Απόφαση 1096/20

Απόφαση 1096/2020: Σημειακή τροποποίηση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δήμου Βιάννου, αριθμός απόφασης 625/2011 Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 54/ΑΑΠ/2011), έκτασης 7 στρεμμάτων, από περιοχή γεωργικής γης (ΠΕΠΔ 1-γ) σε περιοχή τουρισμού αναψυχής (ΠΕΠΔ 3)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1096/2020: Σημειακή τροποποίηση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δήμου Βιάννου, αριθμός απόφασης 625/2011 Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 54/ΑΑΠ/2011), έκτασης 7 στρεμμάτων, από περιοχή γεωργικής γης (ΠΕΠΔ 1-γ) σε περιοχή τουρισμού αναψυχής (ΠΕΠΔ 3), (ΦΕΚ 183/Δ/2020), 21-04-2020.

 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 3 του νόμου 1337/1983 Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

2. Το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα Δόμηση εκτός σχεδίου (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

3. Τα άρθρα 4, 5, 7, 24 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) περί τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

 

4. Τα άρθρα 38, 39, 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

5. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΕΠΧΣΑΑ - Τ) (ΦΕΚ 1138/Β/2009).

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 136/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 229/Α/2010).

 

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 283 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 625/2011 Απόφαση Έγκρισης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Δήμου Βιάννου νομού Ηρακλείου.

 

9. Το νόμο 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις / άρθρο 28 παράγραφος 1 και 28Α όπως προσετέθη με το άρθρο 24 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

10. Το άρθρο 7 /παράγραφος 13)β του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/ 23-12-2016), περί τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

 

11. Την με αριθμό 14026/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) υπουργική απόφαση Διορισμός της Μαρίας Κοζυράκη ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

12. Τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Κρήτης (ΠΧΠ-Κ), (ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/2017).

 

13. Το προεδρικό διάταγμα 59/2018 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 114/Α/2018).

 

14. To από 17-07-2018 (αριθμός πρωτοκόλλου ΑΔΚ 2608/2018) αίτημα του Παύλου Μαθιουδάκη, για σημειακή τροποποίηση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Δήμου Βιάννου, έκτασης 7 στρεμμάτων.

 

15. Την με αριθμό 257/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βιάννου.

 

16. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 8400/22-04-2019 (αριθμός πρωτοκόλλου ΑΔΚ 1562/2019) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βιάννου.

 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2936/10-10-2019 διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με συνημμένη εισήγηση προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

 

18. Τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όπως αυτή διατυπώνεται στο 8ο/2019 Πρακτικό της συνεδρίασης της 16ης/12/2019, θέμα 2ο, αποφασίζουμε:

 

Τη σημειακή τροποποίηση της με αριθμό 625/2011 απόφασης Έγκρισης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Δήμου Βιάννου νομού Ηρακλείου (ΦΕΚ 54/ΑΑΠ/2011), που αφορά στην επέκταση των ορίων της Περιοχής Τουρισμού - Αναψυχής (περιοχή αναζήτησης ΠΕΡΠΟ) - (ΠΕΠΔ 3) με την ένταξη σε αυτή, περιοχής συνολικής έκτασης εφτά (7) στρεμμάτων, η οποία λόγω χαρτογραφικού σφάλματος, έχει χαρακτηριστεί, βάσει του ισχύοντος Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Δήμου Βιάννου, ως Περιοχή γεωργικής γης με θερμοκήπια (ΠΕΠΔ 1)γ)', στα Δυτικά του οικισμού Καστρί, (όπως απεικονίζεται στο με χρονολογία Φεβρουάριος 2020 και κλίμακα 1:5000 απόσπασμα χάρτη Π.2.α. του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Δήμου Βιάννου, που υπογράφει ο μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ιωάννης Σπύρος Παρασύρης, το οποίο θεωρείται από τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας απόφασης), γιατί θεωρείται ότι υπάρχει πρόδηλο σφάλμα στην αρχική έγκριση.

 

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με την προϋπόθεση της ακρίβειας των στοιχείων που προσκομίσθηκαν και δεν υποκαθιστά οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη άδεια ή έγκριση συναρμοδίων υπηρεσιών ή φορέων.

 

a.1096.20

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 20-03-2020

 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.