων ασκείται αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατά των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις, ασκείται προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Κατά των λοιπών ατομικών διοικητικών αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων ασκείται αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

 

2. Η προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης ή της προσφυγής, κατά περίπτωση, και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των προσβαλλόμενων αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, εκτός εάν μετά από αίτηση του αιτούντος ή του προσφεύγοντος το δικαστήριο με αιτιολογημένη απόφασή του, αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την εκτέλεση της πράξης, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

 

3. Για το παραδεκτό της συζήτησης των προσφυγών, που ασκούνται κατά των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα, απαιτείται η κατάθεση σε Δημόσιο Ταμείο ποσού ίσου με το 30% του επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 €.

 

4. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί, κατά περίπτωση, αίτηση αναίρεσης ή έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

 

5. Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων διατηρεί στοιχεία αναφορικά με τα θέματα των ανωτέρω προσφυγών, τη διάρκεια των διαδικασιών προσφυγής, καθώς και τον αριθμό των αποφάσεων για λήψη προσωρινών μέτρων. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος.}

 

8. Μετά το άρθρο 34 του νόμου 3891/2010 προστίθεται άρθρο 34Α ως εξής:

 

{Άρθρο 34Α

 

1. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία γίνεται αναφορά στο Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων ή στο Φορέα Χορήγησης Άδειας, νοείται η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

 

2. Το ποσό του παραβόλου για τη χορήγηση άδειας σιδηροδρομικής επιχείρησης που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007) μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.}

 

9. α. Η περίπτωση 21 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{21. Φορέας Χορήγησης της Άδειας: Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, στην οποία ανατίθεται η έκδοση των αδειών σιδηροδρομικής επιχείρησης.}

 

β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ως Ρυθμιστικός Φορέας ορίζεται η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.}

 

γ. Στο Κεφάλαιο ΙΧ του προεδρικού διατάγματος 41/2005 με τίτλο Άδειες σιδηροδρομικών επιχειρήσεων κάθε αναφορά στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντικαθίσταται με Φορέα Χορήγησης Άδειας.

 

δ. Προστίθεται άρθρο 47Α στο προεδρικού διατάγματος 41/2005 ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 47Α: Ποινικές Κυρώσεις

 

1. Όποιος χρησιμοποιεί την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή χωρίς την άδεια της περίπτωσης 1 του άρθρου 2 του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών.

 

2. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και τη δήμευση του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της παράβασης της προηγούμενης παραγράφου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 

10. (πρώην 9) Το προεδρικό διάταγμα 160/2007 (ΦΕΚ 201/Α/2007) τροποποιείται ως εξής:

 

1. Η περίπτωση β' του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών: η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων του άρθρου 22 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010), εφεξής η Αρχή, που αναλαμβάνει τα καθήκοντα που αφορούν την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα ή κάθε οργανισμός δύο κρατών μελών, στον οποίο το κράτος - μέλος έχει αναθέσει τα καθήκοντα αυτά, ώστε να εξασφαλίζεται ένα ενιαίο καθεστώς ασφαλείας για την εξειδικευμένη διαμεθοριακή υποδομή,}

 

2. Η περίπτωση δ' του άρθρου 3, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) διαχειριστής υποδομής: κάθε φορέας ή επιχείρηση που είναι υπεύθυνος / υπεύθυνη ιδίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής, ή μέρους αυτής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α/2005), όπως ισχύει, που μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη διαχείριση των συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας της υποδομής. Τα καθήκοντα του διαχειριστή της υποδομής ενός δικτύου ή ενός μέρους δικτύου μπορούν να ανατίθενται σε διαφορετικούς φορείς ή επιχειρήσεις,}

 

3. Η περίπτωση ι)δ' του άρθρου 3, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι)δ) σιδηροδρομική επιχείρηση: κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση όπως ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α/2005) και κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας είναι η παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων ή/και επιβατών, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση αυτή εξασφαλίζει υποχρεωτικά και την έλξη. Συμπεριλαμβάνονται επίσης, οι επιχειρήσεις που παρέχουν μόνον έλξη,}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η Αρχή αποφασίζει για τη χορήγηση πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας αμελλητί και το αργότερο εντός 4 μηνών από την υποβολή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών και των τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών που έχει ζητήσει. Εάν ζητηθεί από τον αιτούντα να υποβάλει συμπληρωματικές πληροφορίες, οι εν λόγω πληροφορίες υποβάλλονται αμέσως.}

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το Τμήμα υπάγεται στη Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου. Οι αρμοδιότητες της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών ανατίθενται στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων του άρθρου 22 του νόμου 3891/2010, η οποία είναι ανεξάρτητη ως προς την οργάνωση, τη νομική μορφή και τη λήψη αποφάσεων από οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση, διαχειριστή υποδομής ή αιτούντα για τα ανωτέρω.}

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η Επιτροπή διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων υποχρεούται να προβαίνει στη διεξαγωγή έρευνας μετά από σοβαρά σιδηροδρομικά ατυχήματα με πρωτοβουλία του Προέδρου. Στόχος της διερεύνησης είναι η βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων.}

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η Επιτροπή εκδίδει συστάσεις ασφαλείας, οι οποίες απευθύνονται στην Αρχή και, όπου απαιτείται λόγω του χαρακτήρα της σύστασης, σε άλλους φορείς ή αρχές της χώρας ή άλλων κρατών - μελών. Η Αρχή και οποιοσδήποτε άλλος φορέας ή αρχή της χώρας λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι συστάσεις για την ασφάλεια που εκδίδονται από την Επιτροπή αλλά και από άλλους φορείς διερεύνησης άλλων κρατών - μελών λαμβάνονται υπόψη και, όπου ενδείκνυται, ακολουθούνται από τις επιβαλλόμενες ενέργειες.}

 

11. (πρώην 10) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 104/2010 (ΦΕΚ 181/Α/2010) τροποποιείται ως εξής:

 

α. Στο πρώτο εδάφιο και στην περίπτωση β' του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, καθώς και στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 30, η φράση το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντικαθίσταται από τη φράση η Αρχή.

 

β. Στο άρθρο 32 η φράση το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντικαθίσταται από τη φράση η Αρχή.

 

12. (πρώην 11) Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν μέχρι και την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων βάσει της αρμοδιότητας που χορηγήθηκε από το προεδρικό διάταγμα 160/2007 (ΦΕΚ 201/Α/2007), όπως ισχύει, και το άρθρο 37 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010) και στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2004/49/ΕΚ και του Κανονισμού 445/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραμένουν έγκυρα και σε πλήρη ισχύ μέχρι την αντικατάστασή τους από όμοια πιστοποιητικά που θα εκδώσει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 42 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.