Απόφαση 182081/81

Απόφαση 182081/4842/1981: Περί διαδικασίας εφαρμογής του άρθρου 57 περί μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών του νόμου 998/1979


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 182081/4842/1981: Περί διαδικασίας εφαρμογής του άρθρου 57 περί μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών του νόμου 998/1979, (ΦΕΚ 48/Β/1981), 28-01-1981.

 

Ο Υπουργός Γεωργίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο [Ν] 400/1976 περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων.

 

2. Το άρθρο 78 του νόμου 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας.

 

3. Την τριμερή απόφαση υπ' αριθμόν 183037/5115/1980 περί επικυρώσεως τεχνικών προδιαγραφών επιπτώσεων και αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος (άρθρο 45 παράγραφος 5 του νόμου 998/1979).

 

4. Το υπ' αριθμόν 64070/1045/1980 έγγραφο του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας σχετικό με την διατύπωση των απόψεών του επί της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 45 και 57 του νόμου 998/1979 και

 

5. Την διαπιστωθείσα ανάγκη παροχής οδηγιών, για την ευχερή και ορθή τήρηση ομοιομόρφου διαδικασίας, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του νόμου 998/1979, σε συνδυασμό με τις κείμενες περί μεταλλείων και λατομείων διατάξεις.

 

6. Την υπ' αριθμόν 224632/1980 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων εις τους Υφυπουργούς, αποφασίζομεν:

 

Καθορίζουμε τα εξής:

 

Α. Τις βασικές αρχές που διέπουν τις έρευνες και εκμεταλλεύσεις των μεταλλείων και λατομείων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις

 

1. Βασικές επιδιώξεις του άρθρου:

 

α) Με το άρθρο 57 του νόμου 998/1979 καθιερώνεται ειδικό καθεστώς για τις μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες και δάση και τις δασικές εκτάσεις (άρθρα 3 και 4 του νόμου 998/1979) με μοναδική και κύρια αποκλειστικά επιδίωξη την προστασία και αποκατάσταση του δασικού περιβάλλοντος από τις επεμβάσεις αυτές οι οποίες και ενεργούνται κατά τις κείμενες περί μεταλλείων και λατομείων διατάξεις.

 

β) Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν επιδιώκεται αλλά ούτε και παρέχεται καμιά απολύτως εξουσιοδότηση για αγνόηση ή ανατροπή του υφισταμένου νομικού καθεστώτος περί μεταλλείων και λατομείων αλλά αντίθετα σε τελευταία ανάλυση, συμπληρώνεται η ισχύουσα νομοθεσία, σε ότι αφορά τις επεμβάσεις αυτές στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, προς προστασία και αποκατάσταση του δασικού περιβάλλοντος. Τούτο σαφώς συνάγεται τόσο από την διατύπωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57 κατά το οποίο τίθεται ότι:

 

{Οι κατ' εφαρμογήν των κειμένων περί μεταλλείων και λατομείων διατάξεων έρευνες... επιτρέπονται ως ακολούθως}

 

όσο και από την παράγραφο 9 του άρθρου 45 του αυτού νόμου κατά την οποία:

 

{νομοθετικές ρυθμίσεις που διέπουν αρμοδιότητες άλλων διοικητικών αρχών δεν θίγονται, υπό τον όρον χορηγήσεως της προβλεπομένης κατά περίπτωση υπό του ΣΤ' Κεφαλαίου εγκρίσεως.}

 

γ) Συνεπώς για κάθε επέμβαση μεταλλευτικών και λατομευτικών εργασιών στα δάση και τις δασικές εκτάσεις απαιτείται ειδική έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 προς προστασία και αποκατάσταση του δασικού περιβάλλοντος η οποία όμως δεν υποκαθιστά, ούτε δύναται να υποκαταστήσει την απαιτουμένη άδεια ερευνών ή εκμεταλλεύσεως μεταλλείων και λατομείων που χορηγείται αρμοδίως κατά την ισχύουσα περί τούτου νομοθεσία.

 

2. Προϋποθέσεις παροχής εγκρίσεως: Για κάθε περίπτωση εκδόσεως της προβλεπομένης εγκριτικής αποφάσεως ερευνών ή εκμεταλλεύσεως στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 57, απαιτείται όπως υφίστανται:

 

α) Μελέτη επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος θεωρημένη από την Υπηρεσία Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Συντονισμού (άρθρο 45 παράγραφος 5 του νόμου 998/1979).

