Απόφαση 3539/94

Απόφαση 3539/1994: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αγρινίου, των πινακίδων 13-14-15, 12-13-14, 14-15-17 & 12-13-16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3539/1994: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αγρινίου, των πινακίδων 13-14-15, 12-13-14, 14-15-17 & 12-13-16, (ΦΕΚ 1267/Δ/1994), 06-12-1994.

 

Ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Επέκταση των Πολεοδομικών σχεδίων όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 41/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5, 6), 7 (παράγραφοι 1, 2, 4), 42 (παράγραφος 5) και του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (άρθρο 2 παράγραφος 5) (ΦΕΚ 414/Δ/1985) που εκδόθηκε σε εκτέλεση της τελευταίας αυτής παραγράφου.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 11, 29 και 70, περί σχεδίων πόλεων.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6, 7, 8, 9, 10 και 29 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και του νόμου 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977) και ειδικότερα το άρθρο 12 παράγραφος 1.

 

5. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως αντικαταστάθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

7. Τις διατάξεις του από 02-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 225/Δ/1985).

 

8. Την υπ' αριθμόν 68230/3434/1987 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αγρινίου (ΦΕΚ 42/Δ/1988).

 

9. Τις γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου με αριθμούς 3/1988, 32/1992, 320/1992, 263/1994, 221/1994 και 105/1994 .

 

10. Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού με αριθμούς 7/1993 θέμα 1ο, 12/1993 θέμα 1ο, 18/1993 θέμα 5ο, 1/1994 θέμα 1ο, 3/1994 θέμα 2ο, 4/1994 θέμα 1ο, θέμα 2ο και θέμα 3ο αυτής, 20/1994 θέμα 1ο, 21/1994 θέμα 1ο, 23/1994 θέμα 1ο, 24/1994 θέμα 1ο και 27/1994 θέμα 1ο.

 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και ότι από τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

12. Το γεγονός ότι τηρήθηκε η πρέπουσα διαδικασία ανάρτησης της μελέτης κ.λ.π. που ορίζεται από το νόμο, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μεσολόγγι, 09-11-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.