Απόφαση 31367/15 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Διεύθυνση προγραμματισμού, ανάπτυξης και ψηφιακών υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δήμου είναι αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης. Επιπρόσθετα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Δήμου καθώς και την εφαρμογή συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την εν γένει ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη. Μεριμνά για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών.

 

Στη Διεύθυνση, και ειδικότερα στο Τμήμα Πρωτογενούς Παραγωγής, υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Αγροτικής Παραγωγής και Ζωικής Παραγωγής σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

 

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 

Γραφείο Διευθυντή

 

Ο Διευθυντής προΐσταται των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.

 

Ασχολείται με τον έλεγχο, την οργάνωση της λειτουργίας και την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται κάθε φορά από την Κεντρική Διοίκηση.

 

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ψηφιακών είναι οι εξής:

 

1. Τμήμα Προγραμματισμού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

 

Α. Γραφείο μελετών και έρευνας

 

Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη του Δήμου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες του Δήμου.
Συγκεντρώνει και τεκμηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων ανάπτυξης του Δήμου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, μελέτες και θέματα της Αυτοδιοίκησης, νομοθεσία που αφορά την αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες και τους στόχους του Δήμου κ.λ.π.).
Μεριμνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των δημοτών, συγκεντρώνει και τεκμηριώνει προτάσεις για επεμβάσεις (έργα, ενέργειες, προγράμματα) που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των δημοτών.
Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του Δήμου, τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και μέτρων.
Διαχειρίζεται τις υποθέσεις ίδρυσης - συγχώνευσης - κατάργησης και ενσωμάτωσης των Νομικών Προσώπων.
Επιμελείται την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών ίδρυσης - συγχώνευσης -διάσπασης και κατάργησης των Δημοτικών Επιχειρήσεων.
Παρέχει κάθε υποστήριξη στην αναπτυξιακή διάσταση των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

 

Β. Γραφείο σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων

 

Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου, με την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τη δημιουργία και διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικής οικονομίας.
Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων, που ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών στις προτάσεις του Δήμου στα εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο Δήμος για την εναρμόνιση των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου με τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράμματα της Περιφέρειας. Διαχειρίζεται τα προγράμματα και φροντίζει για την αποστολή των τεχνικών δελτίων και απολογιστικών στοιχείων στις διαχειριστικές αρχές κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης των προγραμμάτων.
Συνεργάζεται με τους συμβούλους του δημάρχου, τους εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου και με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών (δομημένο περιβάλλον) στην περιοχή του Δήμου, με στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής.
Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου (προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κ.λ..π).
Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και την ομάδα έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται για τη σύνταξη του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα, μεριμνά για τις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης.
Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για την παρακολούθηση της υλοποίησης τους και τη σχετική ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών, σε συνεργασία με τους συμβούλους του δημάρχου, τους εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου και με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Τηρεί πίνακες με τα τεχνικά δελτία και οικονομικά στοιχεία των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Υποστηρίζει το Δήμαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάμεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στο Δήμαρχο. Εισηγείται την ενδεχόμενη αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος μετά την ενδιάμεση αξιολόγηση του.
Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, διαμορφώνει τους κατάλληλους δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα των δράσεων, καθώς και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων.
Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών, και το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.
Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απολογισμό των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου. Ειδικότερα (α) κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά διαστήματα που ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου και (β) πριν από τη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού, υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση με τον απολογισμό δράσης του προηγούμενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών.
Υποστηρίζει τη σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων.
Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδημοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του Δήμου με άλλους δημόσιους φορείς.
Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση και τα Τμήματα της (διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λ.π.).

 

2. Τμήμα Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης

 

Α. Γραφείο αποτελεσματικότητας και οργάνωσης

 

Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και μεθόδους μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες κ.λ.π.). Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισμό Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
Προβαίνει σε συνεχή συγκέντρωση στοιχείων, σε συνεχή ανάλυση επεξεργασία και εξάγει συμπεράσματα και εκτιμήσεις που αφορούν την απόδοση των υπηρεσιών του Δήμου (δείκτες).
Χρησιμοποιεί δείκτες αποτελεσματικότητας που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα των δράσεων και δείκτες αποδοτικότητας που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων.
Διαμορφώνει και εισηγείται περιοδικούς στόχους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδομένα που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, παρακολουθεί την εξέλιξη τους, επεξεργάζεται τα στοιχεία και εκδίδει ενημερωτικές αναφορές.
Διατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων.
Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας και προωθεί την εφαρμογή τους και σε άλλες υπηρεσίες.
Παρακολουθεί την εφαρμογή των καλών πρακτικών και αξιολογεί τα αποτελέσματα τους.
Εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί μέτρα για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και της ανταπόκρισης τους στις ανάγκες των πολιτών.
Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης.
Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων, έργων και δράσεων για τη βελτίωση της οργάνωσης του Δήμου με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του.
Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για τη διαμόρφωση των καταλλήλων συστημάτων προϋπολογισμού και απολογιστικού ελέγχου των οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και των καταλλήλων συστημάτων παρακολούθησης του κόστους λειτουργίας των οργανικών μονάδων του Δήμου και του κόστους των παραγομένων και παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες.
Παρακολουθεί και ενημερώνει με συγκεκριμένες αναφορές τα όργανα του Δήμου σχετικά με την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και την εξέλιξη του κόστους λειτουργίας των οργανικών μονάδων και του κόστους των παραγομένων και παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των επί μέρους λειτουργιών του Δήμου.
Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήματος διασφάλισης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου στο σχεδιασμό και παραγωγή έργων.
Μεριμνά για την εκτέλεση των εγκεκριμένων προγραμμάτων έργων και δράσεων για τη βελτίωση της οργάνωσης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Ειδικότερα μεριμνά για το σχεδιασμό / ανασχεδιασμό και την εφαρμογή βελτιωμένων οργανωτικών δομών, κατανομής αρμοδιοτήτων, κατανομής στελεχιακού δυναμικού, οργανωτικών συστημάτων, εσωτερικών διαδικασιών και εντύπων.
Μεριμνά για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών Κανονισμών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας, Κανονισμοί Παροχής Υπηρεσιών στους Δημότες κ.λ.π.) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Παρακολουθεί την τήρηση και σχεδιάζει και εισηγείται τις τυχόν επικαιροποιήσεις της οργανωτικής δομής και γενικότερα των διατάξεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας και τον προσδιορισμό του αριθμού του προσωπικού ανά θέση εργασίας και οργανωτική μονάδα του Δήμου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών για τον προγραμματισμό της κάλυψης των θέσεων (με νέα στελέχη ή ανακατανομή των υφισταμένων στελεχών)
Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και διαδικασίες για την παρακολούθηση της καλής εφαρμογής των εγκεκριμένων από τα αρμόδια όργανα εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων, διαδικασιών και κανονισμών.
Εφαρμόζει τα εγκεκριμένα συστήματα και διαδικασίες για την παρακολούθηση της καλής εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων, διαδικασιών και κανονισμών και ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του Δήμου στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις.
Μελετά και εισηγείται για τη σκοπιμότητα σύστασης, τροποποίησης του αντικειμένου ή κατάργησης των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

 

Β. Γραφείο παρακολούθησης συστημάτων ποιότητας

 

Έχει την ευθύνη για την προετοιμασία, την εκτέλεση ή τον συντονισμό όλων των, σχετικών με τη ποιότητα, ενεργειών.
Προγραμματίζει, παρακολουθεί και επεξεργάζεται τους εσωτερικούς διοικητικούς ελέγχους και τις εσωτερικές επιθεωρήσεις.
Παρακολουθεί και αξιολογεί την ορθή λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας.
Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση / τροποποίηση της λειτουργικότητας των διαδικασιών των Συστημάτων Ποιότητας.
Διαχειρίζεται τις υποθέσεις παραπόνων δημοτών και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των αιτημάτων τους.
Μεριμνά για την ετήσια αξιολόγηση υπηρεσιών του Δήμου από δημότες.
Συνεργάζεται και παρακολουθεί τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων του φορέα πιστοποίησης.
Διαχειρίζεται τα έγγραφα, σχεδία, δεδομένα και καταχωρήσεις ποιότητας.
Συγκεντρώνει, αναλύει, επεξεργάζεται και λαμβάνει διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες με βάση τα στοιχεία των ελέγχων και της αξιολόγησης.
Ασχολείται με κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Παρακολουθεί τις εφαρμογές των μεταβολών της οργανωτικής δομής και στελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου.
Παρακολουθεί τις περιγραφές των θέσεων εργασίας.
Φροντίζει για τη σύνταξη της Ανασκόπησης από τη Διοίκηση του Δήμου.
Φροντίζει για την κατάρτιση και έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Εκπαίδευσης, παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του, ενημερώνεται για την επίδοση των εκπαιδευομένων και ενημερώνει το Μητρώο Εκπαίδευσης Εργαζομένου.
Εκπαιδεύει το προσωπικό σε θέματα των Συστημάτων Ποιότητας.
Παρακολουθεί τη διαδικασία ελέγχου και χειρισμού των αστοχιών / μη συμμορφώσεων σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διευθυντή.
Επιλέγει, εφαρμόζει, ελέγχει την υλοποίηση της διαχρονικής αποτελεσματικότητας των κατάλληλων Διορθωτικών και Προληπτικών ενεργειών, που προκύπτουν από τις αστοχίες / μη συμμορφώσεις, με στόχο την αποφυγή επανεμφάνισης μη συμμορφώσεων, καθώς επίσης, και την υλοποίηση ενεργειών για τη βελτίωση του ΣΔΕΠ σε συνεργασία με τον αρμόδιο κάθε φορά Διευθυντή.