 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

 

α)1. Προϋπόθεση θεωρήσεως της μελέτης είναι η σύνταξη αυτής σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών επιπτώσεων και αποκαταστάσεως του δασικού περιβάλλοντος που έχουν επικυρωθεί με την τριμερή απόφαση υπ' αριθμόν 183037/5115/1980 Υπουργών, δημοσιευθείσα στο (ΦΕΚ 820/Β/1980).

 

Προς διευκόλυνση και για την άσκηση ορθού και αντικειμενικού ελέγχου εφαρμογής των μελετών επισυνάπτουμε ανάλογο αριθμό αντιτύπων υπό μορφή βιβλιαρίου κατά δασική αρχή.

 

α)2. Η αρμοδιότης και η ευθύνη θεωρήσεως των μελετών ανήκει στην Υπηρεσία Χωροταξίας και Περιβάλλοντος η οποία δύναται να θέση κατά την θεώρηση όρους ή να επιβάλει συμπληρωματικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

α)3. Επειδή η έκδοση της εγκριτικής αποφάσεως προϋποθέτει θεωρημένη μελέτη από την Υπηρεσία Χωροταξίας και Περιβάλλοντος θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος κατ' αρχή να υποβάλει με αίτησή του στην προαναφερθείσα υπηρεσία, την εν λόγω μελέτη εις τετραπλούν προς θεώρηση. Αντίστοιχα η Υπηρεσία Χωροταξίας και Περιβάλλοντος εφ' όσον προβεί στη θεώρηση μελέτης, επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίτυπο στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να το επισυνάψει στην αίτησή του προς την αρμόδια Νομαρχία για τις περαιτέρω ενέργειες, όπως αυτές προσδιορίζονται δια της παρούσης και παράλληλα αποστέλλει από ένα θεωρημένο αντίτυπο στο Υπουργείο Γεωργίας και στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενεργείας το οποίο και αποστέλλει εν συνεχεία στην αρμοδία Νομαρχία έγγραφο, περί του αν θεωρεί ή όχι την διεξαγωγή της έρευνας ή της εκμεταλλεύσεως ιδιαιτέρως συμφέρουσα δια την Εθνική Οικονομία (παράγραφος 1)β του άρθρου 57).

 

β) Έγγραφο του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας, προκειμένου να καλυφθεί η απαίτηση της παραγράφου 1)β του άρθρου 57 περί του αν θεωρεί την αιτουμένη διεξαγωγή της έρευνας ή της εκμεταλλεύσεως ιδιαιτέρως συμφέρουσα για την εθνική οικονομία και

 

γ) Γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 10 παράγραφος 3 του νόμου 998/1979 περί καθορισμού του ανταλλάγματος της κατά χρήση ή κατά κυριότητα παραχωρούμενης εκτάσεως, προς κάλυψη της απαιτήσεως των παραγράφων 5)β και 5)γ του άρθρου 57.

 

Ο τρόπος καθορισμού του ανταλλάγματος και λοιπές λεπτομέρειες δίδονται στην παράγραφο Α)4)β της παρούσης.

 

3. Έκδοση Αποφάσεων - Αρμοδιότης - Τύπος Αποφάσεων.

 

α) Αρμοδιότης: Σύμφωνα με τις διακρίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 57, η αρμοδιότης εκδόσεως των εγκριτικών αποφάσεων ταξινομείται κατά περίπτωση ως εξής:

 

α)1. Έρευνες: Για κάθε περίπτωση διεξαγωγής ερευνών, στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, ανεξαρτήτως της κατηγορίας στην οποία υπάγονται (εξαιρούνται οι περιπτώσεις της παραγράφου 1)α του άρθρου 57 για τις οποίες δεν απαιτείται ειδική έγκριση ή άδεια της δασικής αρχής) αρμόδιος για την έκδοση της αποφάσεως είναι ο νομάρχης μετά γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δασών.

 

Η εν λόγω εγκριτική απόφαση (ερευνών) υπό την δέσμευση της παραγράφου (2) εδάφιο 2)β του Β' μέρους των προδιαγραφών αποτελεί συγχρόνως έγκριση και της, μετά την έρευνα επεμβάσεως για εκμετάλλευση της εκτάσεως, εξαιρέσει των κατηγοριών της κατωτέρω παραγράφου α)2.

