Απόφαση 1335/88

Απόφαση ΕΠΑ/1335/1988: Έγκριση Αναθεώρησης Πολεοδομικού Σχεδίου και όρων δόμησης οικισμού Ανατολής Ιωαννίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/1335/1988: Έγκριση Αναθεώρησης Πολεοδομικού Σχεδίου και όρων δόμησης οικισμού Ανατολής Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 862/Δ/1988), 05-12-1988.

 

Ο Νομάρχης Ιωαννίνων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 29, 70 και 85Α.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 2), 7, 8 (παράγραφος 1), 9, 14 (παράγραφος 3), 16 και 34 (παράγραφος 1).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί παροχής αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα.

 

5. Την υπ' αριθμόν 71877/3169/1986 (ΦΕΚ 58/Δ/1986) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου της πόλης των Ιωαννίνων και των Κοινοτήτων Ανατολής, Κατσίκα, των οικισμών Βελισσαρίου - Πεντέλης - Τσιφλικόπουλου, Κοινότητας Σταυρακίου και του οικισμού Εξοχής Κοινότητας Περάματος.

 

6. Την υπ' αριθμόν 61599/3522/1988 (ΦΕΚ 568/Δ/1988) κοινή απόφαση Υπουργού Αναπληρωτή Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υφυπουργού Γεωργίας Έγκριση τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλη των Ιωαννίνων και των Κοινοτήτων Ανατολής, Κατσίκα των οικισμών Βελισσαρίου - Πεντέλης - Τσιφλικόπουλου (κοινότητας Σταυρακίου) και του οικισμού Εξοχής (Κοινότητας Περάματος) και της κοινότητας Μαρμάρων που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμόν 71877/3169/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

7. Την υπ' αριθμόν ΤΥ/17147/1978 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων έγκρισης του ρυμοτομικού σχεδίου Ράχη Σαμή, και τις υπ' αριθμούς 3646/1972 (ΦΕΚ 81/Δ/1972), ΤΥ/103547/1973 (ΦΕΚ 31/Δ/1974) και 422/1972 (ΦΕΚ 120/Δ/1972) αποφάσεις Νομάρχη Ιωαννίνων έγκρισης του Σχεδίου Ανατολής.

 

8. Την υπ' αριθμόν 108/1987 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ανατολής.

 

9. Την υπ' αριθμόν 16η/27-04-1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Ιωαννίνων.

 

10. Την Γ4Δ/15883/1903/1988 απόφαση Υπουργού Αναπληρωτή Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για κατάργηση της δημοσίευσης δια γραμμάτων σε ΦΕΚ, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε το Πολεοδομικό σχέδιο Αναθεώρησης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων XIX και XX των περιοχών Ράχη Σαμή και σχεδίου διανομής του Οικισμού Ανατολής με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, πλατειών, χώρων Νηπιαγωγείου - παιδικού σταθμού, Δημοτικού σχολείου, παιδικού σταθμού - κοινοτικού καταστήματος - πνευματικού κέντρου, κέντρου εργαζομένου κοριτσιού, παιδαγωγικής Ακαδημίας και Γυμνασίου, όπως φαίνεται στα 6 διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από την προϊσταμένη του τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών εφαρμογών Ιωαννίνων και τα οποία αναρτώνται ταυτόχρονα με την δημοσίευση σε ΦΕΚ αυτής της απόφασης στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος πολεοδομίας και πολεοδομικών εφαρμογών Ιωαννίνων.

 

2. Εγκρίνουμε όπως διατυπώνεται στις επόμενες παραγράφους τον πολεοδομικό κανονισμό τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων XIX και XX του οικισμού Ανατολής των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο Αναθεώρησης εγκρίνουμε με την παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης.

 

3. Στους οικοδομήσιμους χώρους καθορίζεται η χρήση αμιγούς κατοικίας όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α/1980).

 

4. Στα τμήματα των οικοδομικών τετραγώνων που χαρακτηρίζονται με μπλε διακεκομμένη γραμμή καθορίζεται η χρήση γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α/1980).

 

5. Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλονται προκήπια με πλάτος όπως φαίνεται στα αντίστοιχα διαγράμματα.

 

6. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται κατά τομείς Γ, Δ, Ε ως εξής:

 

Α) Τομέας Γ

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφ όσον έχουν κατά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης:

 

ελάχιστον πρόσωπο: 12 m.
ελάχιστον εμβαδόν: 250 m2.

 

3. Επί πλέον των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ όσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα αυτών εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφανείας των.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 5146/1995 απόφαση (ΦΕΚ 585/Δ/1995).

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0.7

 

6. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7.5 m. Το παραπάνω ύψος προσαυξάνεται κατά 2.7 m για την κατασκευή στέγης η οποία είναι υποχρεωτική με κλίση μέχρι 50%.

 

7. Οι οικοδομικές άδειες που θα εκδίδονται στον παραπάνω τομέα θα εκδίδονται μετά από έλεγχο της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Β) Τομέας Δ

 

1. ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφ όσον έχουν κατά την δημοσίευση της παρούσης απόφασης:

 

ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.
ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

3. Επί πλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα αυτών εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 50% της επιφανείας των.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 5146/1995 απόφαση (ΦΕΚ 585/Δ/1995).

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0.8

 

6. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 10 m. Το παραπάνω ύψος προσαυξάνεται κατά 1.5 m για την κατασκευή στέγης η οποία είναι υποχρεωτική με κλίση μέχρι 50%.

 

Γ) Τομέας Ε

 

1. Ελάχιστον πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφ όσον έχουν κατά την δημοσίευση της παρούσης απόφασης:

 

ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

3. Επί πλέον των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα αυτών εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 50% της επιφανείας των.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 5146/1995 απόφαση (ΦΕΚ 585/Δ/1995).

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

6. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 10 m. Το παραπάνω ύψος προσαυξάνεται κατά 1.5 m για την κατασκευή στέγης η οποία είναι υποχρεωτική με κλίση μέχρι 50%.

 

Στους παραπάνω τομείς επί πλέον των τιθεμένων ορίων παρεκκλίσεως για την αρτιότητα θεωρούνται κατά παρέκκλιση άρτια τα οικόπεδα που:

 

Έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του νόμου 1337/1983.

 

Η στέγη των κτιρίων κατασκευάζεται μετά την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού του κτιρίου και πριν από την συνέχιση των υπολοίπων εργασιών.

 

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 21-11-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.