Προεδρικό διάταγμα 8/7/10

ΠΔ 08-07-2010: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αράχοβας (Νομός Βοιωτίας) και επιβολή προκηπίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 08-07-2010: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αράχοβας (Νομός Βοιωτίας) και επιβολή προκηπίου, (ΦΕΚ 304/ΑΑΠ/2010), 28-07-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154 και 160 (παράγραφοι 1 και 2) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 25 (παράγραφος 9)β) και 20 (παράγραφος 2) του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως η παράγραφος 2 του άρθρου 20 συμπληρώθηκε με τη παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 3212/2003 Άδεια δόμησης και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

4. Την υπ' αριθμόν 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/2009).

 

5. Τις υπ' αριθμούς 1834/2001, 2334/2001, 459/2002, 25/2003 και 26/2003 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

 

6. Τις 216/2004, 242/2004, 20/2007 και 140/2007 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Αράχοβας.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 4/2005, 65/2005, 286/2005 και 106/2009 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

9. Τις υπ' αριθμούς 215/2006 και 62/2010 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 08-07-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.