Απόφαση 17388/96

Απόφαση 17388/1996: Πολεοδομική μελέτη Αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Δήμου Ζαχάρως του νομού Ηλείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 17388/1996: Πολεοδομική μελέτη Αναθεώρησης σχεδίου πόλεως Δήμου Ζαχάρως του νομού Ηλείας, (ΦΕΚ 1322/Δ/1996), 12-11-1996.

 

Ο Νομάρχης Ηλείας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

β Του νόμου 3200/1955 περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως όπως συμπληρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 3620/1956.

 

γ. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 712/1970 (εκτελεστικού του νομοθετικού διατάγματος 532/1970 περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί Διοικητικής Αποκεντρώσεως) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα βασιλικά διατάγματα [ΒΔ] 677/1971 και [ΒΔ] 198/1972.

 

δ. Του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11, 29.

 

2. Την από 03-08-1971 κοινή εγκύκλιο των Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρου και Υπουργού Εσωτερικών περί οργανώσεως των Νομαρχιών.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός δόμησης από τους Νομάρχες.

 

5. Την υπ' αριθμόν 24/1987 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την από 28-05-1987 εισήγηση προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

 

6. Το υπ' αριθμόν 6/1987 πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Ηλείας θέμα 1ο και το υπ' αριθμόν 12/1996 πρακτικό Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα (παράγραφος 4), 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6) και 7 (παράγραφοι 1, 2, 4).

 

8. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11, 29 και 70.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 (παράγραφος 1).

 

10. Την υπ' αριθμόν 66316/2951/1996 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ζαχάρως του Δήμου Ζαχάρως νομού Ηλείας (ΦΕΚ 36/Δ/1996)

 

11. Την υπ' αριθμόν 46303/2230/1987 απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένης της πολεοδομικής ενότητας του Δήμου Ζαχάρως νομού Ηλείας.

 

12. Τις υπ' αριθμόν 434, 546 και 626/1987 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας, με πρόταση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

13. Το υπ' αριθμόν 10/08-11-1989 έγγραφο του Δήμου Ζαχάρως, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Ζαχάρως.

 

α) Καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι, οδοί, πεζόδρομοι, κοινόχρηστοι χώροι πλατείας, παιδικής χαράς, στάθμευσης αυτοκινήτων, πάρκων, νηπιαγωγείων, βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων νεότητας Αστυνομίας κ.λ.π. όπως φαίνονται στα συνημμένα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα (χρωματισμένα).

 

β) Την έγκριση του Πολεοδομικού Κανονισμού της περιοχής της οποίας εγκρίνεται η Πολεοδομική Μελέτη κατά την πιο πάνω παράγραφο ως εξής:

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

 

Άρθρο 1: Χρήση γης

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πύργος, 04-11-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.