Προεδρικό διάταγμα 7/3/05 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα όρια της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου δεν περιλαμβάνονται οι μη οριοθετημένοι οικισμοί με σχέδιο πόλεως ή οικισμοί προϋφιστάμενοι του έτους 1923. Οι λοιποί οικισμοί (π.χ. μη οριοθετημένοι οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων), περιλαμβάνονται στα όρια της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου έως ότου οριοθετηθούν κατά τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως ισχύει και σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση, η οποία υπήρχε κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος που αφορούν στην αρτιότητα των γηπέδων, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα, τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν το ελάχιστο εμβαδόν που προβλέπεται από τις διατάξεις των εδαφίων α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για συνταγματικότητα βλέπε απόφαση 3628/2009 του ΣτΕ.

 

3. Στα γήπεδα που έχουν πρόσωπο στις ακτές η δόμηση επιτρέπεται μόνον αφού καθορισθεί η γραμμή αιγιαλού και παραλίας.

 

4. Η ελάχιστη απόσταση Ε κτισμάτων από την γραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 50 m σε περίπτωση γηπέδων με υψομετρική στάθμη του φυσικού εδάφους, στην θέση του γηπέδου στην οποία θα τοποθετηθεί το κτίριο, μεγαλύτερη των 10 m από την στάθμη της θάλασσας, η ελάχιστη απόσταση Ε κτισμάτων από την γραμμή του αιγιαλού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 m. Για 10 m > Υ η απόσταση των κτισμάτων δίδεται από την σχέση Ε = 50 + (10 - Υ) x 5, όπου Ε η ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης του κτιρίου και Υ η υψομετρική διαφορά στο σημείο Ε.

 

Οι περιορισμοί αυτοί δεν έχουν εφαρμογή:

 

α) σε βιομηχανικά - βιοτεχνικά κτίρια, τα οποία εκ της φύσης τους πρέπει να εγκαθίστανται επί παραλιακών χώρων,

β) σε χερσαίες εγκαταστάσεις στήριξης υδατοκαλλιεργειών και

γ) στα έργα του δημοσίου και λιμενικών ταμείων, τα οποία λόγω των αναγκών που εξυπηρετούν πρέπει να εγκαθίστανται σε παραλιακούς χώρους.

 

5. Για τη διάνοιξη οδών και για την εκτέλεση έργων - εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, απαιτείται σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ειδικώς, προκειμένου περί διανοίξεως ή καταργήσεως οδών απαιτείται ο προηγούμενος συνολικός χωροταξικός σχεδιασμός του οδικού δικτύου της νήσου καθώς και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

 

Απαγορεύεται η δημιουργία νέων παραλιακών οδικών αξόνων διασύνδεσης των παράκτιων περιοχών του νησιού σε απόσταση μικρότερη των 300 m από την ακτή.

 

Η εξυπηρέτηση της παράκτιας ζώνης πρέπει να γίνεται με οδούς τοπικής σημασίας κάθετες προς αυτήν.

 

Απαγορεύεται επίσης η διάνοιξη οδών εξυπηρέτησης τροχοφόρων και η δημιουργία χώρων στάθμευσης σε απόσταση μικρότερη των 100 m από την καθορισμένη γραμμή αιγιαλού.

 

Από τις διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου εξαιρούνται οι οδοί που απαιτούνται για την παράκαμψη παραλιακών οικισμών.

 

Υπάρχοντες αμαξητοί δρόμοι που ακολουθούν υφιστάμενες χαράξεις παραδοσιακής αγροτικής οδοποιίας πρέπει να διατηρούν τη γεωμετρική ιδιοτυπία και μορφολογική εμφάνιση αυτής αποκαθιστώντας τις ξερολιθιές που τις περιβάλλουν μόνο κατά τις αναγκαίες διαπλατύνσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του από 08-02-2012 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 65/ΑΑΠ/2012).

 

6. Απαγορεύεται η καταστροφή αναβαθμίδων (πεζούλες), οι οποίες πρέπει να διατηρούνται και να συντηρούνται εντός των γηπέδων, όπως εν γένει και των παραδοσιακών κατασκευών (ελαιοτριβεία, ανεμόμυλοι κ.λ.π.). Απαγορεύεται η διαπλάτυνση, αλλοίωση ή καταστροφή των παραδοσιακά δομημένων μονοπατιών (ρύμες), που πρέπει να παραμείνουν αναλλοίωτα, διατηρώντας το χαρακτήρα και το πλάτος που έχουν (χωματόδρομοι και καλντερίμια) καθώς και η μετατροπή τους σε αμαξητούς δρόμους.

