Προεδρικό διάταγμα 85/12 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπηρεσίες, αρμοδιότητες και προσωπικό των Γενικών Γραμματειών Μέσων Ενημέρωσης και Ενημέρωσης και Επικοινωνίας που είχαν μεταφερθεί στο πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού (προεδρικό διάταγμα 189/2009, άρθρο 3 και προεδρικό διάταγμα 96/2010, άρθρο 2 παράγραφος 1)ε) επαναφέρονται στις ανωτέρω Γενικές Γραμματείες.

 

2. Η εποπτεία του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) που με το προεδρικό διάταγμα 96/2010 (άρθρο 2 παράγραφος 1)δ) είχε μεταφερθεί στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επαναφέρεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

3. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος και με τους οργανισμούς και φορείς που εποπτεύουν:

 

α) Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 356/1990 (ΦΕΚ 143/Α/1990)),

 

β) Οι Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Αλιείας σε επίπεδο Τμήματος (άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 398/1990, (ΦΕΚ 159/Α/1990), άρθρο 247 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012)),

 

γ) Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (άρθρο 5 παράγραφος 7 περίπτωση β' του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007)),

 

δ) Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (άρθρο 5 παράγραφος 7 περίπτωση ε' του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007)),

 

ε) Το Συμβούλιο Αλιείας (άρθρο 5 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 152/1969 (ΦΕΚ 43/Α/1969)),

 

στ) Ο Σταθμός Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων Αεροδρομίου Αθηνών (άρθρο 206 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012)).

 

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η αρμοδιότητα της εποπτείας του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010)) κατά το μέρος που ανήκε στο τελευταίο.

 

Το προσωπικό των υπηρεσιών, οργάνων και φορέων της παρούσας παραγράφου υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών και φορέων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ως αρμόδιος νοείται εφεξής ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών και φορέων της παρούσας παραγράφου βαρύνουν ως 31-12-2012 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες και φορείς της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.