Υγειονομική διάταξη 5144/87

ΥΔ Α1Β/5144/1987: Καθορισμός μικρών, μέτριων και μεγάλων σταυλισμών και συμπλήρωση της υγειονομικής διάταξης Α1Β/8181/1986 (ΦΕΚ 57/Β/1987), καθώς και διορθώσεις σφαλμάτων αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική διάταξη Α1Β/5144/1987: Καθορισμός μικρών, μέτριων και μεγάλων σταυλισμών και συμπλήρωση της υγειονομικής διάταξης Α1Β/8181/1986 (ΦΕΚ 57/Β/1987), καθώς και διορθώσεις σφαλμάτων αυτής, (ΦΕΚ 336/Β/1987), 24-06-1987.

 

Ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 544/1977 περί Οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

3. Το νόμο 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.

 

4. Την υγειονομική διάταξη Α1Β/8181/1986 περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοτροφικών - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 57/Β/1987).

 

5. Την κοινή απόφαση [Α] Α1Β/315/1987 των Υπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης Αναπροσαρμογή παραβόλων του άρθρου 13 του αναγκαστικού νόμου 2520/1940 (ΦΕΚ 58/Β/1987).

 

6. Τα υπ' αριθμούς πρωτοκόλλου 1016/14/1Δ/1987 και 1009/7/44Γ/1987 έγγραφα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και το 314758/1987 όμοιο του Υπουργείου Γεωργίας.

 

7. Την ανάγκη να καθορισθούν οι μικροί, οι μέτριοι και οι μεγάλοι σταυλισμοί, προκειμένου να καταστεί ευχερής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, η εφαρμογή της Α1Β/8181/1986 κοινής απόφασης Υπουργών.

 

8. Την ανάγκη να συμπληρωθεί η υγειονομική διάταξη Α1Β/8181/1986 (ΦΕΚ 57/Β/1987) και να διορθωθούν ορισμένα ακόμα σφάλματα της διάταξης αυτής, αποφασίζουμε:

 

Εκδίδουμε την παρούσα Υγειονομική Διάταξη, η οποία θα ισχύει σε όλη την Επικράτεια.

 

Άρθρο 1: Καθορισμός μικρών, μέτριων και μεγάλων σταυλισμών

Άρθρο 2: Συμπλήρωση της υγειονομικής διάταξης Α1Β/8181/1986

Άρθρο 3: Διορθώσεις σφαλμάτων

Άρθρο 4: Εκτέλεση - Ισχύς

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 15-06-1987

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα διάταξη καταργήθηκε με το άρθρο 22 της υγειονομικής διάταξης Υ1Β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/Β/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.