 

Απαγορεύεται η καταστροφή και η αλλοίωση των υπαρχουσών ξερολιθιών που περιβάλλουν τα γήπεδα ή ευρίσκονται εντός αυτών καθώς και η μετατροπή τους σε νέου τύπου λιθοδομές, επιτρεπομένων των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και επισκευής τους.

 

Απαγορεύεται η καταστροφή των χαρακτηριστικών βραχωδών εξάρσεων, είτε αυτές είναι συμπαγείς είτε συντίθενται από μεμονωμένους ογκόλιθους.

 

Επιπλέον απαγορεύεται η καταστροφή μεμονωμένων ογκόλιθων, ελάχιστου εμβαδού 4 m2 και άνω, εντός των γηπέδων.

 

7. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 2 πλην των γεωργικών αποθηκών οι οποίες είναι μονώροφες. Με εξαίρεση τα κτίρια δημοσίων ή κοινωφελών σκοπών, κατά την ανέγερση νέων οικοδομών σε διώροφα κτίσματα η κάλυψη του ορόφου δεν θα υπερβαίνει το 70% της κάλυψης του ισογείου.

 

Στο τμήμα του κτιρίου όπου κατασκευάζεται όροφος απαγορεύεται η κατασκευή υπογείων. Ειδικότερα σε κτίρια με χρήση κατοικίας απαγορεύεται η κατασκευή υπογείου, εκτός αν αυτό προορίζεται για υδατοδεξαμενή.

 

Η στάθμη της οροφής του υπογείου από το φυσικό έδαφος δεν υπερβαίνει το 0.5 m και η πρόσβαση δεν γίνεται από τον εξωτερικό χώρο απ' ευθείας. Σε αντίθετη περίπτωση η επιφάνεια, που καταλαμβάνει το υπόγειο, συνυπολογίζεται στη δομήσιμη επιφάνεια.

 

8. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του ύψους του συμπαγούς στηθαίου, ορίζεται σε 4.5 m για μονώροφη οικοδομή ή μονώροφο τμήμα αυτής και σε 7.5 m για δυόροφη οικοδομή ή διώροφο τμήμα αυτής.

 

9. Δεν επιτρέπονται οι υπαίθριες εγκαταστάσεις αποθήκευσης οικοδομικών υλικών σε ζώνη βάθους 200 m από τη γραμμή αιγιαλού.

 

10. Σε όλα τα γήπεδα η τοποθέτηση των κτισμάτων γίνεται με τρόπο, ώστε να μην αλλοιώνεται η ελεύθερη θέα από το οδικό δίκτυο. Η έγκριση της μελέτης για την τοποθέτηση των κτισμάτων στο γήπεδο γίνεται μετά από γνώμη της Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

11. Για την ανέγερση, επέκταση ή επισκευή κτιρίων, για κάθε κατασκευή, διαμόρφωση και εξοπλισμό υπαίθριων χώρων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, η οποία μπορεί να επιβάλει ειδικούς όρους, ώστε οι κατασκευές να εναρμονίζονται με τη μορφολογία και τις αρχές της τοπικής αρχιτεκτονικής. Απαγορεύεται η τοποθέτηση επιγραφών (μεμονωμένα) και διαφημίσεων εντός των γηπέδων ή στα όρια αυτών.

 

Επιτρέπονται επιγραφές μόνον επί των όψεων των κτιρίων, ο δε τρόπος κατασκευής και τοποθέτησής τους γίνεται σύμφωνα με το από 13-08-1976 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 336/Δ/1976).

 

Υπάρχουσες επιγραφές, που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, απομακρύνονται με τη δημοσίευση του παρόντος.

 

12. Κατά την σύνταξη της μελέτης χορήγησης άδειας οικοδομήσεως επιβάλλεται:

 

Να αποτυπώνεται τοπογραφικά και φωτογραφικά το γήπεδο με τις γεωμορφολογικές λεπτομέρειες που συμπεριλαμβάνουν τυχόν βραχώδεις εξάρσεις, ογκόλιθους, ρέματα κ.λ.π. καθώς και όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία που συνθέτουν το φυσικό και ανθρωπογενές μικρο - περιβάλλον (δένδρα, φυτείες, νερά, πεζούλες, μάντρες, πηγάδια και λοιπές παραδοσιακές κατασκευές - κτίσματα).
Να εντοπίζονται κύριες θέσεις δημόσιου χαρακτήρα στην ευρύτερη περιοχή (οικισμοί, αμμουδιές, κύριες οδικές και θαλάσσιες διαδρομές, αρχαιολογικοί χώροι ή περιοχές προστασίας κ.λ.π.) από όπου ο χώρος της προτεινόμενης οικοδομής είναι ορατός.
Η επιτρεπόμενη δόμηση πρέπει να εναρμονίζεται με τη φυσική μορφολογία και υφή του εδάφους και να μην παραμορφώνει τις κορυφογραμμές, όπως αυτή φαίνεται από κύριες θέσεις δημόσιου χαρακτήρα στην ευρύτερη περιοχή και να εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία, η οποία ελέγχει την προσαρμογή του κτίσματος στη μορφολογία του περιβάλλοντος χώρου του γηπέδου.

