Απόφαση 19268/96

Απόφαση 19268/1996: Επιβολή κεραμοσκεπούς στέγης σε νέες οικοδομές στον οικισμό Σταφιδόκαμπου νομού Ηλείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 19268/1996: Επιβολή κεραμοσκεπούς στέγης σε νέες οικοδομές στον οικισμό Σταφιδόκαμπου νομού Ηλείας, (ΦΕΚ 1453/Δ/1996), 27-12-1996.

 

Ο Νομάρχης Ηλείας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 910/1977 περί οργανισμού Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Τον νόμο 3200/1955 περί συμπληρώσεως των διατάξεων.

 

5. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 14733/1996 του Νομάρχη Ηλείας σχετικά με συγκρότηση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Ηλείας.

 

6. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΕΠΑ/31/1992 απόφαση του Νομάρχη Ηλείας (ΦΕΚ 411/Δ/1992) περί καθορισμού ορίων οικισμού Σταφιδόκαμπου.

 

7. Το (ΦΕΚ 617/Β/1993) περί κήρυξης αρχαιολογικού χώρου κοινότητας Σταφιδόκαμπου.

 

8. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 69981/4235/1996 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

9. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 365/17-07-1996 έγγραφο της Κοινότητας Σταφιδόκαμπου.

 

10. Την υπ' αριθμόν 50/1996 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σταφιδόκαμπου.

 

11. Το πρακτικό της 24ης Πράξης της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου του νομού Ηλείας (θέμα 36ο).

 

12. Το (ΦΕΚ 314/Δ/1995) που δημοσιεύθηκε ο οργανισμός Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 2218/94 και του νόμου 2240/1994 περί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

14. Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος που διατυπώθηκε στο υπ' αριθμόν 15/1996 πρακτικό, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την επιβολή κεραμοσκεπούς στέγης σε νέες οικοδομές στην Κοινότητα Σταφιδόκαμπου του νομού Ηλείας.

 

Από τις διατάξεις της παραπάνω απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Σταφιδόκαμπου.

 

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ) (εγκύκλιος 42/1993).

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πύργος, 03-12-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.