Προεδρικό διάταγμα 163/09 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος 78/1988


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 14 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 προστίθεται παράγραφος 17, ως εξής:

 

{17. Τα συνεργεία της παραγράφου 16 του προηγούμενου άρθρου απαγορεύεται να διαθέτουν τις συσκευές και τα μηχανήματα που ορίζονται στις παραγράφους 10 και 11 του παρόντος άρθρου.

 

Αντί αυτών πρέπει να διαθέτουν απαραιτήτως τις εξής τουλάχιστον συσκευές και μηχανήματα:

 

α) Αεροσυμπιεστή.

 

β) Πιστόλι βαφής ή αερογράφο μέγιστης διαμέτρου ακροφύσιου (beck) κατά μέγιστο όριο 1 mm.

 

γ) Μικρό (μίνι) τριβείο μέγιστης διαμέτρου 80 mm.

 

δ) Πλυντήριο κλειστού κυκλώματος για τον καθαρισμό των πιστολιών βαφής και των εξαρτημάτων του αερογράφου, με ειδικό ανακυκλούμενο υγρό καθαρισμού.

 

ε) Εργαλεία επαναφοράς βαθουλωμάτων (ελαστικές βεντούζες διαφόρων μεγεθών ή ισοδύναμη τεχνική, χωρίς σφυρηλάτηση και χωρίς αποσυναρμολόγηση των μερών του αυτοκινήτου).

 

στ) Αλοιφαδόρους χειρός.

 

ζ) Ηλεκτρικές συσκευές τοπικής Θέρμανσης της τοπικής βαφής (λάμπες στεγνώματος) που στηρίζονται σε ειδικές βάσεις ρυθμιζόμενου ύψους και μεταβλητής κατεύθυνσης της δέσμης των ακτίνων Θέρμανσης.

 

η) Μοχλίσκους (λεβιεδάκια) διαφόρων μεγεθών και σχημάτων (γωνιακά, καμπυλωτά σχήματος Ζ κ.λ.π.).

 

θ) Κοινά εργαλεία μέσα σε τροχήλατο εργαλειοφορείο.}

 

2. Η παράγραφος 1)δ του άρθρου 16 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου επισκευής αυτοκινήτων του νομοθετικού διατάγματος [ΝΔ] 3100/1954 (ΦΕΚ 254/Α/1954) ή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων κατά τις διατάξεις του νόμου 1575/1985.

 

Ειδικώς για τα συνεργεία επιδιορθώσεων μικροφθορών απαιτείται θεωρημένο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος είτε Τεχνίτη αμαξωμάτων ή Τεχνίτη Βαφής του νόμου 1575/1985, είτε διπλωματούχου μηχανικού αυτοκινήτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Τεχνολόγου μηχανικού αυτοκινήτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του άρθρου 4 παράγραφος 4 του νόμου 1575/1985, καθώς και βεβαίωση πιστοποιημένου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ότι ο κάτοχος της έχει παρακολουθήσει το σεμινάριο περιβαλλοντικής διαχείρισης (house - keeping) που ορίζεται με την υπ' αριθμόν 19197/1483/05-08-1997 (ΦΕΚ 743/Β/1997) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Οι εκμεταλλευτές ή μισθωτές συνεργείων επιδιορθώσεων μικροφθορών πρέπει να έχουν βεβαίωση της παρασκευάστριας ή προμηθεύτριας των υλικών επιδιόρθωσης μικροφθορών εταιρείας ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αυτής, από την οποία να προκύπτει η εκπαίδευση του τεχνίτη ή εκμεταλλευτή στην ειδική εργασία της επιδιόρθωσης αυτοκινήτων για όλα τα υλικά (υδατοδιαλυτά χρώματα), συσκευές και μηχανήματα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών τους.

 

Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος των ανωτέρω αδειών και βεβαιώσεων, τότε προσκομίζεται η αντίστοιχη άδεια και βεβαίωση υπαλλήλου του συνεργείου, συνοδευόμενες από δελτίο αναγγελίας προσλήψεως ή θεωρημένη κατάσταση προσωπικού του συνεργείου.}

 

3. Το εδάφιο β του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 μαζί με το συνοδεύον το προεδρικό αυτό διάταγμα Παράρτημα Α καταργείται.

 

4. Στο άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 78/1988 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Για τις αποστάσεις γραμμής δόμησης από το οδικό δίκτυο εφαρμόζεται το προεδρικό διάταγμα 209/1998 (ΦΕΚ 169/Α/1998) Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, όπως εκάστοτε ισχύει.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.