Απόφαση 28626/92

Απόφαση 28626/334/1992: Αύξηση του επιτρεπομένου ύψους οικοδομών σε περιοχές του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Γαλατσίου, όπου ισχύουν ειδικά ύψη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 28626/334/1992: Αύξηση του επιτρεπομένου ύψους οικοδομών σε περιοχές του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Γαλατσίου, όπου ισχύουν ειδικά ύψη, (ΦΕΚ 1337/Δ/1992), 18-12-1992.

 

Ο Νομάρχης Αθηνών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1 (παράγραφος 1 εδάφιο β).

 

4. Την υπ' αριθμόν 28/1990 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου.

 

5. Την υπ' αριθμόν 17 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αθηνών, της 35ης συνεδρίασης στις 13-11-1992, αποφασίζουμε:

 

1. Ισχύει η εγκύκλιος 48/1991 για όλες τις περιοχές του Δήμου Γαλατσίου που ισχύουν ειδικά ύψη, που έχουν θεσπισθεί με σχετικά διαγράμματα πριν την ισχύ του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985, σε συνδυασμό με τα άρθρα 22 και 23 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1973 που ίσχυαν τον χρόνο που ο νομοθέτης θέσπιζε τις ειδικές διατάξεις υψών.

 

2. Σε περίπτωση προσθήκης αυξάνεται το μέγιστο ύψος των οικοδομών κατά 1 m, για να είναι δυνατή η εξάντληση του ισχύοντος συντελεστή δόμησης.

 

3. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

4. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 02-12-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.