Απόφαση 30149/17

Απόφαση 30149/387/2017: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες, και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 30149/387/2017: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες, και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, (ΦΕΚ 390/Β/2017), 10-02-2017.

 

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 113, 159, 160, 186, 242, 282 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3528/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παράγραφος 2 περίπτωση β του νόμου 3469/2006 Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 131/Α/2006).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του νόμου 2690/1999 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ΦΕΚ 45/Α/1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

5. Τις υπ' αριθμόν 81320/77909/2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4302/Β/2016).

 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.

 

7. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν Γ/ΠΚΜ/1827/2016 απόφαση του Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης τους (ΦΕΚ 321/ΥΟΔΔ/2016).

 

8. Την υπ' αριθμόν 353591/7730/2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί διορισμού Εκτελεστικού Γραμματέα (ΦΕΚ 1253/Γ/2014).

 

9. Την υπ' αριθμόν 461114/9980/2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3129/Β/2014), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

10. Τις υπ' αριθμόν οίκοθεν 19759/331/2016 και οίκοθεν 563171/9593/2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2978/Β/2015), (ΦΕΚ 63/Β/2016) περί εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Περιφερειάρχη και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.

 

11. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΟΑ/26601/10-10-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΟΑ/8638/26-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα.

 

12. Την υπ' αριθμόν 26/2008 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

13. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

 

Α) Τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, στον Αντιπεριφερειάρχη τομέα Ευθύνης Υποδομών και Δικτύων, στον Αντιπεριφερειάρχη Τομέα Ευθύνης Χωροταξικού Σχεδιασμού, στον Αντιπεριφερειάρχη Προγραμματικού Σχεδιασμού, καθώς και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως εξής:

 

Α.1) Στους Αντιπεριφερειάρχες της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, ως ακολούθως:

 

1. Τις τελικές προτάσεις για την κατάρτιση ή τροποποίηση, από τα αρμόδια συλλογικά όργανα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των επενδυτικών προγραμμάτων των ΚΑΠ ή των ιδίων πόρων της οικείας περιφερειακής ενότητας και των προτάσεων έργων της οικείας περιφερειακής ενότητας για την κατάρτιση του ετήσιου ΠΔΕ - Εθνικοί Πόροι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

2. Τα σύμφωνα αποδοχής όρων υλοποίησης και τις τροποποιήσεις έργων ευθύνης της τοπικής Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

3. Τις αποφάσεις άδειας επέμβασης σε ρέμα σύμφωνα με από 18-03-1924 προεδρικό διάταγμα και την εγκύκλιο 33/1998 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ευθύνης της τοπικής Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

 

4. Την απόφαση για ανάθεση κατασκευής μικρών τεχνικών έργων σύμφωνα με το νόμο 4257/2014 άρθρο 60 ευθύνης της τοπικής Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

 

5. Τις αποφάσεις άδειας αμμοληψίας για παραχώρηση δικαιώματος αμμοληψίας από τους Δήμους από ρέμα αρμοδιότητας ευθύνης της τοπικής Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων με σκοπό τον καθαρισμό αυτού σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 288/1984 άρθρο 100 και τον αναγκαστικό νόμο 1219/1938 και το από 18-03-1924 προεδρικό διάταγμα.

 

6. Το σχεδιασμό και την εποπτεία του αποχιονισμού χωρικής τους αρμοδιότητας.

 

7. Την έγκριση μελετών κυκλοφοριακών διαμορφώσεων και λοιπών κυκλοφοριακών μελετών στο οδικό δίκτυο χωρικής τους αρμοδιότητας.

 

8. Τη διαχείριση Ιδιωτικών Μηχανημάτων Έργου και Μηχανημάτων Έργου, χωρικής τους αρμοδιότητας.

 

9. Τις άδειες Διέλευσης Βαρέων και Υπερμεγεθών Οχημάτων και Μηχανημάτων στο οδικό δίκτυο ευθύνης Μητροπολιτικής/Περιφερειακής τους Ενότητας.

 

10. Τις άδειες τομών οδικών δικτύων ευθύνης Μητροπολιτικής/Περιφερειακής τους Ενότητας.

 

11. Τις οριοθετήσεις ρεμάτων αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής/Περιφερειακής τους Ενότητας.

 

12. Τη θεώρηση της σύνταξης μελετών περιοριστικών μέτρων για την εκτέλεση έργων αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής/ Περιφερειακής τους Ενότητας.

