Προεδρικό διάταγμα 420/87 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την κατασκευή της οικοδομής εφαρμόζεται η μελέτη εγκατάστασης του δικτύου αερίων καυσίμων, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης της οικοδομής με το δίκτυο διανομής αερίου.

 

2. Κατά την κατασκευή της οικοδομής απαιτείται η ενσωμάτωση ολοκλήρου του δικτύου σωληνώσεων με τα εξαρτήματά τους, εξαιρουμένων των συσκευών χρήσης και μετρητών αερίων καυσίμων, από το σημείο της προβλεπόμενης θέσης των μετρητών της οικοδομής μέχρι τις θέσεις που θα γίνεται χρήση του αερίου όπως προβλέπεται στη μελέτη.

 

3. Η αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει την εφαρμογή της μελέτης στα στάδια κατασκευής του κτιρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος της 03-09-1983 (ΦΕΚ 394/Δ/1983) περί του τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχου των ανεγειρομένων οικοδομών και τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία φράση της παραγράφου 3 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 30 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003).

 

4. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής της οικοδομής και ειδικότερα, πριν από την οριστική σύνδεση της οικοδομής με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και στο άρθρο 7 του από 08-07-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 795/Δ/1993), ο επιβλέπων τις εργασίες εγκατάστασης δικτύου αερίων καυσίμων μηχανικός, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, υποβάλλει στην κατά τόπο αρμόδια Εταιρεία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται ότι η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τη μελέτη και τις προδιαγραφές που ισχύουν, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του παρόντος. Στην υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος τις εργασίες εγκατάστασης μηχανικού, επισυνάπτεται υποχρεωτικά, θεωρημένη από αυτόν, και η προβλεπόμενη από το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 38/1991, όπως ισχύει, υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη ή τεχνίτη επικεφαλής του συνεργείου ή των συνεργείων, κατόχου σχετικής αδείας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου ελέγχει την καλή κατασκευή και τεχνική αρτιότητα των κατασκευασθέντων δικτύων από πλευράς ασφαλείας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος και θεωρεί την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου εφαρμογής της μελέτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 ανωτέρω, η κατά τόπο αρμόδια Εταιρεία Παροχής Αερίου υποβάλλει τα παραπάνω στοιχεία στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί αυτή στις διαδικασίες τελικής θεώρησης της άδειας οικοδομής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του από 08-07-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 795/Δ/1993).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 30 του νόμου 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α/2003).

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την υποβολή και έγκριση της μελέτης αερίων καυσίμων, κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας, καθώς και τον έλεγχο κατασκευής των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου κατά την προηγούμενη παράγραφο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του νόμου 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/2005).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.