Νόμος 4512/18 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Φορέα συνιστάται προσωρινός Κλάδος μονίμων υπαλλήλων πρώην Υποθηκοφυλακείων, κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με 189 οργανικές θέσεις ως εξής:

 

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): 94 θέσεις.

 

β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): 10 θέσεις.

 

γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): 81 θέσεις.

 

δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): 4 θέσεις.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα το προσωπικό που εντάσσεται στον προσωρινό Κλάδο της παρούσας παραγράφου κατατάσσεται οριστικά σε κλάδους και ειδικότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 και καταλαμβάνει προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας. Ο προσωρινός κλάδος και οι θέσεις της παρούσας παραγράφου καταργούνται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση όσων υπηρετούν στον Κλάδο.

 

Επιπλέον, στον Φορέα συνιστάται προσωρινός Κλάδος υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πρώην υποθηκοφυλακείων, κατηγοριών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με δέκα επτά (17) οργανικές θέσεις ως εξής:

 

α) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): 1 θέση.

 

β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): 15 θέσεις.

 

γ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ): 1 θέση.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα το προσωπικό που εντάσσεται και σε αυτόν τον προσωρινό κλάδο κατατάσσεται οριστικά σε κλάδους και ειδικότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 και καταλαμβάνει προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας. Ο προσωρινός κλάδος και οι θέσεις αυτές καταργούνται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση όσων υπηρετούν στον κλάδο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

2. Οι θέσεις της παραγράφου 1 κατανέμονται με την απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 1, ανά κατηγορία, ειδικότητα και αριθμό στα Κτηματολογικά Γραφεία Αθηνών, Πειραιώς και Νήσων, Θεσσαλονίκης, Ηπείρου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Δωδεκανήσου και στα Υποκαταστήματα Χαλανδρίου, Σαλαμίνος, Κατερίνης, Άρτας, Χανίων, Ναυπλίου, Χίου, Σάμου, Κω, Λέρου των οικείων Κτηματολογικών Γραφείων.

 

Με ίδια απόφαση μπορεί να διενεργείται ανακατανομή των θέσεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και υποκαταστήματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

3. Στις θέσεις της παραγράφου 1, όπως κατανέμονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, μεταφέρεται και εντάσσεται αυτοδικαίως κατά τα οριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 1 ή με την πάροδο σαράντα οκτώ μηνών από τις 17-01-2018, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 1, το προσωπικό που υπηρετεί, με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε θέσεις υπαλλήλων εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, οι οποίες καταργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 1, εφόσον δεν έχει υποβάλει αίτηση μετάταξης κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019), με την παράγραφο 3 του άρθρου τρίτου της από 24-12-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 212/Α/2019).

 

4. Το προσωπικό της προηγουμένης παραγράφου και το προσωπικό που προβλέπεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 18 μπορεί, με αίτηση που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα μέσα σε προθεσμία 1 μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να μετατάσσεται σε κλάδο δικαστικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 83 και 84 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (νόμος [Ν] 2812/2000), εφόσον διαθέτουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα. Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου δικαστικών υπαλλήλων, σε κενή θέση ή, αν δεν υπάρχει κενή θέση, σε προσωποπαγή, η οποία συνιστάται για το σκοπό αυτό με την πράξη μετάταξης και καταργείται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία. Η ισχύς της πράξης μετάταξης αναστέλλεται έως τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 1 ή την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου. Στο ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η κατάργηση της θέσης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 και ο υπάλληλος θεωρείται αποσπασμένος στο Φορέα και ασκεί τα καθήκοντα που του αναθέτει ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος.

 

5. Στον Φορέα συνιστάται προσωρινός Κλάδος υπαλλήλων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων, ο οποίος περιλαμβάνει επτακόσιες τριάντα οκτώ (738) προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως εξής:

 

α) Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: θέσεις 174,

β) Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: θέσεις 80

γ) Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: θέσεις 478 και

δ) Κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης: θέσεις 6.

 

Οι θέσεις κατανέμονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματά τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

6. Στις θέσεις του προσωρινού Κλάδου της προηγούμενης παραγράφου εντάσσεται αυτοδίκαια κατά τα οριζόμενα στην απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 1 ή με την πάροδο σαράντα οκτώ μηνών από τις 17-01-2018: α) το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Υποθηκοφυλακείων που μετατράπηκαν σε έμμισθα σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017) και β) το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των καταργούμενων ειδικών άμισθων Υποθηκοφυλακείων, εφόσον η πρόσληψη του τελευταίου διενεργήθηκε πριν από την 01-01-2015, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 56 του από [ΒΔ] 19-07-1941 κωδικοποιημένου διατάγματος όπως ίσχυαν κάθε φορά ή της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του νόμου 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 2 του νόμου 3127/2003 (ΦΕΚ 67/Α/2003). Το κόστος της μισθοδοσίας καλύπτεται από τα εισπραττόμενα τέλη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019), με την παράγραφο 3 του άρθρου τρίτου της από 24-12-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 212/Α/2019).

 

7. Για την ένταξη της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, με την οποία γίνεται και η κατάταξη του προσωπικού σε εκπαιδευτική κατηγορία, κλάδο και βαθμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως τροποποιήθηκαν από την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), καθώς και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001, με την εξαίρεση του πρόσθετου προσόντος διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 27. Για την κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού που διανύθηκε στο καταργούμενο Υποθηκοφυλακείο. Οι προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση όσων τις κατέχουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

8. Προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Φορέα επιτρέπεται, μέχρι την κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος, η απόσπαση υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Υποθηκοφυλακείων που μετατράπηκαν σε έμμισθα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του νόμου 4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α/2017), κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016) και κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης για τη διενέργεια απόσπασης, ύστερα από σχετική προκήρυξη του Φορέα.

 

Η απόσπαση πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και αξιολόγησή του και γνώμη του Προϊσταμένου του έμμισθου Υποθηκοφυλακείου, η οποία παρέχεται μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της αίτησης του υπαλλήλου από τον Φορέα.

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσης με απόσπαση γίνεται από τριμελές όργανο που συνιστάται από τον Φορέα και αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης, στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση και από τον προϊστάμενο της αρμόδιας για θέματα προσωπικού Διεύθυνσης.

 

Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που κατέχουν οι υπάλληλοι, οι οποίοι εξακολουθούν να λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές τους από την υπηρεσία προέλευσης.

 

Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι την κατάργηση του έμμισθου Υποθηκοφυλακείου, στο οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος.

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, ο Φορέας ενημερώνει μέσα σε 3 ημέρες τον επιλεγέντα υπάλληλο, καθώς και την υπηρεσία προέλευσής του.

 

Η πράξη απόσπασης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα και κοινοποιείται αμέσως στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση μέσα σε 1 το αργότερο μήνα από την ως άνω κοινοποίηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 58 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.