Απόφαση 2711/10

Απόφαση 2711/2010: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του χειμάρρου στον οικισμό Λάχι του Δήμου Βοιών Νομού Λακωνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2711/2010: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του χειμάρρου στον οικισμό Λάχι του Δήμου Βοιών Νομού Λακωνίας, (ΦΕΚ 706/Δ/2010), 31-12-2010.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 8 του νόμου 3200/1955: Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 Περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεως των Δημοσίων Υδάτων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με ης αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 3046/304/1989 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2001): Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτού: Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997): Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρυθμίσεις θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

6. Τις οικίες διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997): Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις.

 

7. Τις οικίες διατάξεις του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999): Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

 

8. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 19664/20-12-2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου περί Αρμοδιότητος Κρατικού Οργάνου.

 

9. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 1592/14-02-2002 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου περί Ορισμού Εισηγητών.

 

10. Την Τεχνική Έκθεση και το Τοπογραφικό και Υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 τα οποία συντάχθηκαν το Δεκέμβριο του 2009 από το γραφείο μελετών Κ. Αναγνωστόπουλος - Κ. Παπανικολάου και συνεργάτες ΟΕ - ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν στις 22-03-2010 από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας.

 

11. Τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοιών Νομού Λακωνίας όπως διατυπώθηκε στην υπ' αριθμόν 95/2010 απόφασή του στο 5°/2010 πρακτικό της από 26-04-2010 συνεδρίασής του.

 

12. Τη με αριθμό 2577/08-07-2010 Γνωμοδότηση - Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας, σχετικά με τον καθορισμό των οριογραμμών του χειμάρρου στον οικισμό Λάχι του Δήμου Βοιών Νομού Λακωνίας, όπως αυτός φαίνεται στο παραπάνω αναφερόμενο τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα, αποφασίζουμε:

 

Την επικύρωση των οριογραμμών τμήματος ρέματος, στον οικισμό Λάχι του Δήμου Βοιών Νομού Λακωνίας, οριζομένων για την αριστερή οριογραμμή του χειμάρρου με τα σημεία Ο1, Ο2, Ο3, Ο4, Ο5, Ο6, Ο7, Ο8, Ο9, Ο10, Ο11, Ο12, Ο13, Ο14, Ο15, Ο16, Ο17, Ο18, Ο19, Ο20, Ο21, Ο22, Ο23, Ο24, Ο25, Ο26 και για τη δεξιά οριογραμμή του χειμάρρου με τα σημεία Ο27, Ο28, Ο29, Ο30, Ο31, Ο32, Ο33, Ο34, Ο35, Ο36, Ο37, Ο38, Ο39, Ο40, Ο41, Ο42, Ο43, Ο44, Ο45, Ο46, Ο47, Ο48, Ο49, στο τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1:200, το οποίο συντάχθηκε από το γραφείο μελετών Κ. Αναγνωστόπουλος - Κ. Παπανικολάου και συνεργάτες ΟΕ - ΟΡΙΖΩΝ ΟΕ σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση που το συνόδευε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε στις 22-03-2010 από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα καθορισμού των οριογραμμών να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.2711.10

 

Τρίπολη, 24-11-2010

 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.