Απόφαση 1206/90

Απόφαση 1206/1990: Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμού Πετραλώνων νομού Χαλκιδικής με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1206/1990: Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμού Πετραλώνων νομού Χαλκιδικής με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, (ΦΕΚ 423/Δ/1990), 17-08-1990.

 

Η Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα και συγκεκριμένα το άρθρο 27 περί συστάσεως του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως συμπληρώθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις των από 24-04-1985 (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από 20-08-1985 (ΦΕΚ 414/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. άρθρα 32 και 39.

 

5. Τη με αριθμό 58687/1986 (ΦΕΚ 1297/Δ/1986) απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής, με την οποία καθορίστηκαν οι κατηγορίες, τα όρια, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης στον οικισμό.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 716/1977 περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών (ΦΕΚ 295/Α/1977).

 

7. Την 32354/3171/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου 716/1977 για την ανάθεση πολεοδομικών μελετών.

 

8. Την οίκοθεν Γ44468/4377/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων έγκριση προδιαγραφών σύνταξης πολεοδομικών μελετών πολεοδόμησης και επέκτασης σχεδίου οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων.

 

9. Την Γ44469/4378/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων έγκριση σύμβασης μελετών πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκους.

 

10. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Γ4Δ/15883/1903/1988 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβέρνησης και Αναπληρωτή Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

11. Την με αριθμό 32/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

 

12. Την με αριθμό 3/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 16-07-1990

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.