 

3. Τμήμα Πρωτογενούς Παραγωγής

 

Εφαρμόζει πολιτικές ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και ανασυγκρότησης της γεωργίας, κτηνοτροφίας, μελισσοκομίας και αλιείας και γενικά της πρωτογενούς παραγωγής στα διοικητικά όρια του Δήμου Καβάλας, με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος των δημοτών παραγωγών.
Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία των εκμεταλλεύσεων της πρωτογενούς παραγωγής και καταρτίζει προγράμματα ανάπτυξης της.
Ασχολείται με την εμπέδωση των αναγκαίων γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής και την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Υποστηρίζει τους παραγωγούς για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων των εκμεταλλεύσεων τους.
Μεριμνά για την εκπόνηση σχεδίων βελτιώσεων, τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων αγροτικής παραγωγής, την εκπόνηση και επίβλεψη μελετών περιβαλλοντικών επεμβάσεων καθώς και τη διαχείριση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.
Ασχολείται με τη διαχείριση διαδικασιών με τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων με αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ
Φροντίζει για την προστασία, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών.

 

Α. Γραφείο αγροτικής παραγωγής

 

Επιμελείται τη σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (ΓΓΑ)
Ασκεί την εποπτεία των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (ΠΔΕ) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (ΤΕΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3881/1958 (ΦΕΚ 181/Α/1958), όπως ισχύει και τις κατ' εξουσιοδότηση του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις καθώς και αξιοποιεί εγγειοβελτιωτικά έργα με εφαρμογή σωστής άρδευσης και στράγγισης, σε συνεργασία με τον τομέα εγγειοβελτιωτικών έργων της τεχνικής υπηρεσίας.
Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού στις εστίες τους.
Φροντίζει για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής
Μεριμνά για τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης
Φροντίζει για την προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών
Εκτιμά και παρακολουθεί τη γεωργική παραγωγή ως και των απολαμβανόμενων υπό των παραγωγών τιμών γεωργικών προϊόντων
Παρακολουθεί την πορεία των αγορών των γεωργικών προϊόντων και τη λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών
Ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
Συνεργάζεται με Ιδρύματα έρευνας της αγροτικής παραγωγής
Μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας
Μεριμνά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης
Χορηγεί άδειες ανανέωσης, ανάκλησης και μεταβίβασης λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων.

 

Β. Γραφείο ζωικής παραγωγής

 