 

α)2. Εκμετάλλευση: Σε κάθε περίπτωση εκμεταλλεύσεως μεταλλείων και λατομείων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις των κατηγοριών α' και β' της παραγράφου 1 και δ', ε' και ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 998/1979 η αρμοδιότης εκδόσεως της αποφάσεως ανήκει στον Υπουργό Γεωργίας μετά σύμφωνο γνώμη του Συμβουλίου Δασικής Πολιτικής, ανεξαρτήτως του αν χορηγήθηκε ή μη η κατά την προηγουμένη παράγραφο έγκριση.

 

Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές ο σχετικός φάκελλος θα υποβάλλεται στο Υπουργείο Γεωργίας Γενική Διεύθυνση Δασών Διεύθυνση Η' προς έκδοση της αποφάσεως.

 

Εξαίρεση του κανόνος αυτού αποτελούν οι περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 57 (υφιστάμενες και λειτουργούσες εκμεταλλεύσεις - Σχετική η υπ' αριθμόν 159629/1062/1980 διαταγή μας).

 

β) Έκδοση αποφάσεως: Η οικεία εγκριτική απόφαση ερευνών ή εκμεταλλεύσεως εκδίδεται κατά τ' ανωτέρω υπό του Νομάρχου μετά γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου (παράγραφος 1)β του άρθρου 57) ή του Υπουργού Γεωργίας μετά σύμφωνο γνώμη του Συμβουλίου Δασικής Πολιτικής (παράγραφος 2 του άρθρου 57) βάσει των απαραιτήτων δικαιολογητικών της παραγράφου Α2 της παρούσης.

 

Η εν λόγω απόφαση πρέπει να διαλαμβάνει:

 

Τις διατάξεις των άρθρων 45 και 57 του νόμου 998/1979.
Τον αριθμό του εγκριτικού της μελέτης εγγράφου της Υπηρεσίας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.
Τον αριθμό εγγράφου του Υπουργείου Βιομηχανίας, με το οποίο πιστοποιείται, ότι η αιτουμένη επέμβαση θεωρείται ιδιαιτέρως συμφέρουσα δια την Εθνική Οικονομία.
Τον αριθμό γνωμοδοτήσεως της επιτροπής του άρθρου 10 παράγραφος 3 του νόμου 998/1979 εφ' όσον πρόκειται για τις περιπτώσεις της παραγράφου 5)β του άρθρου 57.
Τον αριθμό γνωμοδοτήσεως του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δασών ή του Συμβουλίου Δασικής Πολιτικής.
Την ημερομηνία αιτήσεως και τα στοιχεία του ενδιαφερομένου.
Τα όρια και το εμβαδόν της παραχωρούμενης εκτάσεως.
Τον αριθμό του τριπλοτύπου εισπράξεως του τμήματος της παραχωρούμενης κατά χρήση και επ' ανταλλάγματι δασικής εκτάσεως.
Τη χρονική διάρκεια της κατά χρήση παραχωρήσεως και το σκοπό για τον οποίο εγκρίνεται η επέμβαση.
Τον απαραίτητο όρο συμμορφώσεως του ενδιαφερομένου προς την μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον, τους όρους και τα συμπληρωματικά μέτρα που τίθενται κατά την θεώρηση της μελέτης από την Υπηρεσία Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Συντονισμού, καθώς και τις υποδείξεις της Δασικής Υπηρεσίας επί ποινή ακυρώσεως της αποφάσεως σε περίπτωση μη συμμορφώσεως και ποινικής διώξεώς του κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 71 του νόμου 998/1979.

 

γ) Τύπος αποφάσεως: Παρατίθεται υπόδειγμα (Παράρτημα Α).

 

4. Παραχωρήσεις Δημοσίων Δασών και Δασικών Εκτάσεων - Αρμοδιότης - Προσδιορισμός Ανταλλάγματος.

 

α) Παραχωρήσεις: Κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 57, διακρίνουμε τις κατά χρήση και άνευ ανταλλάγματος παραχωρήσεις (παράγραφος 5)α) τις κατά χρήση και επ' ανταλλάγματι (παράγραφος 5)β και τις κατά κυριότητα (παράγραφος 5)γ).

 

Οι εν λόγω παραχωρήσεις ενεργούνται ως κατωτέρω:

 

α)1. Αρμοδιότης Νομάρχου: Στην αρμοδιότητα του Νομάρχου εμπίπτουν οι κατά χρήση παραχωρήσεις δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων, εξαιρέσει των κατηγοριών α' και β' της παραγράφου 1 και δ', ε' και ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 998/1979.

