Προεδρικό διάταγμα 93/87 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Μέλη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέλη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν:

 

α) Φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. Με το Καταστατικό μπορούν να ορίζονται και άλλες προϋποθέσεις ή κωλύματα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Οικοδομικού Συνεταιρισμού και

 

β) Νομικά πρόσωπα.

 

Η δήλωση για συμμετοχή στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό δεν ανακαλείται μέχρι τη σύστασή του. Μετά τη σύσταση εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου για έξοδο ή αποχώρηση.

 

2. Δεν μπορούν να ζητήσουν τη σύσταση Οικοδομικού Συνεταιρισμού ούτε να αποκτήσουν την ιδιότητα μέλους του:

 

α) Πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα μέλους άλλου Οικοδομικού Συνεταιρισμού της ίδιας κατηγορίας, ή πρόσωπα που έχουν ήδη στην ιδιοκτησία τους κατοικία ή οικόπεδο που απέκτησαν ως μέλη Οικοδομικού Συνεταιρισμού της ίδιας κατηγορίας.

 

β) Πρόσωπα που υπήρξαν μέλη άλλου Οικοδομικού Συνεταιρισμού και που διαγράφηκαν επειδή δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και μέχρις ότου εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις αυτές.

 

γ) Πρόσωπα που βρίσκονται υπό δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση ή τελούν υπό δικαστική αντίληψη ή έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα που συνεπάγονται τη διαγραφή μέλους του συνεταιρισμού σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

 

3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος απαγορεύεται η εγγραφή νέων μελών εκτός αν υπάρξει περίπτωση εξόδου, αντικατάστασης, θανάτου ή διαγραφή μέλους του συνεταιρισμού.

 

Εφόσον στην έκταση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πολεοδομικά πρότυπα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων υπάρχει δυνατότητα κάλυψης στεγαστικών αναγκών πέρα από αυτές των εγγεγραμμένων μελών του Οικοδομικού Συνεταιρισμού, μετά από σχετική έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας Δημοσίων Έργων και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού, μετά από σχετική έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας Δημοσίων Έργων και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού δύναται ο συνεταιρισμός να προβαίνει στην εγγραφή νέων μελών με τη διαδικασία που τηρείται στις περιπτώσεις αντικατάστασης μελών με ανάλογη τροποποίηση του Καταστατικού του.

 

4. Σχέσεις συνεταιρισμού και μελών.

 

α) Οι σχέσεις ανάμεσα στο συνεταιρισμό και τα μέλη του διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος και του Καταστατικού. Οι διατάξεις του εμπορικού και αστικού δικαίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με το Διάταγμα αυτό.

 

β) Τα μέλη υποχρεούνται να προασπίζονται και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του συνεταιρισμού και να μην προβαίνουν σε πράξεις που να βλάπτουν τα συμφέροντά του.

 

γ) Η ιδιότητα του μέλους συνεπάγεται την υποχρέωση συμμετοχής και συνεργασίας στη λειτουργία και τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού. Το καταστατικό προβλέπει διοικητικές κυρώσεις για την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων μελών προς το Συνεταιρισμό.

 

5. Έξοδος μέλους

 

α) Κάθε μέλος μπορεί να εξέλθει από το συνεταιρισμό ένα χρόνο μετά την ημερομηνία εγγραφής του, αλλά μόνο στο τέλος της συνεταιρικής χρήσης, με έγγραφη δήλωση που γίνεται προς τη διοίκηση του συνεταιρισμού και το αρμόδιο Ειρηνοδικείο τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από την έξοδο. Το καταστατικό μπορεί να ορίσει μεγαλύτερο χρόνο πριν από την παρέλευση του οποίου δεν μπορεί να εξέλθει μέλος. Σε καμία περίπτωση ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια.

 

β) Στην περίπτωση που η έξοδος μέλους γίνεται μετά τη διάθεση του συνεταιρικού κεφαλαίου για την υλοποίηση του σκοπού σύστασής του, ο οικοδομικός Συνεταιρισμός οφείλει να αντικαταστήσει το εξερχόμενο μέλος όπως περιγράφεται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνεται αντικατάσταση του μέλους που εξέρχεται πριν από τη διάθεση του συνεταιρικού κεφαλαίου.

