Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 24/12/19

ΠΝΠ 24-12-2019: Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 24-12-2019: Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, (ΦΕΚ 212/Α/2019), 24-12-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

 

2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αυξηθεί το ποσό που ορίζεται με την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του νόμου [Ν] 4646/2019, για να καλύψει το σύνολο των δικαιούχων κατά το τρέχον έτος για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος, προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.

 

3. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να επεκταθεί η διάρκεια ισχύος του κανονιστικού πλαισίου του εξωδικαστικού μηχανισμού έως την 30-04-2020, οπότε και αναμένεται η ολοκλήρωση της επεξεργασίας ενός συνολικού συνεκτικού πλαισίου για τη ρύθμιση οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων, προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα σε περισσότερους δανειολήπτες να αιτηθούν την ένταξή τους στο προστατευτικό αυτό πλαίσιο και να προβούν σε ρύθμιση των οφειλών τους.

 

4. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να παραταθεί η προθεσμία κατάργησης όλων των Υποθηκοφυλακείων (άμισθων και έμμισθων) της χώρας, των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου καθώς και των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά, που λήγει στις 17-01-2020.

 

5. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο πρώτο: Αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 85 του νόμου 4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α/2019) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Κατά το έτος 2019 καταβάλλεται ποσό 215.000.000 € για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή Κοινωνικού Μερίσματος προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 85 του νόμου 4646/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το καταβαλλόμενο ποσό δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες κατά τον χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής ή άλλα κριτήρια για την καταβολή του Κοινωνικού Μερίσματος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση, ο τρόπος υπολογισμού και το ακριβές ποσό του διανεμόμενου Κοινωνικού Μερίσματος ανά κατηγορία δικαιούχου, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητες τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.}

 

Άρθρο δεύτερο: Παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/2017) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Κάθε οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έως την 30-04-2020, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3.}

 

Άρθρο τρίτο: Παράταση ισχύος της προθεσμίας κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την, σύμφωνα με την παράγραφο 5, κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων και των θέσεων, εκδίδονται σταδιακά εντός 48 μηνών, κατ' ανώτατο όριο, από τις 17-01-2018, αντίστοιχες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 4512/2018 η φράση Εντός 24 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος αντικαθίσταται από τη φράση Εντός 48 μηνών από τις 17-01-2018.

 

3. Στις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 20 του νόμου 4512/2018 η φράση με την πάροδο είκοσι τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αντικαθίσταται από τη φράση με την πάροδο σαράντα οκτώ μηνών από τις 17-01-2018.

 

Άρθρο τέταρτο: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24-12-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.