 

Στις περιπτώσεις όμως που η εγκριτική απόφαση αφορά αποκλειστικά και μόνο την διεξαγωγή ερευνών, η αρμοδιότης ανήκει και πάλι στον Νομάρχη, ανεξαρτήτως της κατηγορίας στην οποία ανήκουν τα δάση και οι δασικές εκτάσεις.

 

α)2. Αρμοδιότης Υπουργού: Στην αρμοδιότητα του Υπουργού ανήκουν:

 

Όλες οι κατά κυριότητα παραχωρήσεις χωρίς καμιά διάκριση (παράγραφος 5)γ του άρθρου 57).

 

Οι κατά χρήση παραχωρήσεις για εκμετάλλευση (όχι έρευνα) μεταλλείων και λατομείων εντός δασών και δασικών εκτάσεων των κατηγοριών α' και β' της παραγράφου 1 και δ', ε' και ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του αυτού νόμου.

 

Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές, ο σχετικός φάκελλος θα υποβάλλεται στο Υπουργείο Γεωργίας (Γενική Διεύθυνση Δασών - Διεύθυνση Η - Τμήμα 1ο) προς έκδοση της προβλεπομένης αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.

 

Σημειώνεται ότι οι κατά χρήση παραχωρήσεις αρμοδιότητας Νομάρχου ή Υπουργού ενεργούνται δια της οικείας εγκριτικής αποφάσεως της επεμβάσεως (παράγραφος 5)γ του άρθρου 57) ενώ η κατά κυριότητα δια χωριστής αποφάσεως του Υπουργού μετά γνώμη του Συμβουλίου Δασικής Πολιτικής.

 

β) Καθορισμός του ανταλλάγματος: Ο καθορισμός του ανταλλάγματος ενεργείται υπό της επιτροπής του άρθρου 10 παράγραφος 3 του νόμου 998/1979 (παράγραφος 5)γ του άρθρου 57), προς κάλυψη της απαιτήσεως των παραγράφων 5)β και 5)γ του άρθρου 57.

 

Κρίνεται στο προκείμενο σκόπιμο να διευκρινισθούν τα εξής:

 

β)1. Ο καθορισμός του ανταλλάγματος ενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 998/1979 και όχι κατά την παράγραφο 2 του αυτού άρθρου και τούτο διότι δια της παρεχομένης εγκρίσεως των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 57 δεν επιδιώκεται, ούτε παρέχεται η ευχέρεια αλλαγής της δασοπονικής φύσεως της εκτάσεως (όπως τούτο απαιτεί η παράγραφος 2) αλλά αντίθετα η μη καταστροφή και η επαναφορά της δασικής βλαστήσεως (άρθρα 45 παράγραφος 5, 57 παράγραφοι 1)β, 3 και 4).

 

β)2. Το εν λόγω αντάλλαγμα αφορά κατ' αποκλειστικότητα στην αξία της κατά χρήση ή κατά κυριότητα παραχωρούμενης δημόσιας δασικής εκτάσεως, το δε οικείο χρηματικό ποσό αναγράφεται υποχρεωτικά στην προβλεπομένη από την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 57 εγκριτική απόφαση και κατατίθεται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.

 

Τονίζεται ότι το προβλεπόμενο αντάλλαγμα για παραχώρηση, δεν έχει καμιά απολύτως σχέση, ούτε και πρέπει να συγχέεται με το υποχρεωτικά καταβαλλόμενο μίσθωμα που συνομολογείται δια μισθωτηρίου συμβολαίου κατά τις κείμενες περί μεταλλείων και λατομείων διατάξεις.

 

5. Νομικό Καθεστώς, Υφισταμένων και Λειτουργουσών εκμεταλλεύσεων μεταλλείων και λατομείων (παράγραφος 6 του άρθρου 57).

 

Το νομικό καθεστώς των εκμεταλλεύσεων αυτών, έχει αναλυθεί με την υπ' αριθμόν 159629/1062/1980 Διαταγή μας περί οδηγιών εφαρμογής της παραγράφου 6 του άρθρου 57 περί μεταλλευτικών και λατομικών εκμεταλλεύσεων του νόμου 998/1979.

 

Συνεπώς, η αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών θα ενεργείται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την προαναφερθείσα διαταγή μας.

 

6. Εφαρμογή των Μελετών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.

