Προεδρικό διάταγμα 78/88 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Άδεια λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Άδεια Λειτουργίας συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων χορηγείται από την υπηρεσία που έχει εκδώσει την άδεια ίδρυσης αυτού, κατόπιν υποβολής, πριν από τη λήξη της, αίτησης του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενης από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1599/1986 του υπεύθυνου που επέβλεψε κατά νόμο, ότι η κατασκευή του συνεργείου και οι εντός αυτού εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί του παρόντος και της άδειας ίδρυσης.

 

β) Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται, πριν από την ημερομηνία λήξεώς του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του υπεύθυνου του συνεργείου (εκμεταλλευτή).

 

γ) Άδεια οικοδομής ή άδεια δόμησης ή νομαρχιακή απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτηρίου. Σε περίπτωση υφιστάμενου κτηρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου από την οικεία πολεοδομική αρχή ή υπηρεσία δόμησης. Δεν απαιτείται η έκδοση ή η αναθεώρηση της άδειας δόμησης ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας σε περίπτωση χρήσης Η (εμπορική), Ι (βιομηχανία - βιοτεχνία), Λ (σταθμός αυτοκινήτων) ή Κ (αποθήκευση), ανεξάρτητα από τη διαφοροποίηση ως προς το δυσμενέστερο του αριθμού των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης.

 

δ) θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου επισκευής αυτοκινήτων του νομοθετικού διατάγματος [ΝΔ] 3100/1954 (ΦΕΚ 254/Α/1954) ή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων κατά τις διατάξεις του νόμου 1575/1985.

 

Ειδικώς για τα συνεργεία επιδιορθώσεων μικροφθορών απαιτείται θεωρημένο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος είτε Τεχνίτη αμαξωμάτων ή Τεχνίτη Βαφής του νόμου 1575/1985, είτε διπλωματούχου μηχανικού αυτοκινήτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Τεχνολόγου μηχανικού αυτοκινήτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του άρθρου 4 παράγραφος 4 του νόμου 1575/1985, καθώς και βεβαίωση πιστοποιημένου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ότι ο κάτοχος της έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο περιβαλλοντικής διαχείρισης (house - keeping) που ορίζεται με την υπ' αριθμόν 19197/1483/1997 (ΦΕΚ 743/Β/1997) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Οι εκμεταλλευτές ή μισθωτές συνεργείων επιδιορθώσεων μικροφθορών πρέπει να έχουν βεβαίωση της παρασκευάστριας ή προμηθεύτριας των υλικών επιδιόρθωσης μικροφθορών εταιρείας ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αυτής, από την οποία να προκύπτει η εκπαίδευση του τεχνίτη ή εκμεταλλευτή στην ειδική εργασία της επιδιόρθωσης αυτοκινήτων για όλα τα υλικά (υδατοδιαλυτά χρώματα), συσκευές και μηχανήματα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών τους.

 

Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος των ανωτέρω αδειών και βεβαιώσεων, τότε προσκομίζεται η αντίστοιχη άδεια και βεβαίωση υπαλλήλου του συνεργείου, συνοδευόμενες από δελτίο αναγγελίας προσλήψεως ή θεωρημένη κατάσταση προσωπικού του συνεργείου.

 

ε) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση 69269/5387/1990 των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 678/Β/1990) επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986.

 

στ) Αποδεικτικό κατάθεσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ή στα Παραρτήματα αυτού ή την εξουσιοδοτημένη από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τράπεζα, της αμοιβής του κατά νόμο υπευθύνου για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του συνεργείου, κατά την διαδικασία που ορίζεται στο από 30-05-1956 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 134/Α/1956), όπως αυτό ισχύει.

 

ζ) Αποδεικτικό κατάθεσης των από τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2326/1940 (ΦΕΚ 145/Α/1940) του νόμου [Ν] 546/1943 (ΦΕΚ 284/Α/1943) οριζομένων κρατήσεων υπέρ Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 2% και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 1% επί της αμοιβής του κατά νόμο υπευθύνου για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του συνεργείου.

 

η) Αποδεικτικό προκαταβολής στο Δημόσιο Ταμείο του φόρου επί της αμοιβής του κατά νόμο υπευθύνου για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του συνεργείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 163/2009 (ΦΕΚ 201/Α/2009).

 

2. Μετά την υποβολή της ανωτέρω αίτησης και δικαιολογητικών, χορηγείται άδεια λειτουργίας αόριστης χρονικής ισχύος.

 

3. Σε περίπτωση που έλαβε χώρα μεταβολή των στοιχείων της εγκατάστασης του συνεργείου, χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας υπό την προϋπόθεση έγκρισης των νέων απαιτούμενων κατά περίπτωση σχεδίων, τα οποία πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία που έχει εκδώσει την αρχική άδεια λειτουργίας, με αίτηση του ενδιαφερομένου, μέσα σε εύλογη προθεσμία από τότε που επήλθε η υπόψη μεταβολή. Τα νέα σχέδια συνοδεύονται από την απαραίτητη τεχνική έκθεση της επελθούσας μεταβολής, το σχετικό προϋπολογισμό, αμοιβές και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο άρθρο 15 και στο παρόν άρθρο.

 

4. Η άδεια λειτουργίας συνεργείου δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα σ' αυτόν, στο όνομα του οποίου εκδόθηκε ή σε τρίτο, ούτε και για το συνεργείο, μπορεί δε, εφόσον διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά ή οριστικά με αιτιολογημένη ειδική απόφαση της αρχής που τη χορήγησε.

 

5. Σε περίπτωση μεταβίβασης εν ζωή ή λόγω θανάτου ή μίσθωσης ή παραχώρησης με οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης του συνεργείου για το οποίο εκδόθηκε άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας, η άδεια αυτή χορηγείται στο όνομα του νέου κατόχου μετά από προηγούμενη αυτοψία για διαπίστωση τυχόν επελθούσας μεταβολής στην εν γένει εγκατάσταση του συνεργείου και υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του νέου κατόχου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι έχει νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του συνεργείου, ως και το χρονικό διάστημα εκμετάλλευσης αυτού.

 

6. Η άδεια λειτουργίας κοινοποιείται στην οικεία υπηρεσία Πολεοδομίας, καθώς και στην οικεία Αστυνομική Αρχή και Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 16 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.