 

13. Τα Πιστοποιητικά εμπειρίας Έργων Δημοσίου.

 

14. Την παροχή άδειας σύνδεσης πρατηρίων υγρών καυσίμων και λοιπών εγκαταστάσεων στο οδικό δίκτυο χωρικής τους αρμοδιότητας πλην κατοικημένων περιοχών εγκεκριμένων σχεδίων πόλης.

 

15. Τις αποφάσεις για την κατάργηση εγκαταλειπόμενων τμημάτων στο οδικό δίκτυο χωρικής τους αρμοδιότητας, λόγω τροποποίησης της παλιάς χάραξης ή χαρακτηρισμού των τμημάτων αυτών ως οδών κατωτέρας κατηγορίας.

 

16. Τις προσκλήσεις και ανακοινώσεις που αφορούν στην κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 2882/2001, τις γνωστοποιήσεις σχετικά με την κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της αποζημίωσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, καθώς και όσων σχετίζονται με τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, χωρικής τους αρμοδιότητας, πλην αυτών που ανατίθενται με διάταξη νόμου σε άλλο διοικητικό / υπηρεσιακό όργανο.

 

17. Την έγκριση εγγραφής στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

 

18. Την έγκριση για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στις οδούς χωρικής τους αρμοδιότητας.

 

19. Τις εισηγήσεις για την ένταξη έργων - μελετών αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής/Περιφερειακής τους Ενότητας σε ΠΔΕ, ΚΑΠ και λοιπούς χρηματοδοτικούς επενδυτικούς προϋπολογισμούς.

 

20. Την έγκριση χρονοδιαγράμματος και οργανογράμματος έργων και μελετών.

 

21. Το Πρωτόκολλο βεβαίωσης βλάβης οδού, αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής/Περιφερειακής τους Ενότητας.

 

22. Την Παύση Επαγγέλματος Μηχανικών.

 

23. Τη θεώρηση της Μελέτης για Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου.

 

Α.2) Στον Αντιπεριφερειάρχη τομέα ευθύνης Υποδομών και Δικτύων για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των Υποδιευθύνσεων της, ως ακολούθως:

 

1. Τα σύμφωνα αποδοχής όρων υλοποίησης και τις τροποποιήσεις έργων, εφόσον αφορούν περισσότερες της μίας Περιφερειακές/Μητροπολιτικής Ενότητας ή το σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

2. Την απόφαση σύστασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και κάθε τροποποίηση αυτής.

 

3. Την απόφαση, έπειτα από αιτιολογημένη πρόταση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Έδρας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύστασης πέραν του ανωτέρω Συμβουλίου και άλλων Τεχνικών Συμβουλίων Δημοσίων Έργων με τοπική αρμοδιότητα σε μία ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες.

 

4. Την απόφαση, έπειτα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Έδρας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύνταξης ή ανάθεσης μελέτης, υλοποίησης ή ανάθεσης και παρακολούθησης εκτέλεσης και συντήρησης τεχνικού έργου μίας Περιφερειακής Ενότητας, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή άλλη Υποδιεύθυνση της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων άλλης Περιφερειακής Ενότητας.

 

5. Τις αποφάσεις που σύμφωνα με τη Νομοθεσία των Δημοσίων Έργων εκδίδονται από τον κύριο του έργου.

 

6. Τις αποφάσεις άδειας επέμβασης σε ρέμα σύμφωνα με από 18-03-1924 προεδρικό διάταγμα και την εγκύκλιο 33/1998 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

7. Την απόφαση για ανάθεση κατασκευής μικρών τεχνικών έργων σύμφωνα με το νόμο 4257/2014 άρθρο 60 ευθύνης της τοπικής Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

 

8. Τις αποφάσεις άδειας αμμοληψίας για παραχώρηση δικαιώματος αμμοληψίας από τους Δήμους από ρέμα αρμοδιότητας ευθύνης της τοπικής Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων με σκοπό τον καθαρισμό αυτού σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 288/1984 άρθρο 100 και τον αναγκαστικό νόμο 1219/1938 και το από 18-03-1924 προεδρικό διάταγμα.

 

9. Την έγκριση πρότασης των τευχών δημοπράτησης σύμφωνα με το νόμο 4257/2014 άρθρο 60.

 

10. Την έγκριση μελετών κυκλοφοριακών διαμορφώσεων και λοιπών κυκλοφοριακών μελετών.