 

Η όλη βούληση του νομοθέτη, όπως αυτή εκφράζεται με τις διατάξεις των άρθρων 45 και 57, συνίσταται αναντίρρητα, όπως προλέχθηκε, στην καθιέρωση δεσμευτικών διαδικασιών και υποχρεώσεων για τις εκμεταλλεύσεις των μεταλλείων και λατομείων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, με κύριο και αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή της καταστροφής στο ελάχιστο της δασικής βλαστήσεως και αποκαταστάσεως των ζημιών.

 

Βασικός παράγων επιτεύξεως του σκοπού αυτού είναι η σωστή τήρηση και εφαρμογή της μελέτης επιπτώσεων στο περιβάλλον.

 

Κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 57, αρμόδιοι για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της μελέτης, κατ' αντικείμενο αρμοδιότητος, και επίτευξη του μεγίστου αποτελέσματος από πλευράς προστασίας και αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος, είναι οι Περιφερειακές Δασικές Αρχές και οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων.

 

Προς τον σκοπό τούτο κρίνεται σκόπιμη και επιβεβλημένη η μεθόδευση της συνεργασίας των Δασικών Υπηρεσιών με τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων κατά τα διάφορα στάδια εφαρμογής των μελετών.

 

7. Επεμβάσεις σε Δημόσια Χορτολιβαδικά Εδάφη (άρθρο 74 παράγραφοι 1 και 4 του νόμου 998/1979).

 

Στις περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών ή εκμεταλλεύσεως μεταλλείων και λατομείων σε δημόσια χορτολιβαδικά εδάφη, κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 3 και της παραγράφου 1 και 4 του άρθρου 74 του νόμου 998/1979, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 45 και 57.

 

Στο προκείμενο οι επεμβάσεις αυτές διέπονται από πλευράς προστασίας και αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος, για μεν τις περιπτώσεις των μεταλλείων, από τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 274/1976 (ΦΕΚ 50/Α/1976) περί τροποποιήσεως του μεταλλευτικού κώδικα και της υπ' αριθμόν 60039/8707/1979 κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας (ΦΕΚ 928/Β/1979) για δε τις περιπτώσεις των λατομείων, από τις διατάξεις του άρθρου 4 και 5 του νόμου 669/1977 περί εκμεταλλεύσεως λατομείων (ΦΕΚ 241/Α/1977) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 38 παράγραφοι 2 και 3 του νόμου 998/1979.

 

Β. Τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 57

 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω βασικές αρχές, καθορίζουμε την διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 57 σε συνδυασμό με τις περί μεταλλείων και λατομείων διατάξεις ως εξής:

 

1. Άδειες Μεταλλευτικών Ερευνών και Παραχωρήσεις Μεταλλείων:

 

α) Οι άδειες μεταλλευτικών ερευνών και παραχωρήσεις μεταλλείων θα χορηγούνται όπως μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του μεταλλευτικού κώδικα, στις οποίες όμως θα τίθεται ο όρος ότι, για επεμβάσεις στα δάση και τις δασικές εκτάσεις που βρίσκονται μέσα στο χώρο του μεταλλευτικού τίτλου, και προ πάσης ενάρξεως των εργασιών απαιτείται η υπό του άρθρου 57 παράγραφοι 1 και 2 προβλεπομένη έγκριση, επί ποινή ακυρότητας της αδείας ή της παραχωρήσεως σε περίπτωση μη τηρήσεως του όρου αυτού. Συνεπώς, οι έχοντες, ως ανωτέρω, δικαίωμα έρευνας ή εκμεταλλεύσεως πριν από κάθε επέμβαση στα δάση, ή τις δασικές εκτάσεις για την διενέργεια ερευνών ή εκμεταλλεύσεων, θα πρέπει να τύχουν της υπό του εν λόγω άρθρου προβλεπομένης εγκρίσεως του Νομάρχου ή του Υπουργού Γεωργίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 του κεφαλαίου Α' της παρούσης.

 

β) Προς τον σκοπό τούτο, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια Νομαρχία στην οποία υπάγεται διοικητικά ο μεταλλευτικός χώρος, σχετική αίτηση που θα συνοδεύεται απαραιτήτως από μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον και αντιμετωπίσεως τούτων, θεωρημένης από την Υπηρεσία Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Συντονισμού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο Α2)α της παρούσης.

