Προεδρικό διάταγμα 4/4/03 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αρτιότητα των οικοπέδων καθορίζεται ως εξής:

 

α) Στη Χώρα Αστυπάλαιας ισχύουν οι οριζόμενες στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 αρτιότητες του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 594/Δ/1978) για το κεντρικό τμήμα του οικισμού (τομέας Α) ενώ για τα οικόπεδα του λοιπού τμήματος (τομέας Β) ισχύουν οι όροι που εισάγονται με το παρόν.

 

β) Για τον οικισμό Λιβάδι παραμένουν σε ισχύ οι οριζόμενες αρτιότητες στο συνεκτικό και μη συνεκτικό τμήμα του οικισμού όπως ορίζονται με την 5626/1994 απόφαση του Νομάρχη για την οριοθέτηση του οικισμού.

 

2. Ποσοστό κάλυψης και συντελεστής δόμησης παραμένει ο οριζόμενος στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985). Τυχόν βοηθητικά κτίσματα εντός του οικοπέδου προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης και στο ποσοστό κάλυψης.

 

3. Η τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο θα γίνεται σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:

 

α) να μην βλάπτεται ο πολεοδομικός ιστός του οικισμού και να τηρηθεί η συνέχεια της οικοδομικής γραμμής και η μερική υποχώρηση του μετώπου των όψεων των κτιρίων λόγω της διαμόρφωσης αυλής,

 

β) να προστατεύονται βασικά σημεία θέας των κοινόχρηστων χώρων,

 

γ) να προστατεύεται κατά το δυνατόν η θέα των όμορων και των όπισθεν των κτισμάτων οικοπέδων,

 

δ) να μην διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες,

 

ε) να συμφωνεί με το σύστημα δόμησης που ισχύει επί του δρόμου σε επαφή με τα όμορα κτίρια για το παλαιό τμήμα του οικισμού (τομέα Α) ή σε εσοχή με μεσολάβηση υπαίθριου χώρου. Προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αιγαίου να γνωμοδοτήσουν για την θέση του κτιρίου στο οικόπεδο, πρέπει να υποβάλλεται πλήρης φωτογραφική αποτύπωση του άμεσου περιβάλλοντος του οικοπέδου (όμορα οικόπεδα, δρόμοι ή κοινόχρηστοι χώροι που βρίσκονται σε άμεση επαφή με το οικόπεδο).

 

4. Τα κτίρια επιβάλλεται να έχουν λιτή γεωμετρική μορφή κατά τα παραδοσιακά πρότυπα. Η αρχιτεκτονική σύνθεση πρέπει να συμβάλλει στην ένταξη του κτιρίου κατάλληλα στο τοπίο και στον οικισμό έτσι ώστε:

 

να εναρμονίζεται στη φυσική μορφολογία του εδάφους,
να προστατεύεται το ανάγλυφο του τοπίου και να αναδεικνύεται η θέα του Κάστρου στην Χώρα της Αστυπάλαιας,
να διατηρεί τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του περιβάλλοντος και να εντάσσεται αρμονικά σε αυτά,
η ογκοπλαστική διαμόρφωση του κτιρίου, η διάταξή του μέσα στο οικόπεδο και τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά πρέπει να προσαρμόζονται στα παραδοσιακά τοπικά πρότυπα και στον περιβάλλοντα χώρο.

 

5. α) Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 2. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται σε 4.5 m για μονώροφα κτίρια ή μονώροφο τμήμα κτιρίου και σε 7.5 m για διώροφα ή διώροφο τμήμα κτιρίου ανεξάρτητα από την κλίση του εδάφους.

 

β) Για τον τομέα Β του οικισμού της Χώρας Αστυπάλαιας ο μέγιστος αριθμός ορόφων ορίζεται σε 2 και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος σε 7.5 m, εφόσον η κλίση του εδάφους δεν υπερβαίνει το 25%. Εάν η κλίση είναι μεγαλύτερη του 25%, τότε επιτρέπεται 1 όροφος με μέγιστο ύψος 5.5 m.

 

γ) Εάν η κλίση του εδάφους επιτρέπει τη δημιουργία επιπλέον χώρου βοηθητικού σε στάθμη κάτω από το ισόγειο, τότε το καθαρό ύψος του χώρου αυτού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2.2 m. Ο βοηθητικός αυτός χώρος δεν προσμετράται στον συντελεστή δόμησης, είναι χώρος κλειστός, χωρίς ανοίγματα, και δεν επιτρέπεται η εξωτερική πρόσβαση σ' αυτόν.

 

δ) Το ύψος μετράται από την φυσική στάθμη του εδάφους σε κάθε σημείο του περιγράμματος του κτιρίου ώστε η προβολή του ύψους σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό ορόφων και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, είτε λόγω τυχόν έντονης κλίσης του φυσικού εδάφους είτε λόγω υποβάθμισής του. Στις περιπτώσεις που υπάγονται στο εδάφιο β' της παρούσης παραγράφου, δεν επιτρέπεται σε καμία θέση του κτιρίου να εμφανίζεται τριώροφο κτίριο στην περίπτωση που η κλίση είναι μικρότερη του 25% και διώροφο σε περίπτωση που η κλίση είναι μεγαλύτερη του 25%. Υπεράνω του ύψους αυτού επιτρέπεται μόνον η κατασκευή στηθαίων και καπνοδόχων.

 

6. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος ενιαίος κτιριακός όγκος ορίζεται σε 800 m3 για διώροφα κτίρια και το μέγιστο συνεχές ενιαίο τμήμα των όψεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 10 m. Τα κτίρια που έχουν όγκο μεγαλύτερο του επιτρεπομένου πρέπει να διαχωρίζονται. Ο διαχωρισμός των κτιρίων θα πρέπει να επιτυγχάνεται ογκοπλαστικά με την δημιουργία υψομετρικής διαφοράς της πάνω στάθμης ή μετατόπιση της κάτοψης κατά την μία ή την άλλη κατεύθυνση. Οι όγκοι που διαμορφώνονται μπορούν να βρίσκονται είτε σε επαφή μεταξύ τους είτε να συνδέονται με ημιυπαίθριους χώρους ή αυλές σχηματίζοντας ένα απαραίτητα ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο με ενότητα και συνοχή το οποίο θα εντάσσεται στο φυσικό ή δομημένο περιβάλλον και θα είναι σύμφωνο με τα παραδοσιακά τοπικά πρότυπα.

 

Σε πολιτιστικά κτίρια ή κτίρια κοινής ωφελείας δεν επιβάλλεται απαραίτητα διάσπαση των όγκων, εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που αφορούν τη λειτουργικότητα των κτιρίων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.