Απόφαση 121805/17

Απόφαση 121805/3807/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Δημητρίου Δήμου Νικολάου Σκουφά με την αρίθμηση του όμορου τετράγωνο του οικοδομικού τετραγώνου 47 σε οικοδομικό τετράγωνο 47Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 121805/3807/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Δημητρίου Δήμου Νικολάου Σκουφά με την αρίθμηση του όμορου τετράγωνο του οικοδομικού τετραγώνου 47 σε οικοδομικό τετράγωνο 47Α, (ΦΕΚ 17/ΑΑΠ/2017), 07-02-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154, 160, 161 (παράγραφος 1), 248, 249 και 250 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως τα άρθρα 248, 249 και 250 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 5, 6 και 7 αντίστοιχα του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39 αυτού.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

6. Την υπ' αριθμόν Η/5396/1971 (ΦΕΚ 245/Δ/1971) απόφαση Νομάρχη Άρτας περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Αγίου Δημητρίου Κοινότητος Πέτα Άρτας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 1764/1997 (ΦΕΚ 762/Δ/1997) απόφαση Νομάρχη Άρτας.

 

7. Την υπ' αριθμόν 113/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νικολάου Σκουφά, με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης.

 

8. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 62026/2023/2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

 

9. Το πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης/29-11-2016 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (θέμα 7ο/ΕΗΔ) σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης.

 

10. Το γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση έχει σημειακό - εντοπισμένο χαρακτήρα, δεν μειώνει τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και δεν εμπίπτει σε ζώνη πεντακοσίων μέτρων από την ακτή, σε παραδοσιακό οικισμό, σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικό χώρο, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Δημητρίου Δήμου Νικολάου Σκουφά με την αρίθμηση του όμορου τετραγώνου του οικοδομικού τετραγώνου 47 σε οικοδομικό τετράγωνο 47Α, όπως φαίνονται στο θεωρημένο αρμοδίως συνημμένο σχέδιο.

 

Με τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

a.121805.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 20-01-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.