 

13. Επιτρέπεται η κατασκευή κλειστών (μη επισκέψιμων) υδατοδεξαμενών με τις αναγκαίες διαστάσεις για την εξυπηρέτηση του ακινήτου σε παροχή νερού. Κατά την εφαρμογή της ως άνω διάταξης δεν επιτρέπεται η πλάκα επικάλυψης της υδατοδεξαμενής να απέχει περισσότερο των 80 cm από το πέριξ φυσικό έδαφος, πρέπει δε να εκτείνεται κατά μέγιστο ως περίγραμμα του άνωθεν αυτής ισογείου κτίσματος.

 

14. Σε περίπτωση κατασκευής στεγασμένου κλειστού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων η επιφάνεια αυτού, η οποία δεν υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 25 m2 ανά γήπεδο. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τα υπόγεια.

 

Ο χώρος στάθμευσης ή τοποθετείται σε τέτοια θέση στο γήπεδο ώστε να εναρμονίζεται με τα υπόλοιπα κτίσματα με μέγιστο ύψος 2.2 m ή εντάσσεται στον όγκο του κτιρίου.

 

15. Για την επισκευή και αποκατάσταση παλαιών κτιρίων αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής χορηγείται άδεια οικοδομής μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, έστω και αν οι αιτούμενες εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται φωτογραφική απεικόνιση και σχεδιαστική αποτύπωση των κτισμάτων που θα περιλαμβάνονται στο φάκελλο για την έκδοση οικοδομικής άδειας και θα αποδεικνύουν την ακριβή οριστική μορφή τους.

 

16. Απαγορεύεται η εγκατάσταση λυομένων οικίσκων και τροχοβιλών.

 

17. Η μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια για κτίρια γραφείων, καταστημάτων και χώρων αναψυχής ορίζεται σε 200 τ.μ. Από τη διάταξη του προηγουμένου εδαφίου εξαιρούνται οι περιοχές με στοιχεία (2.1)δ)1 και (2.1)δ)2.

 

18. Η μέγιστη συνολική δομήσιμη επιφάνεια για γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια ορίζεται σε 400 m2, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος, ενώ για τη δημιουργία τους απαιτείται άδεια του Υπουργείου Γεωργίας.

 

19. Γήπεδα τα οποία εμπίπτουν σε περισσότερες της μίας ζώνες χρήσεων γης λογίζονται ως ενιαία, όσον αφορά την αρτιότητα. Η τοποθέτηση της χρήσεως όμως γίνεται μόνο στο τμήμα, στο οποίο επιτρέπεται η χρήση αυτή, ο δε συντελεστής δόμησης υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή της επιτρεπόμενης χρήσης.

 

20. Η εξόρυξη επιτρέπεται μόνον στην περιοχή (2.1)δ)2.

 

21. Επιτρέπεται η δημιουργία υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα ποδοσφαίρου, γυμναστήρια κ.λ.π.) μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου σε περιοχές πρόσφορες και εφόσον δεν επιφέρουν σημαντική αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ανέγερση κλειστών γυμναστηρίων είναι δυνατή μόνο με τη διαδικασία της εγκρίσεως τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου.

 

Απαγορεύεται η δημιουργία τους στις περιοχές 2.3)α.1.α, 2.3)α.6, 2.3)α.7 και 2.3)α.8.

 

22. Επιτρέπεται η χωροθέτηση μονάδων αφαλάτωσης, βιολογικού καθαρισμού οικισμών και ΧΥΤΑ, σύμφωνα με τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις για τη χωροθέτηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων σε όλες τις περιοχές πλην των περιοχών 2.3)α.1.α, 2.3)α.1.β, 2.3)α.6 και 2.3)α.7.

 

23. Τουριστικές μονάδες νομίμως υφιστάμενες, οι οποίες ευρίσκονται σε περιοχές όπου με το παρόν δεν επιτρέπεται η τουριστική χρήση, δύναται να εκσυγχρονίζονται και να επεκτείνονται επί των γηπέδων που ευρίσκονται χωρίς αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας σε κλίνες και χωρίς υπέρβαση του ισχύοντος για τη χρήση αυτή συντελεστή δόμησης.

