Υγειονομική διάταξη 8577/83 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Κέντρα διασκεδάσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ορισμός: Κέντρο Διασκεδάσεως είναι ο στεγασμένος ή ακάλυπτος χώρος συγκεντρώσεως του Κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού, προγράμματος σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή / και ποτών, πέρα δε από τον χώρο αυτόν υπάρχουν οπωσδήποτε και οι προβλεπόμενοι από τα οικεία άρθρα, αναλόγως των προσφερομένων ειδών (άρθρα 37 ή 38 ή 39 της παρούσας), στεγασμένοι χώροι με την απαραίτητη συγκρότηση και εξοπλισμό.

 

Δεν θεωρούνται Κέντρα Διασκεδάσεως τα καταστήματα των άρθρων 37, 38 και 39, στα οποία, κατόπιν άδειας της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές Αστυνομικές Διατάξεις, γίνεται χρήση ορισμένων εγχόρδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα και τα όμοια), χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα, ή στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος, ανάλογης με τον χώρο, για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας στο κατάστημα. Στα καταστήματα αυτά δεν επιτρέπεται ο χορός.

 

2. Στα Κέντρα Διασκεδάσεως, στα οποία είναι δυνατό να αναπτυχθούν περισσότερα από 200 καθίσματα, εφαρμόζονται οι διατάξεις της Νομοθεσίας για τα θέατρα και τους κινηματογράφους ή άλλης ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Για όσους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις δεν καλύπτουν οι διατάξεις αυτές, στα ανωτέρω Κέντρα Διασκεδάσεως, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του προηγουμένου Κεφαλαίου και οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 37, 38 και 39 της παρούσας, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του Κέντρου Διασκεδάσεως με βάση τα προσφερόμενα σ' αυτό είδη.

 

3. Τα Κέντρα Διασκεδάσεως, που έχουν δυνατότητες αναπτύξεως μέχρι 200 καθίσματα, θα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου Κεφαλαίου και του άρθρου 37 ή 38 ή 39, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του Κέντρου Διασκεδάσεως με βάση τα προσφερόμενα σ' αυτό είδη, καθώς και τους ακόλουθους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις:

 

α. Για την εγκατάσταση Κέντρων Διασκεδάσεως δεν θα χρησιμοποιούνται χώροι πολυκατοικιών, αν ο Κανονισμός τούτων απαγορεύει την ίδρυση και λειτουργία σ' αυτές τέτοιων καταστημάτων.

 

β. Η αίθουσα πελατών στεγασμένου Κέντρου Διασκεδάσεως θα είναι κατάλληλα κατασκευασμένη, ώστε να παρέχει πλήρη ηχομόνωση. Η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει βεβαίωση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας ή δήλωση νομοθετικού διατάγματος 105/1969 του κατασκευαστή Μηχανικού για την αποτελεσματικότητα της ηχομονώσεως.

 

γ. Οι χώροι του Κέντρου Διασκεδάσεως θα πληρούν τους όρους Πυρασφάλειας, καθώς και της ασφαλούς και άνετης διαφυγής των θαμώνων σε περιπτώσεις κινδύνου. Τούτου ελέγχεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, της οποίας σχετική βεβαίωση επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου για την απόκτηση της άδειας του καταστήματός του. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται τα Κέντρα Διασκεδάσεως, που λειτουργούν σε υπαίθριους χώρους, πλην των δωμάτων ξενοδοχείων ή άλλων κτιρίων, εκτός αν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από τις Πυροσβεστικές Διατάξεις.

 

δ. Στα στεγασμένα Κέντρα Διασκεδάσεως θα υπάρχει οπωσδήποτε μηχανολογική εγκατάσταση τεχνητού αερισμού, ικανή να ανανεώνει πλήρως και συνεχώς τον αέρα σε όλους τους χώρους και κυρίως στην αίθουσα πελατών, όπως ορίζει το άρθρο 21 της παρούσας.

 

Η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, αν το κρίνει σκόπιμο, να επιβάλει την τοποθέτηση εγκαταστάσεως κλιματισμού. Κατά την τοποθέτηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων θα λαμβάνονται μέτρα πλήρους εξασφαλίσεως των θαμώνων και του προσωπικού από τα ρεύματα και των περιοίκων από τους θορύβους ή άλλου είδους ενοχλήσεις.

 

ε. Προκειμένου για Κέντρα Διασκεδάσεως, που ιδρύονται σε υπαίθριους χώρους, η απόσταση τούτων από ενταγμένη στο εγκεκριμένο σχέδιο του οικισμού κατοικία ή από ξενοδοχείο γενικά θα είναι τουλάχιστον 300 m. Η απόσταση αυτή μπορεί να αυξομειώνεται κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της Υγειονομικής Υπηρεσίας και αναλόγως των ειδικών τοπικών συνθηκών (παρεμβολή άλλων κτιρίων μεταξύ Κέντρου Διασκεδάσεως και κατοικίας, εγκατάσταση Κέντρου Διασκεδάσεως σε

δώματα πολυορόφων ξενοδοχείων κ.λ.π.).

