Νόμος 3920/11 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Μετατάξεις πλεονάζοντος προσωπικού α' φάσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πλεονάζον προσωπικό α' φάσης, που υπάρχει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μεταφέρεται στους φορείς υποδοχής, σύμφωνα με τη διαδικασία αυτού του άρθρου. Την 31-12-2012 λήγει αυτοδικαίως και ανακαλείται κάθε απόσπαση εργαζόμενου από οποιονδήποτε παλαιό φορέα ή τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών σε οποιαδήποτε εταιρεία ή υπηρεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 35 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

 

2. Μέσα σε είκοσι πέντε ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναζητά από τους φορείς υποδοχής κενές οργανικές θέσεις και υπηρεσιακές ανάγκες, συντάσσει κατάλογο ανά νομό ή μικρότερη περιοχή, κατά περίπτωση και ειδικότητα, και τον αποστέλλει στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το Υπουργείο προωθεί τον κατάλογο στο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κάθε παλαιού φορέα και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.

 

3. Μέσα σε τρεις ημέρες από τη λήψη του καταλόγου, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κάθε παλαιού φορέα και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ανακοινώνει στο προσωπικό του τον κατάλογο και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση μετάταξης. Στην αίτηση, η οποία υποβάλλεται μέσα σε επτά ημέρες από τη σχετική ανακοίνωση του εξουσιοδοτημένου προσώπου, προσδιορίζονται η περιοχή και πέντε θέσεις προτίμησης του.

 

4. Μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες από τη λήξη της επταήμερης προθεσμίας της παραγράφου 3, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κάθε παλαιού φορέα και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών συντάσσει, ανά περιοχή προτίμησης, κατάλογο όπου αναγράφει τα ονοματεπώνυμα, την πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, τα τυπικά προσόντα, την εκπαιδευτική βαθμίδα, την ειδικότητα και τις θέσεις προτίμησης των συγκεκριμένων εργαζομένων της που αποτελούν το πλεονάζον προσωπικό α' φάσης. Αυτοί είναι, ανά ειδικότητα ή τομέα λειτουργίας, οι έχοντες υποβάλει σχετική αίτηση και, εν συνεχεία, οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι της παραγράφου 1 και περαιτέρω οι έχοντες τη μεγαλύτερη πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε έναν ή περισσότερους από τους παλαιούς φορείς και τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού του πλεονάζοντος προσωπικού α' φάσης, όπως καθορίζεται στην περίπτωση ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8. Από τη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται όσοι εργαζόμενοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης και υποβάλουν αίτηση για αποχώρηση από την υπηρεσία στο χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και μέχρι τη συμπλήρωση έξι μηνών. Αν σε όλους αυτούς συγκαταλέγονται εργαζόμενοι ή κλάδος εργαζομένων ή ειδικότητα εργαζομένων, η μεταφορά των οποίων θα απειλούσε, κατά την κρίση του εξουσιοδοτημένου προσώπου, να προκαλέσει λειτουργικό πρόβλημα στους νέους φορείς ή τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ή σε απλή εκμετάλλευση ή γραφείο ή τμήμα ή κλάδο ή ειδικότητα αυτών, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με σεβασμό των αξιολογικών ορίων του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, δικαιούται, να απορρίψει όλες ή κάποιες από τις εν λόγω αιτήσεις ή / και να εξαιρέσει συγκεκριμένους κλάδους ή ειδικότητες από την παρούσα διαδικασία. Αν οι εργαζόμενοι που υποβάλλουν αίτηση μετάταξης, μετά από τις τυχόν απορρίψεις και εξαιρέσεις, υπερβαίνουν τους αριθμούς της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο εξαιρεί επιπροσθέτως από τον κατάλογο τους έχοντες τη μικρότερη προϋπηρεσία, μέχρι τη συμπλήρωση των συνολικών αριθμών της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8. Αφού συμπληρωθεί πλήρως, ο κατάλογος αποστέλλεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με μέριμνα του εξουσιοδοτημένου προσώπου κάθε παλαιού φορέα και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.

 

5. Η μετάταξη κάθε εργαζόμενου που αναφέρεται στον κατάλογο της παραγράφου 4 γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, κατά σειρά προτεραιότητας:

 

α) σε κενή οργανική θέση προτίμησης ή και σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση σε φορέα υποδοχής ακριτικής περιοχής, η οποία συνιστάται με την απόφαση μετάταξης.