 

24. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 23 δεν ισχύουν στις περιοχές 2.2)β, 2.2)στ)2, 2.3)α. 1 α, 2.3)α. 1 β, 2.3)α.6, 2.3)α.7 και 2.3)α.8, λόγω του χαρακτήρα τους ως περιοχών ειδικής προστασίας.

 

25. Για τις ανεγειρόμενες τουριστικές μονάδες τίθεται ανώτατο όριο κλινών 7 ανά στρέμμα για ΑΑ κατηγορία και 8 ανά στρέμμα για Α κατηγορία και με μέγιστο αριθμό κλινών 150 ανά γήπεδο.

 

26. Στις παραλίες: Αγίου Στεφάνου, Τούρλου, Μεγάλης Άμμου, Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού - Χαρανού, Κόρφου, Κόστα Ήλιος, Πλάκα Πατέρα, Ορνού, Ν.Α. Ορνού, Πλατύ Γιαλού, Λούλου, όρμου Αγίας Άννας, Διβουνίων, Τηγανάκι, Βαθιά Λαγκάδα, στις παραλίες ανατολικά της Φτελιάς και σ' αυτές εκατέρωθεν του Αγίου Σώστη, καθώς και στον θαλάσσιο χώρο τους απαγορεύονται εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας.

 

27. Η χωροθέτηση εγκαταστάσεων ιχθυοκαλλιέργειας επιτρέπεται μόνο σε περιοχές που έχουν ορισθεί ως προοριζόμενες για τη χρήση αυτή, με βάση τομεακό χωροταξικό σχεδιασμό. Στην περίπτωση αυτή οι εγκαταστάσεις χερσαίες ή μη, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 500 μ. από τυχόν υπάρχουσες τουριστικές εγκαταστάσεις ή όρια οικισμού και με την επιφύλαξη των οριζομένων στη διάταξη της προηγούμενη παραγράφου.

 

28. Για την προστασία των υδάτων από ενδεχόμενη ρύπανση και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης των παρόχθιων οικοσυστημάτων απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση σε απόσταση 200 m από την ανώτατη στάθμη υπερχείλισης των λιμνοδεξαμενών εντός της λεκάνης απορροής των καθώς και κάθε παρέμβαση που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε αυτές εντός της λεκάνης απορροής των, με εξαίρεση εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης.

 

29. Ελάχιστη απόσταση δόμησης από την οριοθετημένη όχθη κυρίων ρεμάτων 30 m και δευτερευόντων 20 m. Επιβάλλεται η απόλυτη προστασία των ρεμάτων, η προστασία της φυσικής διαμόρφωσής τους, όπως και η παραδοσιακή διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους (ξερολιθιές, καλντερίμια κ.λ.π.).

 

Απαγορεύεται η οδική τους χρήση και η επιχωμάτωση ή και η σκυροδέτησή τους.

 

Η αποκατάσταση τυχόν κατεστραμμένων ή αλλοιωμένων ρεμάτων και των περιοχών τους γίνεται με τη σύμφωνη άδεια της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Ειδικά για τα σημεία εκβολής ρεμάτων στις θέσεις Χουλάκια (λιμνοθάλασσα), Πάνορμος και Φωκός που αντιστοιχούν στους βιότοπους της νήσου, ορίζονται τα εξής:

 

(α) απαγορεύεται οιαδήποτε κατασκευή οδού προσπέλασης ή διάσχισης του χώρου τους.

 

(β) απαγορεύεται οιαδήποτε εργασία μπορεί να εμποδίσει την απρόσκοπτη ροή της υπερχείλισης των δύο φραγμάτων.

 

(γ) απαγορεύεται η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος τους (αμμοληψία, μπάζωμα, κοπή δένδρων ρύπανση κ.λ.π.). Σε περίπτωση που λόγω εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ή των διατάξεων περί τήρησης υποχρεωτικής αποστάσεως από ρέμα, στο τμήμα του γηπέδου που απομένει, δεν είναι δυνατή η δόμηση.

 

Για τον καθορισμό των αποστάσεων από τα όρια του γηπέδου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρεκκλίσεων του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

30. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν εφαρμόζονται σε περιοχές που διέπονται από ίδιο νομικό καθεστώς (δάση, δασικές εκτάσεις, αεροδρόμια κ.λ.π.).

 

31. Ο καθορισμός χώρων για την ανέγερση κτιρίων κοινής ωφέλειας γίνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

32. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του από 13-08-1976 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 336/Δ/1976), εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.

 

33. Καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος το από 29-12-1980 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 33/Δ/1981).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.