Απόφαση 182/88

Απόφαση ΕΠΑ/182/87/1988: Έγκριση τμήματος της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Βέροιας νομού Ημαθίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/182/87/1988: Έγκριση τμήματος της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Βέροιας νομού Ημαθίας, (ΦΕΚ 78/Δ/1988), 03-02-1988.

 

Ο Νομάρχης Ημαθίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4), 42 (παράγραφος 5).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 11, 29 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6, 8, 9 και 29.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977) και ειδικότερα το άρθρο 12 παράγραφος 1)α, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 1577/1985.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

6. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως αντικαταστάθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 και την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

7. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

8. Την Γ/34992/1436/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας (ΦΕΚ 865/Δ/1986).

 

9. Τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου της Βέροιας με τις οποίες γνωμοδοτεί επί συγκεκριμένων ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της πολεοδομικής μελέτης καθώς και την 538/1987 απόφαση που αφορά γενικές προτάσεις επί της μελέτης.

 

10. Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Ημαθίας όπως φαίνονται στο 22ο (21-12-1987), 1ο (05-11-1988) και 2ο (11-01-1988) πρακτικά.

 

11. Τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά του τμήματος της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης που εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση.

 

12. Το γεγονός ότι τηρήθηκε η πρέπουσα διαδικασία ανάρτησης δημοσίευσης κ.λ.π. της μελέτης όπως ορίζεται από το νόμο.

 

13. Την ΕΠΑ/368/1987 απόφαση του Νομάρχη, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Βέροια, 11-01-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.