 

β) σε κενή οργανική θέση προτίμησης σε φορέα υποδοχής,

 

γ) αν δεν υπάρχει, σε κενή οργανική θέση παρεμφερούς ειδικότητας σε φορέα υποδοχής μέσα στην περιοχή προτίμησης,

 

δ) αν δεν υπάρχει, σε οποιαδήποτε κενή οργανική θέση σε φορέα υποδοχής μέσα στην περιοχή προτίμησης.

 

ε) αν δεν υπάρχει, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση σε φορέα υποδοχής μέσα στην περιοχή προτίμησης, η οποία συνιστάται με την απόφαση μετάταξης, προς κάλυψη δηλωθείσας από το φορέα υποδοχής υπηρεσιακής ανάγκης κατά την παράγραφο 2. Στην περίπτωση αυτή, η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει.

 

6. Αν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι έχουν δηλώσει προτίμηση για την ίδια θέση, προτιμώνται οι εξής (κατά σειρά προτεραιότητας):

 

α) Όσοι προσδιόρισαν οι ίδιοι, εθελοντικώς και εγγράφως, την περιοχή και πέντε θέσεις προτίμησης τους. σύμφωνα με την παράγραφο 4.

 

β) Οι έχοντες τα περισσότερα και υπέρτερα τυπικά προσόντα που απαιτεί η θέση.

 

γ) Τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι λοιπές κατηγορίες που αναφέρονται στις διατάξεις του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998).

 

δ) Οι έγγαμοι γονείς (κατά αριθμό τέκνων).

 

ε) Οι άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι γονείς που έχουν επιμέλεια τέκνων (ανά αριθμό τέκνων).

 

στ) Αυτοί των οποίων ο ή η σύζυγος τους συνυπηρετεί στην ίδια περιοχή.

 

ζ) Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία.

 

η) Οι έχοντες τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία.

 

7. Σε ό,τι αφορά στη σχέση του μετατασσόμενου εργαζόμενου με το φορέα υποδοχής του:

 

α. Η μετάταξη γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας και στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα και, προκειμένου για δικηγόρους, με σχέση έμμισθης εντολής.

 

β. Ο μετατασσόμενος κατατάσσεται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας στους παλαιούς φορείς ή τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών. Ο χρόνος που έχει διανυθεί στους ανωτέρω φορείς αποτελεί πραγματική υπηρεσία για όλα τα ζητήματα υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης. Αν υπάρχει πλεονάζων χρόνος λογίζεται ότι διανύθηκε, στο βαθμό κατάταξης.

 

γ. Οι μετατασσόμενοι εξακολουθούν να υπάγονται στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του παλαιού φορέα ή του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, από όπου μετατάσσονται, εκτός εάν επιλέξουν, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την έκδοση της αναφερόμενης στην παράγραφο 5 κοινής υπουργικής απόφασης, να μεταφερθούν στα αντίστοιχα ταμεία του προσωπικού του φορέα υποδοχής. Αν οι μετατασσόμενοι παραμείνουν στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του παλαιού φορέα ή του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, από όπου μετατάσσονται, διατηρούν τις αξιώσεις τους από τις παροχές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και τις παροχές πρόνοιας. Σε περίπτωση μεταφοράς στα αντίστοιχα ταμεία του προσωπικού του φορέα υποδοχής εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις.

 

8. Η μετάταξη που γίνεται κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν εμφανισθούν μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης τους για ανάληψη υπηρεσίας στο φορέα υποδοχής τους θεωρείται ότι κατήγγειλαν οι ίδιοι τη σύμβαση τους με το φορέα υποδοχής και δεν δικαιούνται αποζημίωσης.

 

9. Όσοι εργαζόμενοι εξακολουθήσουν απασχολούμενοι σε παλαιό φορέα ή τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε μεταβολή συλλογικών και ατομικών όρων και συνθηκών εργασίας που επέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 έως 13.

 

10. Αν η διαδικασία μετασχηματισμού συντελεσθεί πριν από την ολοκλήρωση των μετατάξεων του πλεονάζοντος προσωπικού α' φάσης, οι διαδικασίες μετάταξης που υπολείπονται θα διεξάγονται από τις διοικήσεις των νέων φορέων και του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, κατά περίπτωση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.