Προεδρικό διάταγμα 56/95

ΠΔ 56/1995: Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 1992/48/ΕΟΚ και 1992/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 56/1995: Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 1992/48/ΕΟΚ και 1992/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα, (ΦΕΚ 45/Α/1995), 27-02-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 20 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 248/1914 Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 110/Α/1914), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από 23-01-1936 αναγκαστικού νόμου (ΦΕΚ 47/Α/1936).

 

β) του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του νόμου 1338/1983 εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1992), του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/1992) και του άρθρου 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

γ) Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 134/Α/1985) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

2. Την 6033/1994 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου και Βασίλειο Βασιλακάκη (ΦΕΚ 550/Β/1994).

 

3. Το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

 

4. Τις 128/1994 και 728/1994 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο I: Γενικές προδιαγραφές

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2

 

Κεφάλαιο ΙΙ: Προδιαγραφές για την παραγωγή

 

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

 

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Εισαγωγές από τρίτες χώρες

 

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

 

Κεφάλαιο IV: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26: Παραρτήματα

 

Παράρτημα Α: Όροι για την παραλαβή νωπού γάλακτος στην εγκατάσταση επεξεργασίας ή / και μεταποίησης

Παράρτημα Β

Παράρτημα Γ

Παράρτημα Δ

 

Άρθρο 27

 

Στον Υφυπουργό Γεωργίας ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 21-02-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν προεδρικό διάταγμα καταργήθηκε από το άρθρο 30 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 95/2007 (ΦΕΚ 95/Α/2007).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.