Απόφαση 34351/18

Απόφαση 34351/ΑΦ.5.36Β/2018: Σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμος) Μούδρου, Δήμου Λήμνου, νομού Λέσβου, (υπ' αριθμόν 47274/3490/2010 (ΦΕΚ 633/ΑΑΠ/2010) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου), ως προς τις χρήσεις γης, από Εκπαίδευση σε Κεντρικές Λειτουργίες, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Rositsa Doneva, που βρίσκεται εντός του οικισμού Μούδρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 34351/ΑΦ.5.36Β/2018: Σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμος) Μούδρου, Δήμου Λήμνου, νομού Λέσβου, (υπ' αριθμόν 47274/3490/2010 (ΦΕΚ 633/ΑΑΠ/2010) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου), ως προς τις χρήσεις γης, από Εκπαίδευση σε Κεντρικές Λειτουργίες, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Rositsa Doneva, που βρίσκεται εντός του οικισμού Μούδρου, (ΦΕΚ 141/ΑΑΠ/2018), 02-07-2018.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ/Α/33/1983).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ/Α/124/1997).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ/Α/85/2012).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 4447/2016 (ΦΕΚ/Α/241/2016), και ειδικά της παραγράφου 13)β, του άρθρου 7.

 

5. Την υπ' αριθμόν 34916/Φ1.2/15-06-2017 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ:7ΥΘ10Ρ1Ι-Δ9Α), για την συγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, χωρικής αρμοδιότητας Βορείου Αιγαίου, για τις Περιφερειακές Ενότητας Λέσβου - Λήμνου στη Μυτιλήνη νομού Λέσβου.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 4495/2017, (ΦΕΚ 167/Α/2017), άρθρο 26, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018), άρθρο 29.

 

7. Την υπ' αριθμόν 47274/3490/2010 (ΦΕΚ 633/ΑΑΠ/2010) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που αφορά στην έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Μούδρου.

 

8. Το υπ' αριθμόν 6692/14-05-2018 έγγραφο του Δήμου Λήμνου, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της υπόθεσης στην Διεύθυνση για επεξεργασία και εισαγωγή στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

9. Το υπ' αριθμόν 29917/22-05-2018 έγγραφό μας, που αφορούσε πληρότητα του φακέλου.

 

10. Το υπ' αριθμόν 7148/25-05-2018 έγγραφο του Δήμου Λήμνου, που αφορούσε υποβολή επιπλέον στοιχείων.

 

11. Το από Ιανουάριο του 2018 τοπογραφικό διάγραμμα (κλίμακας 1:200), με τις υφιστάμενες χρήσεις γης στο επίδικο ακίνητο.

 

12. Το από Ιανουάριο του 2018 τοπογραφικό διάγραμμα (κλίμακας 1:200), με τις προτεινόμενες χρήσεις γης στο επίδικο ακίνητο.

 

13. Την από 24/05/18 βεβαίωση του Δημάρχου Λήμνου, η οποία ενσωματώνεται στο -12-σχετικό, με την οποία βεβαιώνεται ότι με την παρούσα τροποποίηση δεν δημιουργούνται μη άρτια και μη οικοδομήσιμα οικόπεδα και ότι δεν κατατέθηκε ένσταση επί της πρότασης τροποποίησης.

 

14. Η από Ιανουάριο του 2018 Αιτιολογική-Τεχνική Έκθεση της πολιτικού μηχανικού Αθανασίας Κουμαρά.

 

15. Η υπ' αριθμόν 56/2018 ομόφωνη (υπέρ της τροποποίησης) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου, στην οποία ενσωματώνεται η θετική εισήγηση της ΥΔΟΜ Λήμνου.

 

16. Το υπ' αριθμόν 3/09-03-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου, σύμφωνα με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα υπέρ της αιτούμενης τροποποίησης.

 

17. Το υπ' αριθμόν 3566/09-03-2018 έγγραφο του Δήμου Λήμνου, που αφορά την δημοσιοποίηση της τροποποίησης στους Φορείς και τις Υπηρεσίες.

 

18. Τρία αποκόμματα εφημερίδων, στις οποίες δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμόν 56/18 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου.

 

19. Το υπ' αριθμόν 1322/02-04-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το οποίο η συγκεκριμένη Διεύθυνση γνωμοδοτεί υπέρ της αιτούμενης τροποποίησης.

 

20. Το υπ' αριθμόν 2699/23-04-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το οποίο η συγκεκριμένη Διεύθυνση γνωμοδοτεί υπέρ της αιτούμενης τροποποίησης.

 

21. Την υπ' αριθμόν 32014/01-06-2018 (Φ.1/1 τροποποίηση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων Μούδρου), θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

22. Το υπ' αριθμόν 24/08-06-2018/Α.Φ.5.36 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων με το οποίο διαβιβάζεται η υπ' αριθμόν 24/3ης/3ης/08-06-2018 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση.

 

23. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

24. Το γεγονός ότι, οι ανάγκες για σχολικό κτίριο (και ειδικότερα για την στέγαση του εργαστηρίου του ΕΠΑΛ Μούδρου) έχουν καλυφθεί από νέο σχολικό συγκρότημα (εντός του οικισμού Μούδρου), όπως αναλυτικά αναφέρεται στο (20) σχετικό και τεκμηριώνεται στην (21) σχετική.

 

25. Το γεγονός ότι η υπόψη τροποποίηση είναι σημειακή και συνεπώς με βάση το -4- σχετικό, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 του νόμου 2508/1997.

 

26. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 81434/9157/31-12-2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: Αναπλήρωση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, (ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΟΡ1Ι-ΒΩΒ).

 

27. Τις διατάξεις:

 

των άρθρων 6 και 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου 28 και 28Α του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.
Το προεδρικό διάταγμα 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Την υπ' αριθμόν 14192/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικόλαου Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση, της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

28. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 32950/2017 (ΦΕΚ 2034/Β/2017) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Συντονιστή στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής.

 

29. Το γεγονός ότι με βάση την -28- σχετική, η υπογραφή της παρούσας παραμένει στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αποφασίζει:

 

Την σημειακή τροποποίηση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμος) Μούδρου, Δήμου Λήμνου, νομού Λέσβου, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 47274/3490/2010 (ΦΕΚ 633/ΑΑΠ/2010) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ως προς την αλλαγή χρήσης από Εκπαίδευση σε Κεντρικές Λειτουργίες, στο ακίνητο ιδιοκτησίας Rositsa Doneva, που βρίσκεται εντός του οικισμού Μούδρου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο από Ιανουάριο του 2018 τοπογραφικό διάγραμμα (ΤΔ) - προτεινόμενες χρήσεις (κλίμακας 1:200) και απεικονίζεται σε απόσπασμα του χάρτη Π3 (αριθμός σχεδίου 2 - που συνοδεύει την -7- σχετική), που ενσωματώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Το ΤΔ που συνοδεύει την παρούσα, θεωρείται και υπογράφεται από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με την (28) σχετική.

 

a.34351.18

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 13-06-2018

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.