Απόφαση 204321-4272/20

Απόφαση 204321/4272/2020: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ιστορικό κέντρο της πόλης Ιωαννίνων, στη συμβολή των οδών Δ. Σκυλοσόφου και Καραμανλή στο πρόσωπο του Κάστρο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 204321/4272/2020: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ιστορικό κέντρο της πόλης Ιωαννίνων, στη συμβολή των οδών Δ. Σκυλοσόφου και Καραμανλή στο πρόσωπο του Κάστρο, (ΦΕΚ 11/Δ/2020), 27-01-2020.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154, 160 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010), συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

7. Το από [ΠΔ] 02-10-1933 προεδρικό διάταγμα περί αναθεωρήσεως του σχεδίου της πόλεως Ιωαννίνων (ΦΕΚ 294/Α/1933).

 

8. Το από [ΒΔ] 06-10-1954 βασιλικό διάταγμα περί αναθεωρήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Ιωαννίνων (ΦΕΚ 267/Α/1954), όπως τροποποιήθηκε με το από [ΒΔ] 03-09-1956 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 202/Α/1956).

 

9. Την υπ' αριθμόν 71877/3169/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης των Ιωαννίνων, και των κοινοτήτων Ανατολής, Κατσίκα, των οικισμών Βελισσαρίου, Πεντέλης Τσιφλικόπουλου, κοινότητας Σταυρακίου και του οικισμού Εξοχής κοινότητας Περάματος (ΦΕΚ 58/Δ/1986), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 61599/3522/1988 (ΦΕΚ 658/Δ/1988) όμοια απόφαση, η οποία αναδημοσιεύθηκε με την 55389/1902/1995 (ΦΕΚ 378/Δ/1995) όμοια απόφαση.

 

10. Το από 28-07-1989 προεδρικό διάταγμα περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Ιωαννίνων (Νομός Ιωαννίνων) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού (ΦΕΚ 605/Δ/1989).

 

11. Την από 04-12-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

12. Το Πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης/10-12-2019 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (θέμα 4ο ΗΔ).

 

13.Το γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση έχει σημειακό - εντοπισμένο χαρακτήρα, δεν μειώνει τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους από την αρχική έγκριση του σχεδίου (ΦΕΚ 62/Δ/1986) και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει.

 

14. Το γεγονός ότι με τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ιστορικό κέντρο της πόλης Ιωαννίνων, στη συμβολή των οδών Δ. Σκυλοσόφου και Καραμανλή στο πρόσωπο του Κάστρο με χαρακτηρισμό του ακινήτου με στοιχεία (Α1-Α2-Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α8-Α9-Α10-Α11Α12-Α13-Α14-Α15-Α16-Α17-Α18-Α19-Α20-Α21-Α22-Α23Α24-Α25-Α26-Α27-Α28-Α29-Α30-Α31-Α32-Α33-Α34-Α35Α36-Α37-Α38-Α39-Α40-Α41-Α42-Α43-Α44-Α45-Α46-Α47Α48-Α49-Α1) εμβαδού 1672,49 m2 ως ελεύθερος χώρος - αστικό πράσινο σύμφωνα με το θεωρημένο αρμοδίως συνημμένο σχέδιο κλίμακας 1:200.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

a.204321-4272.20

 

Η απόφαση αυτή με το θεωρημένο διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 08-01-2020

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.