 

11. Τη διενέργεια και επεξεργασία κυκλοφοριακών μετρήσεων.

 

12. Την τελική θεώρηση της έγκρισης μελετών ιδιωτικών λιμενικών έργων.

 

13. Τη θεώρηση και τη σύμφωνη γνώμη για την είσοδο - έξοδο στους σταθμούς αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους.

 

14. Την εντολή διενέργειας ποιοτικών ελέγχων με δειγματοληψίες, στα εκτελούμενα έργα, μέσω του Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων.

 

15. Την υπογραφή εγγράφων σχετικών με την πρόοδο εκτέλεσης και απορροφήσεων των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων, των έργων και των τεχνικών μελετών ή των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, αρμοδιότητας του Υπουργείου, για την ορθολογική χρηματοδότηση του.

 

16. Την αποστολή στοιχείων προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου που αφορούν τον έλεγχο και την επεξεργασία υδρολογικών και βροχομετρικών σταθμών.

 

17. Τις Άδειες Διέλευσης βαρέων και Υπερμεγεθών οχημάτων και μηχανημάτων στο οδικό δίκτυο ευθύνης ΔΤΕ ΠΚΜ.

 

18. Τις άδειες τομών οδικών δικτύων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

19. Τις οριοθετήσεις ρεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

20. Τη θεώρηση της σύνταξης μελετών περιοριστικών μέτρων για την εκτέλεση έργων ευθύνης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

21. Την παροχή άδειας σύνδεσης πρατηρίων υγρών καυσίμων και λοιπών εγκαταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εκτός κατοικημένων περιοχών εγκεκριμένων σχεδίων πόλης.

 

22. Τις αποφάσεις για κατάργηση εγκαταλειπόμενων τμημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας λόγω τροποποίησης της παλιάς χάραξης ή χαρακτηρισμού των τμημάτων αυτών ως οδών κατωτέρας κατηγορίας.

 

23. Τα των προβλεπομένων στο άρθρο 3 του νόμου 2882/2001 προσκλήσεων και ανακοινώσεων σχετικά με την επικείμενη κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, τη γνωστοποίηση σχετικά με την κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της αποζημίωσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και κάθε άλλη αρμοδιότητα που σχετίζεται με τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και δεν ασκείται από άλλο όργανο.

 

24. Την έγκριση για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στις οδούς αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

25. Τις εισηγήσεις για την ένταξη έργων - μελετών στο ΠΔΕ, ΚΑΠ και λοιπούς χρηματοδοτικούς επενδυτικούς προϋπολογισμούς αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

26. Την απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος και οργανογράμματος έργων και μελετών.

 

27. Τα πρωτόκολλα βεβαίωσης βλάβης οδού.

 

28. Τη θεώρηση της Μελέτης για Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου.

 

29. Την προσωρινή διάθεση κι έγκριση κίνησης των μηχανημάτων έργου από μία περιφερειακή ενότητα σε άλλη.

 

30. Την απόφαση συγκρότησης ή τροποποίησης γνωμοδοτικού συμβουλίου εγγειοβελτιωτικών έργων.

 

Α.3) Στον Αντιπεριφερειάρχη τομέα ευθύνης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως ακολούθως:

 

1. Τη μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της πολεοδομικής και χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην περιφέρεια.

 

2. Την παρακολούθηση εφαρμογής Ειδικών Χωροταξικών Μελετών και Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ).

 

3. Το συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων εκτέλεσης έργων που προβλέπονται από τα γενικά πολεοδομικά σχέδια και τις πολεοδομικές μελέτες.

 

4. Την ανάθεση εκπόνησης και παρακολούθηση εφαρμογής Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, ΣΧΟΟΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 2508/1997.

 

5. Την απόφαση έγκρισης σημειακών - εντοπισμένων τροποποιήσεων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, χρήσεων και όρων δόμησης αυτών και την ανάκληση αυτής.

 

6. Τις εισηγήσεις για την παροχή γνώμης, σχετικά με το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση εκτάσεων ως Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

7. Τις εισηγήσεις για την παροχή γνώμης, σχετικά με το χαρακτηρισμό Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων προς έκδοση της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία κοινής υπουργικής απόφασης.

 

8. Τις εισηγήσεις για την παροχή γνώμης για Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ), όταν η διαδικασία κινείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

9. Τις αποφάσεις κύρωσης των Πράξεων Εφαρμογής πολεοδομικών μελετών επεκτάσεων σχεδίων πόλεων.

