Απόφαση 22015/17

Απόφαση 22015/720/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Υδραγωγείου Δήμου Πρεβέζης και καθορισμός όρων δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ374Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 22015/720/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Υδραγωγείου Δήμου Πρεβέζης και καθορισμός όρων δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ374Α, (ΦΕΚ 64/ΑΑΠ/2017), 24-03-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παράγραφοι 1, 2, 6 και 10), 154 και 160, του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39 αυτού.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 4323/2009 (ΦΕΚ 465/ΑΑΠ/2009) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Πρέβεζας Νομού Πρέβεζας, Τροποποίηση του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

8. Το από 07-01-1991 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 36/Δ/1991) με το οποίο εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη των πολεοδομικών ενοτήτων Υδραγωγείου και Αγίας Ειρήνης Δήμου Πρέβεζας.

 

9. Την υπ' αριθμόν 457/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης.

 

10. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 12031/348/07-03-2017 θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

 

11. Το Πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης/10-03-2017 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (θέμα 1ο/ΕΗΔ) σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης.

 

12. Το γεγονός ότι η ως άνω τροποποίηση έχει σημειακό - εντοπισμένο χαρακτήρα και δεν εμπίπτει σε ζώνη πεντακοσίων μέτρων από την ακτή, σε παραδοσιακό οικισμό, σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικό χώρο, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει.

 

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα πολεοδομική ρύθμιση δεν προκαλείται μείωση ή κατάργηση κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων που προβλέπονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

 

14. Με τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

α) την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Υδραγωγείου Δήμου Πρεβέζης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ374Α (χώρος εκκλησίας), με την ταύτιση του περιγράμματος του κτιρίου με την οικοδομική γραμμή όπως φαίνονται στο θεωρημένο αρμοδίως συνημμένο σχέδιο κλίμακας 1:200

 

β) Την τροποποίηση των όρων δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ374Α (χώρος εκκλησίας) ως εξής:

 

Ποσοστό κάλυψης: 87%.
Συντελεστής δόμησης: 1.
Μέγιστο ύψος: 12.8 m.

 

a.22015.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 16-03-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.