 

γ) Το μέλος που εξέρχεται έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις μέχρι τη λήξη της χρήσης κατά την οποία εξέρχεται. Αν είναι μέλος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου του συνεταιρισμού, παύει να μετέχει στις συνεδριάσεις τους από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εξόδου.

 

δ) Το μέλος που εξέρχεται από τον συνεταιρισμό έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή της μερίδας του. Εφόσον δεν έχει διατεθεί το συνεταιρικό κεφάλαιο, η συνεταιρική μερίδα επιστρέφεται αυτούσια όπως έχει καταβληθεί από τα μέλη και όπως ορίζεται από την παράγραφο 8)β του παρόντος άρθρου καταβάλλεται δε εφ' άπαξ στο τέλος της οικονομικής περιόδου κάθε χρόνου.

 

Στην περίπτωση που το συνεταιρικό κεφάλαιο έχει ήδη διατεθεί και εφόσον δεν έχει γίνει η διανομή των μερίδων στα μέρη σύμφωνα με το παρόν, η επιστροφή της μερίδας γίνεται μετά την καταβολή στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό της αντίστοιχης μερίδας από τον αντικατάσταση, όπως ορίζεται από την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται δε στο εξερχόμενο μέλος εφ' άπαξ στο τέλος της οικονομικής περιόδου του χρόνου αντικατάστασης.

 

Αν δεν επαρκεί η συνεταιρική περιουσία για την κάλυψη των χρεών του συνεταιρισμού, που τυχόν υπάρχουν, το εξερχόμενο μέλος υποχρεούνται να καταβάλλει στο συνεταιρισμό, οποιοσδήποτε πρόσθετο ποσό, που έχει αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η αγωγή του εξερχόμενου μέλους για την πληρωμή της συνεταιρικής του μερίδας παραγράφεται μετά διετία από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής.

 

6. Διαγραφή μέλους.

 

α) Η διαγραφή μέλους του συνεταιρισμού γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

 

α)α) Όταν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για απιστία, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, παραχάραξη σφραγίδων, απάτη σε βάρος της περιουσίας του συνεταιρισμού ή του Δημοσίου.

 

α)β) Όταν αποδεδειγμένα ασκείται δραστηριότητα σε βάρος του σκοπού και των συμφερόντων του συνεταιρισμού.

 

α)γ) Όταν καθυστερεί την καταβολή της συνεταιρικής μερίδας που οφείλει, ή μέρος αυτής ή συνδρομή ή άλλη εισφορά για χρόνο μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες. Ένα μήνα πριν τη λήξη των έξι (6) μηνών ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός υποχρεούται να γνωστοποιήσει με συστημένη επιστολή του στο μέλος τη λήξη της προθεσμίας καθώς και τις επιβαλλόμενες από τον παρόν Προεδρικό Διάταγμα και το καταστατικό κυρώσεις.

 

α)δ) Όταν καθυστερεί την εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής για την είσπραξη της οποίας άρχισε εναντίον του διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.

 

β) Η διαγραφή μέλους γίνεται με κοινή απόφαση του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου του συνεταιρισμού, στην περίπτωση α)α) της παραγράφου αυτής. Στις περιπτώσεις α)β), α)γ) και α)δ) γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού μετά από αιτιολογημένη πρόταση του διοικητικού, ή εποπτικού συμβουλίου.

 

Το μέλος που διαγράφεται δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει την εκκαθάριση του συνεταιρισμού.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη λήψη απόφασης διαγραφής είναι να έχει κληθεί κατά τις γενικές διατάξεις το υπό διαγραφή μέλος προς απολογία και παροχή εξηγήσεων ενώπιον του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου σε τακτή ημέρα όχι αργότερα από ένα μήνα από την παραπάνω γνωστοποίηση.

