Απόφαση 31367/15 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, τη ρύθμιση πολεοδομικών και κτιριολογικών θεμάτων, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας είναι οι εξής:

 

Γραφείο Διευθυντή

 

Ο Διευθυντής προΐσταται των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας. Ασχολείται με τον έλεγχο, την οργάνωση της λειτουργίας και την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται κάθε φορά από την Κεντρική Διοίκηση.

 

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας είναι οι εξής:

 

1. Τμήμα Ελέγχου και Έκδοσης Αδειών Δόμησης

 

Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση εγκρίσεων και αδειών δόμησης, ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες (τοπογραφική, αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογικές, θερμομόνωση, παθητική πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις εγκρίσεις και άδειες δόμησης.
Ελέγχει την τοπογραφική, τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, την μελέτη θερμομόνωσης, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση η αναθεώρηση εγκρίσεων δόμησης αδειών δόμησης, οικοδομικών αδειών των βιομηχανικών κτιρίων κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας.
Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδομικές άδειες, τις εγκρίσεις δόμησης, τις άδειες δόμησης, εγκρίνει εργασίες μικρής κλίμακας, τηρεί τη διαδικασία της εκτέλεσης εργασιών μετά από 48ωρη ειδοποίηση, τηρεί όλα τα απαιτούμενα στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδομικών αδειών, των εγκρίσεων δόμησης και των αδειών δόμησης. Ελέγχει και διαβιβάζει στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για γνωμοδότηση μελέτες για την εκτέλεση εργασιών πάσης φύσεως σε πλατείες, πάρκα και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους, εκδίδει βεβαιώσεις για προσμέτρηση χώρων στο συντελεστή δόμησης.
Ελέγχει το σύννομο των εκδοθέντων οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή αναστολή εφαρμογής οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης ή ανάκληση αδειών και εγκρίσεων. Εκδίδει αποφάσεις και βεβαιώσεις ακύρωσης οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης.
Ανασυστήνει απωλεσθέντες φακέλους οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων και αδειών δόμησης.
Εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό μεμονωμένων κτηρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτηρίων πρέπει να αποπερατώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 εδάφιο ε του άρθρου 6 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011).
Χορηγεί την έγκριση εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά σύμφωνα με το άρθρο 24Α του νόμου [Ν] 2075/1992 (ΦΕΚ 129/Α/1992) όπως κάθε φορά ισχύει.
Χορηγεί την έγκριση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Εισηγείται τη εξαίρεση από την κατεδάφιση κτιρίων προϋφιστάμενων του 1983 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του νόμου 1337/1983 όπως εκάστοτε ισχύει. Εισηγείται την εξαίρεση από την κατεδάφιση κτιρίων που ανεγέρθηκαν με οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης η οποία ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983 όπως εκάστοτε ισχύει.
Θεωρεί τους όρους δόμησης και δίνει πληροφορίες επ' αυτών.
Χορηγεί βεβαιώσεις περί χαρακτηρισμού διατηρητέων και τήρηση αρχείου

 

2. Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

 

Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση/ τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων / αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου. Τηρεί τη διαδικασία απαλλοτρίωσης για χώρους κοινωφελούς χρήσης.
Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής
Χορηγεί βεβαιώσεις αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων σε συνεργασία το Τμήμα έκδοσης αδειών
Καθορίζει τις κύριες κοινοτικές οδούς.
Γνωμοδοτεί για την παραχώρηση κοινόχρηστων εκτάσεων για κάθε χρήση (λατομεία, μαντριά, τουριστικά, βιομηχανικά, κ.λ.π.).
Εισηγείται για τη χωροθέτηση των περιπτέρων.
Τηρεί αρχείο τροποποιήσεων που έχουν εγκριθεί καθώς και των αποφάσεων για όλα τα σχετικά εκκρεμή θέματα.
Αναγνωρίζει τις οδούς που προϋφίστανται του έτους 1923.
Συντάσσει πράξεις αναλογισμού αποζημίωσης - τακτοποίησης - προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.
Συντάσσει πράξεις εφαρμογής του άρθρου 12 του νόμου 1337/1983 (συνολική πράξη εφαρμογής, μεμονωμένη πράξη εφαρμογής ή διορθωτική πράξη εφαρμογής) συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπομένων διαδικασιών.
Επιμελείται τη μεταγραφή ή την καταχώρηση των πράξεων εφαρμογής στο Υποθηκοφυλακείο ή στο Κτηματολόγιο.
Συστήνει επιτροπή του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 5/1985 για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων για την εισφορά σε χρήμα.
Καθορίζει τις οικοδομικές γραμμές.
Καθορίζει τα υψόμετρα των οδών (ερυθρές γραμμές).
Διαχειρίζεται τα ζητήματα του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του νόμου 3463/2006 όπως κάθε φορά ισχύουν και εκδίδει τοπικές κανονιστικές διατάξεις επί των ζητημάτων αυτών.
Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:

 

(α) τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.

(β) τη σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης.

(γ) τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.

(δ) την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σχεδίων Πόλεως.

(ε) τη σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.

(στ) την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.

(ζ) τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ' κατ' άρθρο 115 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

(η) την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παραγράφου 1 του άρθρου 155 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

 

Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό (Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες Αγροτικής παραγωγής και Αλιείας).
Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης, διαγραμμάτων και πράξεων εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού.
Χορηγεί βεβαιώσεις χρήσεων γης
Γνωμοδοτεί για την παραχώρηση των εντός σχεδίου πόλης κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου.

 

3. Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

 

Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.
Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και στον χαρακτηρισμό αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.
Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπομένων κυρώσεων κατά την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν το γενικό οικοδομικό κανονισμό και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων,σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Πιστοποιεί το νόμιμο περίγραμμα καθώς και τη νομιμότητα κτιρίων προϋφιστάμενων του 1955.
Εκδίδει βεβαιώσεις χώρων κύριας χρήσης.
Ελέγχει τις καταγγελίες για καταπατήσεις κοινοχρήστων χώρων (δρόμων, πλατειών, παιδικών χαρών, πεζοδρομίων κ.λ.π.) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Εγκρίνει τη σύνδεση των οικοδομών με τα δίκτυα (ηλεκτροδοτήσεις κ.λ.π.).
Ελέγχει την ορθή εφαρμογή κατά το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, των νόμων 4014/2011, 3843/2010 και του νόμου 3775/2009.
Ελέγχει τα πορίσματα των ελεγκτών δόμησης και τηρεί τη διαδικασία σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
Τηρεί Αρχείο υποθέσεων των νόμων 1337/1983 και 720/1977 και επιβάλει πρόστιμα για νομιμοποίηση -εξαίρεση από κατεδάφιση σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (νόμος 1337/1983, νόμος 1512/1985)
Εισηγείται την εξαίρεση από την κατεδάφιση κτιρίων που δηλώθηκαν με τον νόμο 1337/1983 και τον νόμο 720/1977, καθώς και μικροπαραβάσεων του νόμου 1512/1985.
Χορηγεί βεβαίωση νομιμότητας οικοδομών
Γνωμοδοτεί για άδειες επισκευής σε ρυμοτομούμενα ακίνητα.

 

4. Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης

 

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Πολεοδομίας και τα Τμήματα της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λ.π.).
Παρακολουθεί, ελέγχει και διεκπεραιώνει τα οικονομικά στοιχεία των μελετών
Τηρεί το αρχείο των εγγυητικών επιστολών.
Αναρτά στο διαδίκτυο (Διαύγεια) τις αποφάσεις.
Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο (στο γραφείο του προϊσταμένου της Διεύθυνσης)
Τηρεί το αρχείο οικοδομικών αδειών και χορηγεί αντίγραφα των εγγράφων του αρχείου
Μεριμνά για την ψηφιοποίηση όλου του αρχείου

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.