Απόφαση 24582/93

Απόφαση 24582/Π-672/1993: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης - αναθεωρήσεως του εγκεκριμένου σχεδίου της Κοινότητας Νέων Παλατιών (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 24582/Π-672/1993: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης - αναθεωρήσεως του εγκεκριμένου σχεδίου της Κοινότητας Νέων Παλατιών (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 897/Δ/1993), 09-08-1993.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα των παραγράφων 1 του άρθρου 33 και 5 του άρθρου 42 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

3. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 περί εγκρίσεως - τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης από τις Νομαρχίες (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τους νόμους 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και 1772/1988 (ΦΕΚ 9/Α/1988) του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) και του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

7. Την με αριθμό 412/Π-15/1992 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής σχετικά με τον καθορισμό ορίων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Νέων Παλατιών της Κοινότητας Νέων Παλατιών νομού Αττικής.

 

8. Την απόφαση 31252/1530/1987 σύσταση και λειτουργία επιτροπών πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού ελέγχου (ΦΕΚ 482/Δ/1987).

 

9. Τις με αριθμούς 6/1993, 9/1993, 33/1993, και 46/1993 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Νέων Παλατιών που αφορούν στο θέμα και επί πλέον έγινε η υπαγωγή του τμήματος της περιοχής επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού (που καθορίστηκαν με την υπ' αριθμόν 412/Π-15/1992 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής), στις διατάξεις περί εισφορών που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

10. Την από 07-07-1993 εισήγηση γραφείου ΕΠΑ προς Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

11. Την από 15-07-1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής συνεδρία 25η πράξη 17η.

 

12. Το με αριθμό 32706/1993 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων - Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών.

 

13. Την 55/1993 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Χρήσεις γης

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7: Γενικοί όροι δόμησης

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Αγία Παρασκευή, 16-07-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.