 

Το μέλος δύναται να παραστεί αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο. Εάν σε διάστημα 1 μηνός από τη νόμιμη κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης για τη διαγραφή του αυτός δεν προσφύγει αρμοδίως κατά της απόφασης αυτής, τότε ο συνεταιρισμός προβαίνει σε αντικατάσταση του, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 8 του παρόντος.

 

γ) Δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή μέλους στο συνεταιρισμό από τον οποίο διαγράφτηκε.

 

7. Θάνατος μέλους

 

Σε περίπτωση θανάτου μέλους του Οικοδομικού Συνεταιρισμού η συνεταιρική μερίδα του κληρονομείται ή κληροδοτείται όπως, προβλέπεται παρακάτω:

 

Το μέλος που πέθανε θεωρείται ότι εξέρχεται από το συνεταιρισμό στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας επήλθε ο θάνατος. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα η συνεταιρική ιδιότητα του θανόντος συνεχίζεται στο πρόσωπο του κληρονόμου.

 

Σε περίπτωση ανηλίκων ή περισσοτέρων του ενός κληρονόμων η άσκηση των δικαιωμάτων ή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων απέναντι στον συνεταιρισμό γίνεται από το νόμιμο οριζόμενο επίτροπο ανηλίκων ή από τον οριζόμενο εκπρόσωπο των συγκληρονόμων μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

 

Με το καταστατικό είναι δυνατόν να ορισθεί ότι μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, η συνεταιρική μερίδα του θανόντος μέλους και το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού του με το συνεταιρισμό, περιέχονται σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός νομίμων κληρονόμων, οριστικά σ' έναν από αυτούς που ορίζεται από τους υπόλοιπους με έγγραφη δήλωσή τους που κατατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού μέσα σε ένα χρόνο από το θάνατο του αρχικού συνεταίρου.

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής ο οικοδομικός συνεταιρισμός έχει δικαίωμα να αντικαταστήσει το μέλος που πέθανε.

 

Τυχόν αρνητικό υπόλοιπο παρακρατείται από την συνεταιρική μερίδα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η προαναφερόμενη πρόβλεψη στο καταστατικό ή που καταργηθεί η υπάρχουσα σχετική διάταξη του καταστατικού η συνεταιρική μερίδα του θανόντος περιέρχεται στους νόμιμους κληρονόμους του με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κληρονομικής διαδοχής, συντασσόμενης σχετικής δηλώσεως αποδοχής κληρονομιάς, μέσα σε ένα χρόνο από τον θάνατο του αρχικού συνεταίρου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο οικοδομικός συνεταιρισμός έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει το μέλος που πέθανε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 448/1991 (ΦΕΚ 165/Α/1991).

 

8. Η για οποιοδήποτε λόγο αντικατάσταση μέλους οικοδομικού συνεταιρισμού με νέο διενεργείται ως εξής:

 

α) Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός προκειμένου να διαθέσει τη μερίδα του μέλους δημοσιεύει προκήρυξη σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 παράγραφος I.2.

 

Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση της μερίδας έχει ο οικείος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφόσον εκδηλώσει ενδιαφέρον εντός της χρονικής προθεσμίας κατά την παράγραφο I.2 του άρθρου 4, για στεγαστικούς σκοπούς, διαφορετικά η διάθεση της μερίδας γίνεται με κλήρωση μεταξύ εκείνων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα.

 

Το διάστημα των 2 μηνών της παραγράφου I.2 του άρθρου 4 παρατείνεται μέχρι ν' ανευρεθεί αντικαταστάτης.

 

β) Σε κάθε αντικατάσταση μέλους ο υπολογισμός αξίας της συνεταιρικής μερίδας γίνεται με βάση το σύνολο όλων των μέχρι τη στιγμή εκείνη εισφορών οποιασδήποτε φύσης του μέλους προς τον οικοδομικό συνεταιρικό. Η αξία της μερίδας προσαυξάνεται μόνο κατά το συμβατικό τόκο αναδρομικά για το εκάστοτε κεφάλαιο και για το εκάστοτε χρονικό διάστημα. Η ενδεχόμενη της διενέργειας της αντικατάστασης δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.