Ερευνά και μελετά κάθε θέμα που αφορά στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας καθώς και τη διατήρηση του κτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες τους.
Ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής
Μεριμνά για τη διαχείριση βοσκοτόπων
Συνεργάζεται με Ιδρύματα έρευνας της κτηνοτροφικής παραγωγής
Εκτιμά και παρακολουθεί την κτηνοτροφική παραγωγή
Εφαρμόζει και ελέγχει το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του δήμου, (ενώτια για την ατομική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών μητρώων).
Χορηγεί άδειες λειτουργίας καταστημάτων διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων
Παρέχει άδεια σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων ή γατών (μετά από έκθεση Κτηνιατρικής Αρχής) καθώς και σχετική άδεια λειτουργίας του καταστήματος
Χορηγεί άδειες για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/2008).
Χορηγεί άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων, η σύσταση των γνωμοδοτικών επιτροπών του προεδρικού διατάγματος 98/2004 (ΦΕΚ 69/Α/2004), η διενέργεια επιθεωρήσεων και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 98/2004.
Χορηγεί τις σχετικές άδειες για την καταλληλότητα των αυτοκινήτων που μεταφέρουν ζώα
Χορηγεί άδειες ανανέωσης, ανάκλησης και μεταβίβασης λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων
Εφαρμόζει προγράμματα για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων (σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημόσιας Υγείας για τα νοσήματα που μεταδίδονται και στον άνθρωπο).
Μεριμνά για την επιβολή ή άρση υγειονομικών μέτρων, λόγω εμφάνισης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητικών προς μεταφορά ζώων.
Επιμελείται την εφαρμογή, οργάνωση και εποπτεία της τεχνητής σπερματέγχυσης και του συγχρονισμού του οίστρου των ζώων
Χορηγεί άδεια για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, καθώς και ειδική άδεια για αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων
Παρέχει γνωμάτευση για υγειονομική καταλληλότητα των ζώων όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων
Χορηγεί άδειες λειτουργίας και εποπτεύει τα ιδιωτικά κτηνιατρεία και τα κλινικά ιατρεία.

 

Γ. Γραφείο αλιείας

 

