Απόφαση 1001/93

Απόφαση ΕΠΑ/1001/1993: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης εντός επέκταση οικισμού Πλατανοχωρίου - Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Πλατανοχωρίου νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/1001/1993: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης εντός επέκταση οικισμού Πλατανοχωρίου - Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Πλατανοχωρίου νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 53/Δ/1993), 03-02-1993.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής στον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιοτήτων επί θεμάτων έγκρισης επεκτάσεων ή τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων κωμών κ.λ.π. (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως αντικαταστάθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985), ειδικότερα τα άρθρα 6 και 7 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

6. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕK 414/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

8. Την υπ' αριθμόν 18/1992 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Μαραθούσας.

 

9. Την 16η συνεδρία / 4ο θέμα / 30-09-1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής.

 

10. Την οίκοθεν 59009/1987 απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής καθορισμού κατηγοριών ορίων και όρων δόμησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 923/Δ/1987), αποφασίζουμε:

 

Α. 1. Εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη επέκτασης, όπως αυτή φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα ρυμοτομίας, το οποίο, αφού συντάχθηκε την 24-06-1992 από το γραφείο τοπογραφικής νομού Χαλκιδικής, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

2. Εγκρίνεται ο Πολεοδομικός Κανονισμός της περιοχής επέκτασης ως εξής:

 

Αρτιότητα:

 

Εμβαδόν 300 m2.
Πρόσωπο 12 m.

 

Συντελεστής δόμησης σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985)

 

Ποσοστό κάλυψης 70%

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7.5 m προσαυξανόμενο κατά 1.5 m λόγω κεκλιμένης στέγης.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει ο νόμος 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και οι ειδικοί όροι δόμησης της οίκοθεν 59009/1987 απόφασης Νομάρχη Χαλκιδικής πλην της παραγράφου B.IV)α αυτής.

 

Β. Εγκρίνεται η τροποποίηση ρυμοτομίας μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 1 και 8, όπως αυτή φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα τροποποίησης ρυμοτομίας, το οποίο αφού συντάχθηκε από το γραφείο Τοπογραφικής νομού Χαλκιδικής και θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη ούτε στον τακτικό προϋπολογισμό του Δημοσίου, ούτε στον προϋπολογισμό του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

a.1001.93

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 14-01-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.