Προεδρικό διάταγμα 6/10/78 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Γεωργοκτηνοτροφικά και γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές, θερμοκήπια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κτίρια προοριζόμενα δια γεωργοκτηνοτροφικές ή γεωργοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αποθήκευση λιπασμάτων, φαρμάκων, γεωργικών εφοδίων, ή γεωργικών προϊόντων, στέγαστρα σφαγής ζώων, δεξαμενές εξ οιουδήποτε υλικού, επιτρέπεται να κατασκευάζονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων ή του εις ο μεταβιβάσθηκε η αρμοδιότης αυτού οργάνου μετά πρόταση της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

Η παρέκκλισις χορηγείται ως προς τα ακόλουθα:

 

α) Την ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίων, επί του γηπέδου.

 

β) Το ποσοστόν καλύψεως του γηπέδου, μη δυνάμενο εν πάση περιπτώσει να υπερβαίνει τα 30% της επιφανείας αυτού.

 

γ) Το ύψος των κτιρίων.

 

δ) Τις αποστάσεις των κτιρίων εκ των ορίων του γηπέδου, μη δυνάμενες να μειωθούν περισσότερον του προβλεπομένου ύψους των κτιρίων και εν πάση περιπτώσει ουχί ολιγότερο των 5 m.

 

ε) Τον συντελεστή δομήσεως του γηπέδου, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει τον 0,9. Ο συντελεστής όγκου των προαναφερομένων κτιρίων δε δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό 3,3.

 

στ) Το εμβαδόν, το πρόσωπον και το βάθος του γηπέδου

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του από 31-07-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 412/Δ/1981).

 

2. α) Θερμοκήπια δια την καλλιέργεια ανθέων και κηπευτικών προϊόντων σύμφωνα προς τις εγκεκριμένες μελέτες - τύπους του Υπουργείου Γεωργίας ή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, κατασκευάζονται άνευ αδείας και περιορισμού ως προς το ποσοστόν καλύψεως του γηπέδου και του αριθμού των κατασκευών.

 

β) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου προκειμένου περί κατασκευής θερμοκηπίων εξ άκαμπτου υλικού, οι αποστάσεις αυτού εκ των ορίων του γηπέδου ορίζονται σε 2,50 m.

 

Το μέγιστον ύψος του θερμοκηπίου ορίζεται σε 3 m.

 

Επιτρέπεται παρέκκλισις εκ του ως άνω καθοριζομένου μεγίστου ύψους εγκρινομένη δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων ή του οργάνου εις το οποίον μεταβιβάσθηκε η αρμοδιότης αυτού, μετά πρόταση της αρμοδίας Διευθύνσεως του Υπουργείου Γεωργίας και μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 10 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.