Απόφαση 103257/17

Απόφαση 103257/1548/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Άργους Ορεστικού στα οικοδομικά τετράγωνα 7, 37Α και 41Β


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 103257/1548/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Άργους Ορεστικού στα οικοδομικά τετράγωνα 7, 37Α και 41Β, (ΦΕΚ 181/ΑΑΠ/2017), 09-08-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154 και 160 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) περί Επέκτασης των Πολεοδομικών σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

6. Το νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 186 παράγραφος II υποπαράγραφος ΣΤ αριθμός 39.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

8. Την αριθμ ΚΟ/407/1989 (ΦΕΚ 178/Δ/1989) απόφαση Νομάρχη Καστοριάς περί Τις υπ' αριθμόν 7061/02-07-2015 και 11274/25-09-2015 αιτήσεις των Κεπαπτσόγλου Σοφίας σύζυγος Δημοσθένη και του Δήμου Άργους Ορεστικού αντίστοιχα, με τις οποίες ζητάνε τη σημειακή τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 7, 37Α και 41Β στην πόλη του Άργους Ορεστικού.

 

9. Τις υπ' αριθμόν 7061/02-07-2015 και 11274/25-09-2015 αιτήσεις των Κεπαπτσόγλου Σοφίας σύζυγος Δημοσθένη και του Δήμου Άργους Ορεστικού αντίστοιχα, με τις οποίες ζητάνε τη σημειακή τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 7, 37Α και 41Β στην πόλη του Άργους Ορεστικού.

 

10. Την υπ' αριθμόν 30/2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 

11. Την υπ' αριθμόν 253/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού, που γνωμοδοτεί στην έγκριση της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 7, 37Α και 41Β στο Άργος Ορεστικό.

 

12. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 2/03-11-2016 και 110/15-03-2017 έγγραφα της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καστοριάς και τις με αριθμό πρωτοκόλλου 15420/28-12-2015 και 15421/28-12-2015 βεβαιώσεις του Δημάρχου Άργους Ορεστικού με τα οποία βεβαιώνεται ότι κατά της εν λόγω πρότασης τροποποίησης δεν υποβλήθηκε ένσταση κατά τη διαδικασία δημοσιότητας της σημειακής τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Άργους Ορεστικού, δεν υπάρχουν οικόπεδα άρτια που να καθίστανται μη άρτια, δεν ρυμοτομούνται οικοδομές που έχουν κτισθεί με νόμιμη άδεια βάσει του ισχύοντος σχεδίου και δεν έχουμε μείωση κοινόχρηστου χώρου.

 

13. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 150368/4017/09-05-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

14. Την υπ' αριθμόν 35729/1608/06-11-2015 (ΑΔΑ: 7ΓΑ4ΟΡ1Γ/67Ι (ΦΕΚ 853/ΥΟΔΔ/2015)) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 

15. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3/31-05-2017 θετική γνωμοδότηση (σύμφωνα με την αιτιολογία της εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς που διατυπώθηκε στην 4η Συνεδρίαση θέμα 2ο στις 31-05-2017.

 

16. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού.

 

Και επειδή:

 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Άργους Ορεστικού, με την υπ' αριθμόν 253/2015 απόφασή του, γνωμοδότησε στην έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 7, 37Α και 41Β στο Άργος Ορεστικό.

 

2. Σύμφωνα με την εισήγησή της, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θεωρεί ότι πρέπει να γίνει η αιτούμενη τροποποίηση, γιατί ύστερα από μελέτη του φακέλου, διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία οι προϋποθέσεις:

 

α) Η τήρηση από το Δήμο Καστοριάς της κατά το νόμο διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, όπως ισχύει σήμερα.

 

β) Η ύπαρξη σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης καθώς με τη συγκεκριμένη τροποποίηση:

 

1) Δημιουργείται στο ανατολικό άκρο του οικοδομικού τετραγώνου 7 κοινόχρηστος χώρος πλάτους 6 m ο οποίος εντάσσεται στο δημοτικό οδικό δίκτυο και ενώνει τις οδούς Διοικητηρίου και Πληκαδίτου. Η δημιουργία του κρίνεται αναγκαία διότι στη θέση αυτή, διέρχεται υπόγειος κιβωτοειδής οχετός μεταφοράς όμβριων υδάτων. Δημιουργούνται έτσι δυο οικοδομικά τετράγωνα τα οποία αριθμούνται ως 7Α και 7Β. Ταυτόχρονα στο ανατολικό άκρο του δημιουργούμενου οικοδομικού τετραγώνου 7Β, μετατοπίζεται η οικοδομική γραμμή στα όρια της ιδιοκτησίας με αριθμό 3, με τρόπο τέτοιο ώστε να ακολουθείται το όριο του διαμορφωμένου δημοτικού πεζόδρομου και να μην επηρεάζονται τελικά οι κυκλοφοριακές συνθήκες στην περιοχή.

