Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30/12/15 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 23 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2621/1998, όπως επανήλθε σε ισχύ και τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του νόμου 4076/2012 και ισχύει, προστίθενται οι φράσεις:

 

(α) μετά το τέλος της παρένθεσης (ΦΕΚ 280/Α/1998) προστίθεται φράση ως εξής:

 

{καθώς και του περιορισμού της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του νόμου 3986/2011,}

 

(β) μετά το κόμμα στη λέξη έργου προστίθεται φράση ως εξής:

 

{οι συμβάσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ή με οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή συμβάσεις,}

 

(γ) μετά τη λέξη έργων προστίθεται φράση ως εξής: ή την υποστήριξη υπηρεσιών,

 

(δ) στο τέλος της παραγράφου προστίθεται η φράση:

 

{ή προγράμματος ή έργου χρηματοδοτούμενου από ίδιους πόρους που δεν βαρύνουν τον τακτικό τους προϋπολογισμό ή την κρατική τους επιχορήγηση.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Έδρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ορίζεται η Πάτρα. Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ιδρύονται παραρτήματα και κέντρα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό.

 

Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των παραρτημάτων και των κέντρων σπουδών του.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α/1997) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Για την υλοποίηση της αποστολής του το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο μπορεί να οργανώνει και προγράμματα δια βίου μάθησης και προγράμματα με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Μέχρι τη δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με απόφαση της Συγκλήτου, και μέχρι την συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής ανάλογα με τη θεματική ενότητα του προγράμματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση των προγραμμάτων καθώς και ο ορισμός των διδάκτρων και ο καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής τους.}

 

3. Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

 

4. Εκκρεμείς διαδικασίες διορισμών, κατά τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011), μελών Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού κλάδου Ι και ΙΙ και ΕΤΕΠ των Πανεπιστημίων, και ΕΤΠ των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων συνεχίζονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης των σχετικών προκηρύξεων, με μετατροπή των θέσεων κατά αναλογική εφαρμογή και αντιστοιχία των προβλεπομένων στις διατάξεις της Παραγράφου 3 του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014), όπως ισχύει.

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Εξαιρετικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, το προβλεπόμενο ανωτέρω ποσοστό 3% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται σε ποσοστό 4,5%.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.