Απόφαση 144694/12

Απόφαση 144694/2012: Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για την ανέγερση Σχολικού συγκροτήματος, στη θέση Τίμιος Σταυρός, Δήμου Ρεθύμνου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 144694/2012: Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για την ανέγερση Σχολικού συγκροτήματος, στη θέση Τίμιος Σταυρός, Δήμου Ρεθύμνου, (ΦΕΚ 302/ΑΑΑΠ/2012), διόρθωση (ΦΕΚ 372/ΑΑΠ/2012), 27-09-2012.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 85Α του από 17-03-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

2. Το άρθρο 26 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

3. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

4. Το άρθρο 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

5. Τις διατάξεις της με αριθμό 6/2006 (αριθμός πρωτοκόλλου 18894/05-05-2006) Εγκυκλίου της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού.

 

6. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις και ιδιαίτερα τα άρθρα 30, 31, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων οίκοθεν ΕΥΠΕ/107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006) Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-06-2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

10. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 201/10-01-2011 Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, των τμημάτων αυτών καθώς και των αυτοτελών τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

11. Το από 08-06-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 394/Δ/1989) Τροποποίηση του από 25-06-1987 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης και των κοινοτήτων Γεράνι, Πρινέ, Ατσιπόπουλου, Αρμένοι, Άδελε, Πηγή Μαρουλά, Παγκαλοχώρι, Χαμαλεύρι, Πρίνου, Καρωτής και Επισκοπής (νομού Ρεθύμνης), (ΦΕΚ 720/Δ/1987), το οποίο επιτρέπει στη συγκεκριμένη θέση ανέγερση εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.

 

12. Τη με αριθμό 323/26-05-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που εγκρίνει το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο.

 

13. Τα αποδεικτικά δημοσιοποίησης της απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τη με αριθμό 4620/22-02-2012 βεβαίωση Δημάρχου Ρεθύμνης για μη υποβολή ένστασης στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

14. Το με αριθμό 4286/31-08-2010 έγγραφο της ΚΕ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

 

15. Το με αριθμό 3952 /20-08-2010 έγγραφο της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

16. Το με αριθμό 1826 /17-09-2010 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης.

 

17. Τα με αριθμό 6749/17-09-2010 και 6750/17-09-2010 έγγραφα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ρεθύμνης, που συνοδεύονται από θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα με τους ισχύοντες όρους δόμησης της περιοχής.

 

18. Το με ημερομηνία 02-12-2010 Πρακτικό καταλληλότητας οικοπέδου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης.

 

19. Το με ημερομηνία Δεκέμβριος 2008 Κτιριολογικό πρόγραμμα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Υπουργείου Παιδείας για σχολική μονάδα Γυμνασίου, δυναμικότητας 360 μαθητών.

 

20. Τη με αριθμό με αριθμό πρωτοκόλλου 379/10-02-2011 Απόφαση χαρακτηρισμού της έκτασης ως γεωργικής από τη Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνης (14/2010) και τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1589/10-05-2011 βεβαίωση αμετάκλητης πράξης.

 

21. Το με αριθμό Φ.2.1/1014/24-02-2011 έγγραφο της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

22. Το με αριθμό Φ.3.1/1662/24-03-2011 έγγραφο της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

23. Τη με αριθμό 1487/12-04-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για απαλλαγή από τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ).

 

24. Τη με αριθμό 165/13-04-2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση στην ΟΣΚ ΑΕ οικοπέδου για την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος.

 

25. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 1809/21-04-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

26. Τη με αριθμό 2 πράξη - πρακτικό 3° /31-05-2011 Απόφαση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ρεθύμνου.

 

27. Το με αριθμό Φ.3.1/5024/17-08-2011 έγγραφο πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

28. Τη με ημερομηνία Δεκέμβριος 2011 Τεχνική - Αιτιολογική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνου.

 

29. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν ΥΔ/2153/05-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δήμου Ρεθύμνης.

 

30. Το με αριθμό 1330/11-06-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

31. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1306/25-07-2012 εισήγηση μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Ρεθύμνης.

 

32. Τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Ρεθύμνης, όπως διατυπώνεται στο με αριθμό 4/30-07-2012 Πρακτικό του.

 

33. Το γεγονός ότι η έκταση του τοπικού ρυμοτομικού ευρίσκεται μέσα στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου της παραγράφου (11) του παρόντος.

 

34. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού υπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζει:

 

1. Την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για την ανέγερση Σχολικού Συγκροτήματος, στη θέση Τίμιος Σταυρός, Δήμου Ρεθύμνης, με τους ακόλουθους όρους δόμησης καθώς και με τις προϋποθέσεις της με αριθμό 1487/2011 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης απαλλαγής από τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.

 

Ποσοστό κάλυψης: 40%
Συντελεστής δόμησης: 0.6
Μέγιστο ύψος: 11.5 m
Ελάχιστη απόσταση από τα πλάγια όρια: 5 m

 

όπως αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με αριθμό Τ4Α, του Θεόφιλου Κεσόπουλου Τοπογράφου Μηχανικού κλάδου ΠΕ Δήμου Ρεθύμνης, κλίμακας 1:500 θεωρημένο από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης και ειδικότερα όπως εμφανίζεται ο χώρος ανέγερσης υπό στοιχεία 1,31,30,29,28,27,32,33,...61,62,1 με εμβαδόν 4989,55 m2.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Η απόφαση αυτή και το συνοδεύον αυτή διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 30-08-2012

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το διάγραμμα αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 1162/2017 απόφαση (ΦΕΚ 117/ΑΑΠ/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.