Απόφαση 18481/16

Απόφαση 18481/1127/2016: Έγκριση της υπ' αριθμόν 276/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης νομού Κορινθίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 18481/1127/2016: Έγκριση της υπ' αριθμόν 276/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης νομού Κορινθίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, (ΦΕΚ 775/Β/2016), 22-03-2016.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ιδίως των άρθρων 97 και 280.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

4. Την πράξη 4/2015 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/τ.Α/6-2-2015).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

7. Τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 37Α/1987, [ΠΔ] 22/1990 και [ΠΔ] 50/2001 που αφορούν τον καθορισμό των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα, όπως ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους.

 

8. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 410/1988 που αφορά το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 που αφορά τη σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015.

 

12. Την υπ' αριθμόν 227/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης με την οποία καταρτίστηκε και ψηφίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

13. Την υπ' αριθμόν 7747/26-10-2011 απόφαση μας (ΦΕΚ 2566/Β/2011) με την οποία επικυρώθηκε η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

14. Την υπ' αριθμόν 23497/2012 (ΦΕΚ 1987/Β/2012) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών που αφορά Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης νομού Κορινθίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1)α του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011, όπως ισχύει.

 

15. Την υπ' αριθμόν 276/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου προκειμένου:

 

α) να καταργηθούν οι θέσεις του Γενικού Γραμματέα, του Ιδιαίτερου Γραμματέα Δημάρχου καθώς και 3 θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών

 

β) να καταργηθούν Αυτοτελή Τμήματα και να ενταχθούν ως Τμήματα σε αντίστοιχες Διευθύνσεις

 

γ) να συγχωνευθεί η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

δ) να συμπεριληφθούν στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας θέσεις που προήλθαν κατόπιν μετατάξεων προσωπικού από άλλους φορείς στο Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, θέσεις που κρίνονται αναγκαίες, καθώς και να καταργηθούν θέσεις βάσει της ανωτέρω (23497/2012) Κοινής Υπουργικής απόφασης και του νόμου 4024/2011.

 

16. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Νομού Κορινθίας που διατυπώνεται στο υπ' αριθμόν 1/12-02-2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρακτικό του (θέμα 1ο).

 

17. Το υπ' αριθμόν 2168/20-02-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο γνωστοποιείται ότι η εφαρμογή ή όχι του προβαδίσματος των κατηγοριών σε οργανικές μονάδες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του νόμου [Ν] 3584/2007, επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Δημοτικού Συμβουλίου που αποφασίζει για την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

 

18. Το υπ' αριθμόν ΔΟΑ/Φ.14/82/18342/03-09-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το οποίο η πρόβλεψη νέων οργανικών θέσεων στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων εκφεύγει των ρυθμίσεων του νόμου 4024/2011 και αφορά στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την υπ' αριθμόν 276/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης Νομού Κορινθίας που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ο οποίος έχει ως εξής:

 

Μέρος 1: Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες Κεντρικών Υπηρεσιών

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο

 

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Δημάρχου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Τεχνολογιών Πληροφορικής κ' Επικοινωνιών

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες Υποστήριξης

 

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

 

Κεφάλαιο 2.2: Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες:

 

α) στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης, το Δερβένι προς εξυπηρέτηση των δημοτικών / τοπικών κοινοτήτων της ενότητας - χωρίς να αποκλείεται η εξυπηρέτηση κατοίκων και της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου.

 

Άρθρο 10: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης

 

Μέρος 3: Διοίκηση -Εποπτεία -Συντονισμός

 

Άρθρο 11: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

Άρθρο 13: Κανονισμοί λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών

 

Μέρος 4: Ειδικές θέσεις

 

Άρθρο 14

Άρθρο 18: Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Μέρος 5

 

Μέρος 6: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 20: Τελικές διατάξεις

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 15-03-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.