Απόφαση 15518/89

Απόφαση 15518/Π-502/1989: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Κερατέας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 15518/Π-502/1989: Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Κερατέας, (ΦΕΚ 433/Δ/1989), 16-06-1989.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 11, 70 και

 

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977 περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδοση οικοδομικών αδειών καταβαλλομένων φόρων κ.λ.π. (ΦΕΚ 171/Α/1977).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 62 παράγραφος 1.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως (ΦΕΚ 97/Α/1955).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητας επί θεμάτων εγκρίσεως επεκτάσεως ή τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και κωμών (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως αντικαταστάθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 περί έγκρισης τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

6. Την υπ' αριθμόν 52612/2581/1987 (ΦΕΚ 952/Δ/1987) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Κερατέας.

 

7. Το από [ΠΔ] 20-10-1939 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 450/Δ/1939) περί έγκρισης Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Κερατέας μεταγενέστερα συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 48/1987 και 53/1987 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κερατέας.

 

9. Το πρακτικό 1 της συνεδρίας 12/1989 για το θέμα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Την αναθεώρηση του από 20-10-1939 εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Κερατέας Αττικής.

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Όροι δόμησης

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 06-06-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.