Προεδρικό διάταγμα 4/12 - Άρθρο 17

ΠΔ 04-12-2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού οικισμού Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 04-12-2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού οικισμού Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης, (ΦΕΚ 299/ΑΑΠ/2017), 29-12-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 παράγραφος 2 περίπτωση γ και 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως αυτά ισχύουν το μεν άρθρο 6 μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 7 παράγραφος 2 και 3 του νόμου 4315/2014 και το άρθρο 32 μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και την τροποποίησή του με το άρθρο 69 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Την υπ' αριθμόν 2728/2007 απόφαση του IB' Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

5. Την υπ' αριθμόν 4254/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

6. Την υπ' αριθμόν 452/27-03-2017 (αριθμός πίνακα 120) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης που αφορά στην έγκριση της τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου του θέματος (ΑΔΑ: 6ΛΦΡΩΡ5-Ξ3Δ).

 

7. Το γεγονός ότι τεκμηριώνεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης η πολεοδομική αναγκαιότητα και η πρόθεση και οικονομική δυνατότητα για την άμεση καταβολή της αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παράγραφος 2 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

8. Το γεγονός ότι από τις υπ' αριθμόν 1661/19-12-2016 και 461/27-03-2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης, προκύπτει ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 του Δήμου έχει εγγραφεί στον Κωδικό 40 7111.27.01 και 7111.06.02 αντίστοιχα, πίστωση ποσού 59.764,32 ευρώ για την αποζημίωση των δικαιούχων του ακινήτου στην οδό Στρυμώνα μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 17 και 18, όπου επανεπιβάλλεται με το παρόν διάταγμα η απαλλοτρίωση.

 

9. Την εξέταση του θέματος και τη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) στην συνεδρίαση αυτού στις 01/08/2017 (πρακτικό υπ' αριθμόν 1/ θέμα 3ο), για την πρόταση έκδοσης προεδρικού διατάγματος για την τροποποίηση του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου.

 

10. Την υπ' αριθμόν 39324/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά (ΦΕΚ 3959/Β/2016).

 

11. Τη γνωμοδότηση υπ' αριθμόν 221/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 04-12-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.