Προεδρικό διάταγμα 901/78 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εργολήπτης ο οποίος κατά την δήλωσή του έχει εν ενεργεία εργολαβίας και μερίδια αυτών κατά τις διακρίσεις του προηγουμένου άρθρου, με συνολικόν άθροισμα προϋπολογισμών ανώτερο των κατά το άρθρο 6 παράγραφος 2 του νόμου 689/1977 ορίων δυναμικότητος αυτού, αποκλείεται του περαιτέρω διαγωνισμού.

 

2. Εις περίπτωσιν συμμετοχής εις τον διαγωνισμόν κοινοπραξίας εργοληπτών, η κοινοπραξία αποκλείεται του διαγωνισμού έστω και εάν εις και μόνον των κοινοπρακτούντων υπερβαίνει τα όρια δυναμικότητος δια το όλον έργον, κατά τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου.

 

Κατ' εξαίρεση εις τις περιπτώσεις της κατά το άρθρον 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 271/1969 υποχρεωτικής συστάσεως κοινοπραξιών μεταξύ εργολήπτη ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εργολήπτη λοιπών κατηγοριών έργων ή παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται κεχωρισμένως δι' έκαστον των μερών, ήτοι αφενός μεν δια τον κοινοπρακτούντα κάτοχο πτυχίου ηλεκτρομηχανολογικών έργων και αφετέρου δια τον κοινοπρακτούντα κάτοχο πτυχίου λοιπών κατηγοριών. Επί περισσότερων κοινοπρακτούντων εντός εκάστου των τοιούτων μερών εφαρμόζεται το πρώτον εδάφιον της παρούσης παραγράφου.

 

3. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και εάν μέχρι της εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας διαπιστωθούν εις την δήλωση ανακρίβειες συνεπαγόμενες την εφαρμογήν της παραγράφου ταύτης. Ενστάσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας, εμπροθέσμως ασκούμενες και αναγόμενες εις ανακρίβεια δηλώσεως ετέρου συμμετέχοντος εις την δημοπρασία, λαμβάνονται υπόψη μόνον αν μέχρι της εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας βεβαιωθεί το περιεχόμενον αυτών και εκ τούτου προκύπτει εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος, άλλως εγκρίνεται η δημοπρασία και η τυχόν εκ των υστέρων ελεγχομένη ως ανακριβής δήλωσις συνεπάγεται μόνον τις ποινικές και πειθαρχικές συνέπειες ταύτης. Εις την άσκηση τοιούτων ενστάσεων νομιμοποιούνται και εργοληπτικές οργανώσεις.

 

4. Εις πάσα περίπτωσιν η έγκρισις του αποτελέσματος δημοπρασίας είναι ισχυρά και δεν γεννάται ουδεμία ακυρότης δια την βάσει ταύτης καταρτιζόμενη σύμβαση δια λόγους αναγόμενους εις μη εξακρίβωση ή μη έγκυρη εξακρίβωση ανακριβειών των κατά τον σχετικό διαγωνισμόν υποβληθεισών δηλώσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.