Απόφαση 10726/95

Απόφαση 10726/416/1995: Μείωση συντελεστή δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο 452 του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 10726/416/1995: Μείωση συντελεστή δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο 452 του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, (ΦΕΚ 515/Δ/1995), 14-07-1995.

 

Ο Νομάρχης Αθηνών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως και του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985.

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 εδάφιο α.

 

4. Τις υπ' αριθμούς 242/1994 και 152/1995 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας.

 

5. Την υπ' αριθμόν 1 της 16ης συνεδρίασης στις 02-06-1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αθηνών.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 90/Α/1994) και τις όμοιες του νόμου 2240/1994 Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 153/Α/1994) με τις οποίες ιδρύθηκαν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.

 

7. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών (ΦΕΚ 3952/Β/1995).

 

8. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, αποφασίζουμε:

 

1. Την μείωση του συντελεστή δόμησης σε 1.80 στο οικοδομικό τετράγωνο 452 του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, που φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 1:500 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και δημοσιεύεται μαζί της.

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.10726.95

 

Αθήνα, 04-07-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.