Προεδρικό διάταγμα 8/3/17

ΠΔ 08-03-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πατρέων (νομού Αχαΐας) με άρση απαλλοτρίωσης στους 97, 98 και 99 κοινόχρηστους χώρους και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 08-03-2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πατρέων (νομού Αχαΐας) με άρση απαλλοτρίωσης στους 97, 98 και 99 κοινόχρηστους χώρους και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 61/ΑΑΠ/2017), 23-03-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6), 154, όπως ισχύει και 160 (παράγραφοι 1, 2) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 (παράγραφος 1) όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014) και 32 (παράγραφοι 2 και 3) του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως ισχύουν πριν από την τροποποίηση τους με το νόμο 4315/2014.

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 125/2016 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 210/Α/2016).

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

7. Την υπ' αριθμόν 59433/2550/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου Πατρών (δήμου Πατρέων), Αγίου Γεωργίου Ρίου (κοινότητα Αγίου Γεωργίου), Παραλίας (κοινότητα Παραλίας, Δεμενίκων (κοινότητα Σαραβαλίων Νομού Αχαΐας (ΦΕΚ 1062/Δ/1986), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 23146/5040/1998 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Τροποποίηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου Πατρών (δήμου Πατρέων), Αγίου Γεωργίου Ρίου (κοινότητα Αγίου Γεωργίου), Παραλίας (κοινότητα Παραλίας, Δεμενίκων (κοινότητα Σαραβαλίων νομού Αχαΐας (ΦΕΚ 711/Δ/1998), την υπ' αριθμόν 33704/2005 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Πατρών νομού Αχαΐας (ΦΕΚ 922/Δ/2005) και την υπ' αριθμόν 5509/103135/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων Δήμου Πατρέων Νομού Αχαΐας (ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/2011).

 

8. Την υπ' αριθμόν 6592/2006 απόφαση Νομάρχη Αχαΐας Βεβαίωση άρσης απαλλοτρίωσης σε εδαφικά τμήματα της ιδιοκτησίας Καλλίτση στα οικοδομικά τετράγωνα/ΚΧ Γ. 97 & Γ. 98 του σχεδίου πόλεως Πατρών (Δήμου Πατρέων) στην περιοχή Προαστίου - Άγιος Παντελεήμονας (ΦΕΚ 502/Δ/2006).

 

9. Τις υπ' αριθμόν 498/2008, 751/2012, 281/2015, 418/2015 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων.

 

10. Τις υπ' αριθμόν 43/24-02-2011 (συνεδρία 7η), 48/03-03-2011 (συνεδρία 8η), 57/10-03-2011 (συνεδρία 9η) γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και 35/22-03-2012 (συνεδρία 5η), 29/16-07-2014 (συνεδρία 5η), 47/24-09-2014 (συνεδρία 8η) και 67/02-12-2015 (συνεδρία 13η) γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

11. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

12. Τις υπ' αριθμόν 187/2016 και 16/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 08-03-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.