Ερευνά και μελετά κάθε θέματος για την ανάπτυξη της αλιείας καθώς και τη διατήρηση του αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες τους.
Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στον τομέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του δήμου.
Αποφασίζει για την καταστροφή, εκποίηση και έγκριση του αποτελέσματος της σχετικής δημοπρασίας ή διάθεσης των δημευθέντων υλικών και μέσων αλιείας (άρθρο 7 παράγραφος 3 και 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α/1970)).
Αποφασίζει για την εφαρμογή του προγράμματος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών με την έγκαιρη και επαρκή παραγωγή του αναγκαίου (γόνου) ιχθυδίων για τον εφοδιασμό με αυτόν των ενδιαφερομένων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών (άρθρο 110 παράγραφος α' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 433/1977).
Συγκεντρώνει και τηρεί στοιχεία των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα.
Καταρτίζει μελέτες και συντάσσει εκλαϊκευμένα έντυπα που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων.
Διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις με αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα.
Εγκρίνει τη διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών και καθορίζει την απαγορευτική περίοδο αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες.
Χορηγεί άδεια σε αλιευτικά σκάφη για διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας.
Εγκρίνει τη χορήγηση από τις αρμόδιες αρχές, αδειών απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα και ανάκληση της έγκρισης αυτής (άρθρο 8 παράγραφος β' εδάφιο γ)γ' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 915/1981, άρθρο 14 του βασιλικού διατάγματος [ΠΔ] 666/1966 (ΦΕΚ 160/Α/1966) και άρθρο 1 παράγραφος 2 του βασιλικού διατάγματος [ΠΔ] 152/1969 (ΦΕΚ 56/Α/1969)).
Αποφασίζει για τη διάθεση σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα των πλωτών μέσων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού που δημεύτηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί (άρθρο 2 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1740/1987 (ΦΕΚ 221/Α/1987), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992)).
Τηρεί στοιχεία των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων.
Αντιμετωπίζει θέματα και εισηγείται μέτρα που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
Επιβάλλει ειδικά ή πρόσθετα περιοριστικά μέτρα της αλιείας για ποτάμιους, λιμναίους, λιμνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους χώρους (άρθρο 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1740/1987 και το άρθρο 9 παράγραφος 1 του νόμου 2040/1992).
Εγκρίνει τη διενέργεια αθλητικής αλιείας (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 373/1985 άρθρο 5 παράγραφος 2 (ΦΕΚ 131/Α/1985)).
Χορηγεί ερασιτεχνική άδεια αλιείας (βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 666/1966, άρθρο 1,2,3 (ΦΕΚ 160/Α/1966) και προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 373/1985).
Χορηγεί άδεια χρήσης καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 373/1985 άρθρο 3 παράγραφος 2).
Εγκρίνει την αντικατάσταση αλιευτικού σκάφους (βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 666/1966, προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 261/1991 άρθρο 1 παράγραφος 1)α, 1)β, 1)γ και άρθρο 3 και 4 (ΦΕΚ 98/Α/1991)).
Χορηγεί επαγγελματική άδεια αλιείας βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 666/1966, προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 261/1991, άρθρο 1 παράγραφος 1)δ).
Χορηγεί άδεια μεταβίβασης κυριότητας επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 261/1991 άρθρο 2).
Χορηγεί άδεια αντικατάστασης μηχανής αλιευτικού σκάφους (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 261/1991 άρθρο 4).
Επιβάλλει κυρώσεις σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και αξία αλιευμάτων των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 333/1990 άρθρο 2 (ΦΕΚ 143/Α/1990)).
Χορηγεί άδεια αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 54/1978 (ΦΕΚ 10/Α/1978), προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 398/1990 άρθρο 5 παράγραφος 2)β (ΦΕΚ 159/Α/1990)).
Παρέχει σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδροβίων ζώων και φυτών ή φυκών ή των αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων.
Εγκρίνει τη χορήγηση, από τις αρμόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 915/1981 άρθρο 8 παράγραφος β (γ)γ, βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 666/1966 άρθρο 2, 3, 4 παράγραφος 2 και 11 βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 152/1969 άρθρο 1 παράγραφος 2 (ΦΕΚ 43/Α/1969), νόμος [Ν] 1341/1983 άρθρο 12 (ΦΕΚ 38/Α/1983)).
Καθορίζει τη διάρκεια, έναρξη και λήξη της απαγορευτικής περιόδου αλιείας στους ποταμούς χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 235/1979 άρθρο 2 παράγραφος 1 (ΦΕΚ 65/Α/1979), νόμος [Ν] 1341/1983 άρθρο 12).
Καθορίζει την απαγορευτική περίοδο αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου (βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 142/1971 άρθρο 2 παράγραφος Β2, νόμος [Ν] 1341/1983 άρθρο 12).
Καθορίζει περιορισμούς κατά τη διενέργεια αλιείας εντός των τεχνικών λιμνών για τη προστασία των έργων που υπάρχουν σε αυτές (βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 142/1971 άρθρο 2 περίπτωση Γ3, νόμος [Ν] 1341/1983 άρθρο 12).
Αποφασίζει για την έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογγαλιείας για ορισμένη περίοδο σε περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου, όταν το επιβάλλει η προστασία της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθμιση της αλιείας και σπογγαλιείας (βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 666/1966 άρθρο 7, βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 152/1969 άρθρο 1 παράγραφος 2, νόμος [Ν] 1341/1983 άρθρο 12).
Προτείνει την εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων (άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο 3 του νόμου [Ν] 1740/1987).
Αποφασίζει για την αξιοποίηση, ιχθυοτροφικά, των μη εκμεταλλεύσιμων τελμάτων ή άγονων εκτάσεων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 402/1988, άρθρο 18 παράγραφος Β)ii) άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970).
Αποφασίζει για τις εξαιρέσεις υποχρέωσης προσκόμισης αλιευμάτων στις ιχθυόσκαλες (άρθρο 24 παράγραφος 1)α του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970).
Συστήνει τριμελή συμβούλια εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών (άρθρο 9 παράγραφος 4 του νόμου 2040/1992).
Εγκρίνει και τροποποιεί καταστατικά αλιευτικών συνεταιρισμών και παρέχει σ' αυτούς τεχνικές οδηγίες.
Εγκρίνει την τροποποίηση ή συμπλήρωση του είδους των εργαλείων με τα οποία και μόνον επιτρέπεται η αλιεία στις λίμνες (άρθρο 1 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 249/1972 (ΦΕΚ 58/Α/1972)).
Παρέχει γνωμοδότηση για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρρύθμιση που αφορά ή θίγει τα κρηπιδώματα και τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκάλων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 420/1970, άρθρο 22 παράγραφος 3, προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 422/1991 άρθρο 1 παράγραφος 3 (ΦΕΚ 154/Α/1991))
Γνωμοδοτεί για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτροφών υδάτων, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.

