Νόμος 4409/16 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων από διαχειριστές και ιδιοκτήτες μη παραγωγικών εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

 

1. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες μη παραγωγικών εγκαταστάσεων διατυπώνουν σε έγγραφο την εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων που εφαρμόζουν, το οποίο υποβάλλεται σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 11. Επίσης, διασφαλίζουν την εφαρμογή της σε όλες τις υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων στις οποίες εμπλέκονται, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητάς της. Το σχετικό με την εταιρική πολιτική έγγραφο περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Μέρος 8 του Παραρτήματος 1.

 

2. Η εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων οφείλει να λαμβάνει υπόψη την κύρια ευθύνη των διαχειριστών που αφορά ιδίως τον έλεγχο της διακινδύνευσης από σοβαρά ατυχήματα εξαιτίας των εργασιών τους και τη συνεχή βελτίωσή του, προκειμένου να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή υψηλό επίπεδο προστασίας.

 

3. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες μη παραγωγικών εγκαταστάσεων αποτυπώνουν σε έγγραφο το σύστημα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζουν, το οποίο υποβάλλεται σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει περιγραφή:

 

α) Των οργανωτικών ρυθμίσεων για τον έλεγχο μεγάλων κινδύνων,

 

β) των ρυθμίσεων για τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων μεγάλων κινδύνων, καθώς και άλλων κατά περίπτωση εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, και

 

γ) των σχημάτων ανεξάρτητης επαλήθευσης σύμφωνα με το άρθρο 17.

 

4. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες μη παραγωγικών εγκαταστάσεων συνεισφέρουν στους μηχανισμούς αποτελεσματικής τριμερούς διαβούλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 6. Η δέσμευση του διαχειριστή και του ιδιοκτήτη μη παραγωγικής εγκατάστασης για συμμετοχή στους μηχανισμούς αυτούς μπορεί να περιγράφεται στην εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων.

 

5. Η εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων και τα συστήματα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης καλύπτουν τις απαιτήσεις των Παραρτημάτων 1 Μέρη 8 και 9 και 5, ισχύουν δε τα ακόλουθα:

 

α) η εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων διατυπώνεται εγγράφως και καθορίζει τους συνολικούς στόχους και τις ρυθμίσεις για τον έλεγχο της διακινδύνευσης από σοβαρό ατύχημα, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνονται οι στόχοι και εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις σε επίπεδο εταιρείας,

 

β) το σύστημα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης ενσωματώνεται στο γενικό σύστημα διοίκησης του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη μη παραγωγικής εγκατάστασης και περιλαμβάνει την οργανωτική δομή, τις αρμοδιότητες, τις πρακτικές, τις διαδικασίες, τις μεθόδους και τους πόρους για τον καθορισμό και την εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων.

 

6. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες μη παραγωγικών εγκαταστάσεων προετοιμάζουν και διατηρούν πλήρες απόθεμα εξοπλισμού αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, κατάλληλου για τις υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων που διεξάγουν.

 

7. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες μη παραγωγικών εγκαταστάσεων σε διαβούλευση με την Αρμόδια Αρχή και αξιοποιώντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφοριών και εμπειριών κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 27, διαμορφώνουν και αναθεωρούν πρότυπα και οδηγίες βέλτιστων πρακτικών για τον έλεγχο των μεγάλων κινδύνων, καθ' όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού και του λειτουργικού χρόνου ζωής των υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων, καθώς επίσης τηρούν κατ' ελάχιστο όσα αναφέρονται στο Παράρτημα 6.

 

8. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες μη παραγωγικών εγκαταστάσεων διασφαλίζουν ότι η εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων, κατά την παράγραφο 1, καλύπτει τις παραγωγικές και μη εγκαταστάσεις τους και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

9. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα διαχειριστή ή ιδιοκτήτη μη παραγωγικής εγκατάστασης θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή αυξάνει σημαντικά τη διακινδύνευση σοβαρού ατυχήματος, ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης μη παραγωγικής εγκατάστασης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, της αναστολής της σχετικής δραστηριότητας έως ότου ο κίνδυνος ή η διακινδύνευση τεθούν υπό επαρκή έλεγχο. Σε περίπτωση που λαμβάνονται τα εν λόγω μέτρα, ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης μη παραγωγικής εγκατάστασης υποχρεούται να ενημερώνει σχετικά την Αρμόδια Αρχή αμελλητί και το αργότερο εντός 24 ωρών από τη λήψη τους.

 

10. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες μη παραγωγικών εγκαταστάσεων λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα για τη χρήση κατάλληλων τεχνικών μέσων ή διαδικασιών, προκειμένου να ενισχύουν την αξιοπιστία της συλλογής και καταγραφής των σχετικών δεδομένων και να αποτρέπουν πιθανή παραποίησή τους. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να προβλέπεται διαδικασία για τη συλλογή και τη διατήρηση δεδομένων σχετικών με εργασίες γεώτρησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.