 

γ) Η αρμοδία Υπηρεσία της Νομαρχίας, κατόπιν αυτοψίας και ειδικής εκθέσεως της αρμοδίας Δασικής Αρχής, περί χαρακτηρισμού της εκτάσεως, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του νόμου 998/1979, προβαίνει αναλόγως ή στην έκδοση της οικείας αποφάσεως του Νομάρχου ή διαβιβάζει τον σχετικό φάκελλο στη Γενική Διεύθυνση Δασών - Διεύθυνση Η, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 του Κεφαλαίου Α' της παρούσης.

 

2. Εκμετάλλευση Λατομείων:

 

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της περί Λατομείων Νομοθεσίας η εκμετάλλευση λατομείων οιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών ανήκει στον ιδιοκτήτη του εδάφους, επιτρέπεται δε μόνον κατόπιν αδείας εκμεταλλεύσεως.

 

Επειδή η έκταση των ανωτέρω αδειών εκμεταλλεύσεως είναι, σε σύγκριση με τις άδειες μεταλλευτικών ερευνών και τις παραχωρήσεις μεταλλείων, πολύ περιορισμένη, κρίνεται απολύτως σκόπιμο όπως, προ της χορηγήσεως των αδειών εκμεταλλεύσεως, χορηγείται η υπό του άρθρου 57 του νόμου 998/1979 προβλεπομένη έγκριση του Νομάρχου ή του Υπουργού Γεωργίας για την επέμβαση σε δάσος ή δασική έκταση.

 

Η αυτή έγκριση θα πρέπει να παρέχεται και στις κάτωθι περιπτώσεις:

 

α)1. Προ της εκμισθώσεως δημοσίων λατομείων οιασδήποτε κατηγορίας ορυκτών.

 

Κρίνεται στο προκείμενο σκόπιμο να διευκρινισθούν τα εξής:

 

Εφόσον, σύμφωνα με τις περί λατομείων διατάξεις, πρόκειται να εκμισθωθεί δημόσιο λατομείο δι' απ' ευθείας συμβάσεως, ή εγκριθεί συναίνεση για την εκτέλεση ερευνών σε εκτάσεις του Δημοσίου ή να χορηγηθεί άδεια εκμεταλλεύσεως, η μελέτη επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος θα υποβάλλεται υπό του ενδιαφερομένου.

 

Εις περίπτωση όμως εκμισθώσεως δημοσίου λατομείου δια πλειοδοτικής δημοπρασίας, η ως άνω μελέτη θα υποβάλλεται υπό του πλειοδότη επ' ονόματι του οποίου θα γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, προ της υπογραφής της σχετικής συμβάσεως, τούτο δε θα τίθεται ως όρος της διακηρύξεως.

 

Ο Νομάρχης, προ της διακηρύξεως της δημοπρασίας προκαλεί την κατ' αρχήν γνώμη των αρμοδίων κατά τόπους περιφερειακών Υπηρεσιών, περί του επιτρεπτού ή μη της επεμβάσεως στο δάσος ή δασική έκταση που βρίσκεται στη λατομική περιοχή που θα εκτεθεί σε δημοπρασία, κατά τον συνδυασμό των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 669/1977 περί εκμεταλλεύσεως λατομείων του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 386/1976 περί εκμεταλλεύσεως λατομείων αδρανών υλικών και της παραγράφου 1)β του άρθρου 57 του νόμου 998/1979.

 

α)2. Προκειμένης παροχής υπό του Νομάρχου συναινέσεως για εκτέλεση ερευνών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 669/1977 και

 

α)3. Προκειμένου να εκτελεσθούν έρευνες υπό ιδιωτών εντός ιδιοκτήτων λατομικών χώρων.

 

β) Για την παροχή της ανωτέρω υπό του άρθρου 57 προβλεπομένης εγκρίσεως, θα εφαρμόζεται αναλόγως και κατά περίπτωση η υπό της προηγούμενης παραγράφου Β1, προβλεπομένη διαδικασία.

 

γ) Δεν απαιτείται η υπό του άρθρου 57 του νόμου 998/1979 έγκριση του Νομάρχου ή του Υπουργού Γεωργίας για επέμβαση σε δάσος ή δασική έκταση για εκμετάλλευση δημοσίου λατομείου, εφόσον τοιαύτη έγκριση χορηγήθηκε κατά την εκμίσθωση τούτου.

 

3. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 1 του νόμου 998/1979.

 

Παράρτημα Α: Τύπος εγκριτικής απόφασης άρθρου 57 του νόμου 998/1979

 

Αθήναι, 15-01-1981

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.