 

4. Τμήμα Ψηφιακών Υπηρεσιών και Διαφάνειας

 

Α. Γραφείο διοίκησης πληροφοριακού συστήματος

 

Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής και τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τις αναγκαίες ενέργειες για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού.
Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται τη μεθοδολογία προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής.
Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού.
Αξιολογεί τον υπάρχοντα εξοπλισμό και το φορτίο του και εισηγείται τροποποιήσεις ή και νέες διατάξεις του εξοπλισμού για να ικανοποιήσει τις μελλοντικές ανάγκες.
Μεριμνά ώστε τα συστήματα του Δήμου να είναι σύμφωνα με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ώστε να επικοινωνούν με ενιαίο, ομοιόμορφο τρόπο, τόσο μεταξύ τους όσο και με συστήματα συνεργαζόμενων οργανισμών.
Μεριμνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τις σχετικές ανάγκες του Δήμου.
Μεριμνά για την πρόσβαση στο διαδίκτυο των Υπηρεσιών του Δήμου ανάλογα με της ανάγκες τους και την οργάνωση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e - mail)
Μεριμνά για το σχεδιασμό και τη δημιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης με την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα του Δήμου
Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται τη μεθοδολογία προμήθειας αναλωσίμων ειδών Η/Υ και εκτυπωτών, ανταλλακτικών Η/Υ και αποθηκευτικών μέσων Η/Υ
Τηρεί αρχείο εξοπλισμού, προμηθευτών καθώς και μελετών προμηθειών εξοπλισμού και λογισμικού Πληροφορικής
Συμμετέχει σε Εθνικά και Διεθνή δίκτυα πόλεων για την ανταλλαγή εμπειριών με στόχο την ενημέρωση, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, προσβλέποντας έτσι στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και στη μετεξέλιξη του Δήμου σε Ψηφιακό.
Μεριμνά για την εξασφάλιση της συντήρησης, της επέκτασης και της αξιοποίησης του Δικτύου Τοπικής και Ευρείας Περιοχής (ασύρματο, ενσύρματο) πάνω στο οποίο στηρίζεται το Πληροφοριακό σύστημα του Δήμου και το δίκτυο παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών στους πολίτες
Αναπτύσσει έργα δομημένης καλωδίωσης στα Δημοτικά Κτίρια και αναλαμβάνει την προμήθεια και συντήρηση του ενεργού και του παθητικού εξοπλισμού
Υποστηρίζει και παρακολουθεί την επικοινωνιακή σύνδεση των Δημοτικών Κτιρίων με ιδιωτικά ή δημόσια δίκτυα. Προβαίνει στις απαιτούμενες παρεμβάσεις για την πλήρη αξιοποίηση του Εθνικών Προγραμμάτων όπως π.χ. το Σύζευξις σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης, επιτυγχάνοντας τον εκσυγχρονισμό της υπάρχουσας τηλεπικοινωνιακής υποδομής και την εξοικονόμηση σημαντικών ποσών για τα οικονομικά του δήμου
Συνεργάζεται με τους συμβούλους του δημάρχου, τους εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου και με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων για την εξασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση και επέκταση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών, με στόχο την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών
Μεριμνά για τον καθορισμό Δεικτών Ποιότητας για τη χρήση και αξιοποίηση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών.
Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Ψηφιακών Υπηρεσιών για τη σύνταξη μελετών και Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενων Πράξεων για τη συμμετοχή του Δήμου σε χρηματοδοτούμενα έργα στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Παρακολουθεί την υλοποίηση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
Εισηγείται την πολιτική για την ασφάλεια του πληροφορικού συστήματος του οργανισμού καθώς και των κανόνων ασφαλούς χρήσης του εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και του διαδικτύου.
Συμμετέχει στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R & D) καινοτόμων εφαρμογών λογισμικού παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους (cloud computing) με στόχο την καλύτερη και οικονομικότερη αξιοποίηση υπολογιστικών πόρων και την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στον πολίτη
Μεριμνά για την προώθηση των Πράσινων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις υποδομές και τη λειτουργική δομή του Δήμου με προτεραιότητες: εφαρμογή πολιτικής για πράσινες προμήθειες τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, δημιουργία πράσινου υπολογιστικού κέντρου του Δήμου, παρακολούθηση και διαχείριση μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών της κατανάλωσης ενέργειας με στόχο την ορθολογική κατανάλωση και τον εξορθολογισμό των δαπανών, μείωση των μετακινήσεων με παράλληλη προώθηση της επικοινωνίας μέσω τηλεδιάσκεψης, προώθηση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε επίπεδο εσωτερικών διαδικασιών.