 

10. Τις αποφάσεις για την εντολή σύνταξης μεμονωμένων πράξεων εφαρμογής.

 

11. Τη γνωμοδότηση για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης για κατασκευή κτιρίων που προορίζονται για γεωργοκτηνοτροφικές, γεωργοπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό.

 

12. Την οριστική ή μερική εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών (νόμος 720/1977, νόμος 1337/1983).

 

13. Τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης.

 

14. Τις εισηγήσεις του Τμήματος για την παροχή γνώμης κατά τη διαδικασία κατάρτισης των περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων.

 

15. Την έκδοση οδηγιών στα θέματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας καθώς και Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού.

 

16. Τα έγγραφα που αφορούν στην ερμηνεία των Πολεοδομικών Διατάξεων.

 

17. Τις διοικητικές πράξεις που αφορούν την επίβλεψη Πολεοδομικών Μελετών (πρωτόκολλο εγκατάστασης, βεβαίωση παραλαβής, πιστοποίησης εργασιών κ.λ.π.).

 

18. Τα έγγραφα, τη διαβίβαση εγγράφων και διοικητικών πράξεων της Διεύθυνσης ή άλλης αρχής προς πολίτες ή αρχές σχετικών με Πράξεις Εφαρμογής, Κτηματογραφήσεις, Αποφάσεις Αναγνώρισης Οδών προϋφιστάμενων του έτους 1923, Όρων Δόμησης αποκλεισμένων οικοπέδων και Απαλλοτριώσεις βάσει της περί σχεδίων πόλεων νομοθεσίας.

 

19. Τις αποφάσεις για κύρωση των διορθωτικών πράξεων εφαρμογής.

 

20. Τις αποφάσεις για έγκριση των πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων.

 

Α.4) Στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως ακολούθως:

 

1. Την κατάρτιση του Εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

2. Την τροποποίηση του Εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ/ΠΚΜ (ανακατανομές πιστώσεων, εντάξεις νέων έργων, τροποποιήσεις τίτλων-προϋπολογισμών - πιστώσεων) Τα αιτήματα χρηματοδότησης και Τεχνικά Δελτία Έργου (ΤΔΕ) που αφορούν στο εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ.

 

3. Τις προεγκρίσεις και κατανομές πιστώσεων ενταγμένων έργων στις συλλογικές αποφάσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

4. Την κατάρτιση και τις τροποποιήσεις, με τις αντίστοιχες κατανομές πιστώσεων, του κεντρικού επενδυτικού προγράμματος ευθύνης ΠΚΜ, χρηματοδοτούμενου από τους ΚΑΠ.

 

5. Τα αιτήματα ένταξης νέων έργων και μελετών σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τα αιτήματα τροποποίησης ενταγμένων πράξεων και τις δηλώσεις ολοκλήρωσης ενταγμένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

6. Τις εγκρίσεις πιστώσεων για την εκτέλεση έργων, μελετών και λοιπών δράσεων, που έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση τους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή από άλλες πηγές.

 

7. Τη σύνταξη προτάσεων για τη διαμόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Τις κατανομές χρηματοδότησης των πιστώσεων από το ΠΔΕ και έγκριση εκταμίευσης των αντίστοιχων ποσών από τους λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

9. Τον ορισμό υπολόγων - διαχειριστών των τριτοβάθμιων λογαριασμών που υπάρχουν στην Τράπεζα της Ελλάδας έργων -μελετών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο ΠΔΕ (Εθνικό Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος).

 

Β) Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, ως εξής:

 

Β1. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών ως ακολούθως:

 

1. Τις διοικητικές ενέργειες και τις εισηγήσεις προς τα όργανα διοίκησης και τα σχετικά με την εποπτεία της λειτουργίας και τις ανάγκες του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ελέγχων και Έρευνας ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εντός του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

 

Γ. Τελικές διατάξεις

 

1.) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που από το Νόμο απονέμεται στον Περιφερειάρχη αλλά δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, μεταβιβάζεται στους Αντιπεριφερειάρχες σύμφωνα με τη χωρική ή θεματική τους αρμοδιότητα

 

2.) Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται, οι διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8 και 9 του κεφαλαίου Β' της υπ' 46114/9980/2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3129/Β/2014) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Καταργείται δε αυτοδικαίως και κάθε άλλη σχετική με το παρόν ζήτημα απόφαση.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 27-01-2017

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.