Απόφαση 204349-4274/20

Απόφαση 204349/4274/2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, περιοχής Σεισμοπλήκτων (Μπουνταλάς) Δήμου Ιωαννιτών στα οικοδομικά τετράγωνα 45 και 47 και ΚΧ 60


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 204349/4274/2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, περιοχής Σεισμοπλήκτων (Μπουνταλάς) Δήμου Ιωαννιτών στα οικοδομικά τετράγωνα 45 και 47 και ΚΧ 60, (ΦΕΚ 11/Δ/2020), 27-10-2020.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154, 160 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010), συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 71877/3169/1986 (ΦΕΚ 58/Δ/1986) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί εγκρίσεως γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) Ιωαννίνων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

8. Την υπ' αριθμόν ΤΥ/10346/13-07-1977 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων περί εγκρίσεως σχεδίου οικισμού Μπουνταλά Ιωαννίνων.

 

9. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 57/1989 απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων (ΦΕΚ 82/Δ/1989) περί αναθεωρήσεως πολεοδομικού σχεδίου και όρων δόμησης Σεισμοπλήκτων Ιωαννίνων.

 

10. Την υπ' αριθμόν 257/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων, με την οποία ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης.

 

11. Την από 04-12-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

12. Το Πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης/10-12-2019 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (θέμα 6ο/ΗΔ) σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης.

 

13. Το γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση, δεν μειώνει τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και δεν εμπίπτει σε ζώνη πεντακοσίων μέτρων από την ακτή, σε παραδοσιακό οικισμό, σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικό χώρο, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει.

 

14. Με τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης., αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, περιοχής Σεισμοπλήκτων (Μπουνταλάς) Δήμου Ιωαννιτών στα οικοδομικά τετράγωνα 45 και 47 και ΚΧ 60, με:

 

α) την αναδιάταξη των κοινοχρήστων χώρων και του κοινωφελούς χώρου ΟΤ 47 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, σύμφωνα με το θεωρημένο αρμοδίως συνημμένο σχέδιο κλίμακας 1:500,

β) στους κοινωφελούς χώρους ΟΤ 44 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ και ΟΤ 47 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ισχύουν οι όροι δόμησης της περιοχής, (τομέας VIIΕ) και

γ) Την ορθή εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 44Α.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

a.204349-4274.20

 

Η απόφαση αυτή και το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 08-01-2020

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.