 

2) Στο οικοδομικό τετράγωνο 37Α προτείνεται κατάργηση της απότμησης της ιδιοκτησίας με αριθμό 4 και μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής στην υφιστάμενη κατάσταση, επί της πλευράς της ιδιοκτησίας 4 που έχει πρόσωπο στον κοινόχρηστο χώρο και ως συνέχεια της ισχύουσας οικοδομικής γραμμής, επί της πλευράς στην οδό Β. Σανταλίδη. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι οφειλόμενες αποζημιώσεις του Δήμου για τμήμα επικειμένων της ιδιοκτησίας 4, ενώ ταυτόχρονα με την παρούσα πρόταση, η ρυμοτομία προσαρμόζεται καλύτερα στην υφιστάμενη κατάσταση και στο προσφάτως υλοποιημένο έργο ανάπλασης του κοινοχρήστου χώρου που βρίσκεται νότια της ιδιοκτησίας 4, όπως απεικονίζεται και στο θεωρημένο, από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Άργους Ορεστικού, τοπογραφικό διάγραμμα.

 

3) Στο οικοδομικό τετράγωνο 41Β προτείνεται παράλληλη μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής στο βόρειο άκρο αυτού και της ρυμοτομικής γραμμής του οικοδομικού τετραγώνου 41Δ - Πράσινο, κατά 2.5 m. Με την πρόταση αυτή, μειώνεται ελαφρώς η υπέρμετρη ρυμοτόμηση της ιδιοκτησίας με αριθμό 5 και εντάσσεται στο οικοδομικό τετράγωνο 41Β υφιστάμενη κατασκευή (στέγαστρο) της ίδιας ιδιοκτησίας.

 

γ) Δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού και έχουμε αύξηση των Κοινόχρηστων Χώρων κατά 0,58 m2 σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεχνική Έκθεση.

 

δ) Δεν υπάρχουν οικόπεδα άρτια που να καθίστανται μη άρτια, δεν ρυμοτομούνται οικοδομές που έχουν κτισθεί με νόμιμη άδεια βάση του ισχύοντος σχεδίου και δεν έχουμε μείωση κοινόχρηστου χώρου, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Άργους Ορεστικού στα οικοδομικά τετράγωνα 7, 37Α και 41Β και συγκεκριμένα:

 

α) Την δημιουργία στο οικοδομικό τετράγωνο 7, κοινόχρηστο χώρο πλάτους 6 m ο οποίος εντάσσεται στο δημοτικό οδικό δίκτυο και ενώνει τις οδούς Διοικητηρίου και Πληκαδίτου. Δημιουργούνται έτσι δυο νέα οικοδομικά τετράγωνα το οικοδομικό τετράγωνο 7Α και 7Β. Ταυτόχρονα στο ανατολικό άκρο του δημιουργούμενου οικοδομικού τετραγώνου 7Β τη μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής στα όρια της ιδιοκτησίας 3, ώστε να ακολουθείται το όριο του διαμορφωμένου δημοτικού πεζόδρομου.

 

β) Κατάργηση της απότμησης της ιδιοκτησίας με αριθμό 4 και μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής στην υφιστάμενη κατάσταση, επί της πλευράς της ιδιοκτησίας 4 που έχει πρόσωπο στον κοινόχρηστο χώρο και ως συνέχεια της οικοδομικής γραμμής, επί της πλευράς στην Β. Σανταλίδη.

 

γ) Παράλληλη μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής στο βόρειο άκρο αυτού και τη ρυμοτομικής γραμμής του οικοδομικού τετραγώνου 41Δ - Πράσινο, κατά 2.5 m, όπως φαίνονται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα σχέδια που τη συνοδεύουν να αναρτηθούν στη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Καστοριάς στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, 3ος όροφος, για 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση του λεκτικού της απόφασης και των συνημμένων σχεδίων που το συνοδεύουν στο ΦΕΚ.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.103257.17

 

Κοζάνη, 20-07-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.