Απόφαση 2386/20

Απόφαση 2386/18/2020: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών προς διευθέτηση τμήματος ρέματος εντός λατομείου μαρμάρου έκτασης 16,267 στρεμμάτων στη θέση Ζαβάρσα, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βώλακα του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της εταιρείας Μάρμαρα Λατομείων Βώλακα ΟΕ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2386/18/2020: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών προς διευθέτηση τμήματος ρέματος εντός λατομείου μαρμάρου έκτασης 16,267 στρεμμάτων στη θέση Ζαβάρσα, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βώλακα του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της εταιρείας Μάρμαρα Λατομείων Βώλακα ΟΕ, (ΦΕΚ 164/Δ/2020), 09-04-2020.

 

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

2. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ, εδάφιο 18.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ....

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) και (ΦΕΚ 21/A/2016) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις περί Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

5. Την 14138/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) - (ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

6. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/A/2014) Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

7. Την 140055/2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 428/Β/2017) για Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 4258/2014-Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης.

 

8. Την εγκύκλιο 7187/07-10-2019 Διευκρινίσεις αναφορικά με τα αντιπλημμυρικά έργα, την οριοθέτηση υδατορεμάτων, τον καθαρισμό και την αστυνόμευση υδρορεμάτων και τη δρομολόγηση έργων και δραστηριοτήτων άμεσης αντιμετώπισης συνεπειών από πλημμυρικά έργα.

 

9. Την 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Κτιριοδομικός Κανονισμός.

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 (ΦΕΚ 116/Α/1922) Περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεως των Δημοσίων Υδάτων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

11. Το Γ39682 από 28-04-2015 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου με θέμα Υποχρεωτική (από 01-07-2015 αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Κυβερνήσεως με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.

 

12. Την 2728/06-07-2017 αίτηση της ΜΑΡΜΑΡΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΒΩΛΑΚΑ O.E. με την οποία υποβλήθηκε φάκελος οριοθέτησης του εν λόγω τμήματος ρέματος στην υπηρεσία.

 

13. Το 2728/10-07-2017 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας με το οποίο διακόπηκε η διοικητική διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου οριοθέτησης λόγω ελλείψεων και τέθηκε προσωρινά στο αρχείο.

 

14. Το 4262/10-08-2017 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 3292/11-08-2017) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με το οποίο υποβλήθηκε εκ νέου ο φάκελος οριοθέτησης.

 

15. Το 3292/27-11-2018 έγγραφο της υπηρεσίας με το οποίο διακόπηκε η διοικητική διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου οριοθέτησης, καθώς δεν έχει εξετασθεί το ρέμα στην φυσική του θέση και κατάσταση.

 

16. Την 1947/22-05-2018 ΔΙΠΕΧΩΣΧ αίτηση της ΜΑΡΜΑΡΑ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΒΩΛΑΚΑ O.E. με την οποία υποβλήθηκε στην υπηρεσία εκ νέου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διευθέτηση του ρέματος και ο φάκελος για την οριοθέτησή του.

 

17. Το 1947/01-06-2018 έγγραφο της υπηρεσίας με το οποίο διαβιβάστηκε, σύμφωνα με την παραγράφους 2.1Α, 2.3 του νόμου 4258/2014, ο φάκελος οριοθέτησης στους αρμόδιους φορείς για τις απόψεις τους επί του φακέλου οριοθέτησης: 1. Δασαρχείο Δράμας, 2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας, 3. Δήμος Κάτω Νευροκοπίου και 4. Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

 

18. Το οίκοθεν 2101/01-06-2018 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με το νόμο 4014/2011, στους αρμόδιους φορείς για τις απόψεις τους: 1) Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 2) Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 3) Δασαρχείο Δράμας, 4) Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 5) Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, 6) Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας, 7) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και στο 8) ΓΕΕΘΑ.

 

19. Την 265036/189661/1187/18-06-2018 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 2386/21-06-2018) θετική γνωμοδότηση Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

20. Την 11556/13-08-2018 (αριθμός πρωτοκόλλου 3262/20-08-2018 ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης επί του φακέλου οριοθέτησης και φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

21. Την 64738/26-11-2018 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.4887/30-11-2018) θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.

 

22. Το γεγονός ότι παρήλθε η προβλεπόμενη εκ του νόμου προθεσμία για να εκφράσει τις απόψεις του ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου.

 

23. Τις θετικές γνωμοδοτήσεις όλων των αρμόδιων φορέων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης που είναι αναγκαία σύμφωνα με την υδρολογική μελέτη οριοθέτησης του εν λόγω χειμάρρου.

 

25. Την 4887/18/06-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΑΧ5ΟΡ1Υ-ΕΒΒ) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης για τη διευθέτηση τμήματος υδατορέματος εντός λατομείου μαρμάρου έκτασης 16,267 στρεμμάτων στη θέση Ζαβάρσα, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βώλακα του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της εταιρείας Μάρμαρα Λατομείων Βώλακα O.E., αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές προς διευθέτηση τμήματος ρέματος εντός λατομείου μαρμάρου έκτασης 16,267 στρεμμάτων στη θέση Ζαβάρσα, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βώλακα του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της εταιρείας Μάρμαρα Λατομείων Βώλακα O.E., όπως αυτές αποτυπώνονται με γραμμή μπλε χρώματος στην οριζοντιογραφία που συνοδεύει την παρούσα (τα σχέδια 2, κλίμακας 1:500, Φεβρουάριος 2018 του Πολιτικού Μηχανικού Ν. Ταγρέ) και σύμφωνα με την Υδρολογική Μελέτη που υποβλήθηκε στην υπηρεσία, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

 

Αναλυτικότερα καθορίζεται η νέα διαμορφωμένη κοίτη με οριογραμμές:

 

με αρχή τη διατομή: 1 (Χ=497392,55 , Υ=4573482,62) και 72 (Χ=497397,96 , Υ=4573485,49)

και πέρας τη διατομή: 37 (Χ=497460,89 , Υ=4573293,75) και 38 (Χ=497473,34 , Υ=4573304,25).

 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτουν δαπάνες, οι οποίες να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ανωτέρω δημοσίευση.

 

a.2386.20

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τα συνημμένα διαγράμματα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κομοτηνή, 06-03-2020

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.