 

Β. Γραφείο υποστήριξης και διαχείρισης εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

 

Μεριμνά για την άρτια λειτουργία του εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών του Δήμου (κεντρικά και περιφερειακά συστήματα και δίκτυα δεδομένων) εφαρμόζοντας διαδικασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης.
Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο Δήμος για τις ανάγκες του.
Φροντίζει για τη βελτίωση των εφαρμογών και πραγματοποιεί τις αναγκαίες τροποποιήσεις ανάλογα με τις αλλαγές που υφίστανται είτε λόγω μεταβολής της ισχύουσας νομοθεσίας είτε λόγω αλλαγής του τρόπου εργασίας των Υπηρεσιών.
Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδομένων που τηρούνται στα συστήματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών του Δήμου.
Εφαρμόζει την πολιτική ασφάλειας, παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των βαθμών ασφαλούς πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου, ώστε να επιτυγχάνεται η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα τους.
Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του Κομβικού Σημείου Επαφής του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/2010).
Τηρεί αρχείο επισκευών
Σχεδιάζει το πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού στη χρήση του εξοπλισμού Η/Υ,επικοινωνιών και δικτύων Η/Υ
Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες μέσω της λειτουργίας σχετικών Help-desk, ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα συστήματα και τις εφαρμογές λογισμικού.
Αναλαμβάνει, διεκπεραιώνει ή επιβλέπει την εκτέλεση των έργων/ προμηθειών που αφορούν την επέκταση και τις βελτιώσεις των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
Παρακολουθεί την εξέλιξη του λογισμικού και φροντίζει για την τακτική αναβάθμιση του.

 

Γ. Γραφείο διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

 

Το Γραφείο διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν τη διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου με τρίτους. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Ειδικότερα το Γραφείο διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης:

 

Παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής δημοκρατίας μέσω της διαχείρισης Διαδραστικής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (ΔΠΗΣ) με Δικτυακές Δημοσκοπήσεις, Δικτυακές Διαβουλεύσεις, Ηλεκτρονικά Ερωτηματολόγια, Συλλογή Ηλεκτρονικών Υπογραφών, Εργαλείο Δημόσιας Συζήτησης (forums),δημιουργία και συντήρηση προσωπικών ή δημόσιων ιστολογιών (blogs).
Σχεδιάζει, ενημερώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και μεριμνά για την εφαρμογή κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζουν τη διαφάνεια στις σχέσεις του δήμου προς τρίτους. Προς τούτο χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Μεριμνά για την ενημέρωση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που προσφέρονται από τη διαδικτυακή πύλη του Δήμου σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Οργανισμού και με άλλους Κοινωνικούς Εταίρους.
Μεριμνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τις προκηρύξεις του Δήμου για την εκτέλεση έργων και την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
Μεριμνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τη δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους κανονισμούς τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το Δήμο υπηρεσιών στους δημότες.
Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες και μεριμνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των δημοτών στις δραστηριότητες αυτές.
Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών σχετικά με απολογιστικά στοιχεία που αφορούν εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραμμάτων και έργων που αναλαμβάνει και προωθεί ο Δήμος.
Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα πληροφόρησης των δημοτών για την εξέλιξη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δήμου και μεριμνά για την πραγματοποίηση τους.
Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

 

(α) Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων,

(β) Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου,

(γ) Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισμού Διαβούλευσης.

 

Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πολιτών με το Δήμο για την υποδοχή παραπόνων, υποδείξεων και προτάσεων ή παροχή διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.
Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και τα αιτήματα των πολιτών που προέρχονται από τη χρήση του συστήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης τους.
Μεριμνά για την άμεση υποστήριξη των πολιτών στη χρήση των εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και γενικότερα στη διευκόλυνση τους μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης των διαθέσιμων Ψηφιακών Υπηρεσιών
Μεριμνά για το συντονισμό της λειτουργίας και διαχείρισης του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΥΠΕΣΑΗΔ.
Μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα ανάθεσης από το Δήμο της εκτέλεσης έργων και της προμήθειας υλικών και υπηρεσιών.
Μεριμνά για την τήρηση μητρώου πολιτών προς τους οποίους ο Δήμος προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες.
Μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητήματα που αφορούν το Δήμο.
Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δημοτών και τους ενημερώνει για τα δικαιώματα τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους. Μεριμνά επίσης για τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.