 

Κατά παρέκκλιση της διατάξεως του προηγούμενου εδαφίου, μπορεί να χορηγηθεί άδειας λειτουργίας Κέντρου Διασκεδάσεως σε υπαίθριο χώρο, αν από επίσημα έγγραφα (βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας κ.α.) προκύπτει ότι τούτο είχε ιδρυθεί στο χώρο, που βρίσκεται σήμερα, πριν από τη δημοσίευση της [Π] Α1Β/11261/1981 (ΦΕΚ 46/Β/1982) υγειονομικής διατάξεως και ότι λειτουργεί από τότε υπό τον ίδιο φορέα.

 

4. Σε περιπτώσεις χορηγήσεως άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Κέντρου Διασκεδάσεως, που έχει δυνατότητες αναπτύξεως μέχρι 200, το πολύ, καθισμάτων, η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή η εν ελλείψει, η Υγειονομική Υπηρεσία, αφού διαπιστώσει την καταλληλότητα των χώρων, της συγκροτήσεως και του εξοπλισμού του καταστήματος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας, γνωματεύει για τη χορήγηση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Κέντρου Διασκεδάσεως με ανάλογη συγκρότηση, η οποία πρέπει να είναι συνάρτηση των προσφερομένων σ' αυτό ειδών (εστιατορίου, μπαρ, αναψυκτηρίου και τα όμοια).

 

Για τον περαιτέρω ειδικότερο χαρακτηρισμό του Κέντρου Διασκεδάσεως ως χορευτικού, κοσμικής ταβέρνας, καμπαρέ, δισκοθήκης κ.λ.π., για τον οποίο εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της Αγορανομικής Νομοθεσίας, η Υγειονομική Επιτροπή η, εν ελλείψει η Υγειονομική Υπηρεσία είναι αναρμόδια.

 

5. Επιτρέπεται η παραγωγή ζύθου (μπύρας) σε ποσότητα που ορίζεται από το άρθρο 19 του νόμου [Ν] 2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α/1999) Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις, με το οποίο προστέθηκε στο άρθρο 3 του νόμου [Ν] 2963/1922, άρθρο 3Α, αποκλειστικά εντός των καταστημάτων του παρόντος άρθρου, στα οποία προβλέπεται η προσφορά αλκοολούχων ποτών και με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 

α) Το οίκημα, στο οποίο επιτρέπεται να λειτουργεί η επιχείρηση θα αποτελεί ανεξάρτητο κτίριο ή σε περίπτωση πολυκατοικίας εφόσον όλα τα διαμερίσματα αυτού θα είναι αποκλειστικά επαγγελματικές στέγες.

 

β) Η εγκατάσταση παραγωγής, ζύμωσης και αποθήκευσης του ζύθου, θα βρίσκεται εντός του καταστήματος ο δε χώρος αυτής θα είναι επαρκής και πάντως όχι μικρότερος των 50 m2 επιπλέον του ελαχίστου χώρου που προβλέπεται για την συγκρότηση των καταστημάτων αυτών, η οποία θα είναι διαχωρισμένη από τον υπόλοιπο χώρο με διαφανές άθραυστο υλικό.

 

γ) θα υπάρχει ιδιαίτερος αυτοτελής αποθηκευτικός χώρος τουλάχιστον 5 m2 για τις ανάγκες της εγκατάστασης παραγωγής ζύθου, μέσα στον οποίο θα υπάρχει ιδιαίτερο ψυγείο αναλόγου χωρητικότητας αποκλειστικά για την διατήρηση του λυκίσκου.

 

δ) Η απαγωγή των οσμών και των αερίων, που θα παράγονται κατά την παρασκευή του ζύθου θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 της παρούσας, τα προ ερχόμενα δε από την παραγωγή του ζύθου Απορρίμματα θα συλλέγονται και θα αποκομίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της παρούσας.

 

ε) Για την απόκτηση της άδειας της παραγράφου 1, του άρθρου 6 της παρούσας, ο ενδιαφερόμενος να λειτουργήσει κατάστημα εντός του οποίου θα παράγεται ζύθος θα επισυνάπτει, στη σχετική αίτησή του προς τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986 διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού, στην οποία θα δηλώνεται η στατική επάρκεια του κτιρίου για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο μόνο της υπ' αριθμόν Υ1Γ/ΓΠ/11708/2003 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 143/Β/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.