Απόφαση 36891/15

Απόφαση 36891/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Πτολεμαΐδας στα οικοδομικά τετράγωνα 297Θ και 297Λ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 36891/2015: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Πτολεμαΐδας στα οικοδομικά τετράγωνα 297Θ και 297Λ, (ΦΕΚ 96/ΑΑΠ/2015), 28-05-2015.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154 και 160 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

 

2. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) περί επέκτασης των Πολεοδομικών σχεδίων, Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

6. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 186 παράγραφος II υποπαράγραφος ΣΤ αριθμός 39.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 146/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

8. Την με αριθμό 340/93/1993 απόφαση Νομάρχη Κοζάνης περί αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πτολεμαΐδας νομού Κοζάνης (ΦΕΚ 1428/Δ/1993).

 

9. Τη με αριθμό 26749/2010 αίτηση του Παναγιώτη Τσακμάνη προς το Δήμο Πτολεμαΐδας για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Πτολεμαΐδας στα οικοδομικά τετράγωνα 297Θ, 297Λ και 400.

 

10. Το με αριθμό 3510/2011 έγγραφο μας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

11. Το με αριθμό 46602/2013 έγγραφο της Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

12. Το με αριθμό 73365/4726/2013 έγγραφό μας προς το Δήμο Εορδαίας.

 

13. Το με αριθμό 47379/39877/2013 έγγραφο του Δήμου Εορδαίας προς τον Τσακμάκη Παναγιώτη.

 

14. Την από 11-02-2014 (υπ' αριθμόν 5783/2014) αίτηση με συνημμένη τεχνική έκθεση, του Παναγιώτη Τσακμάνη προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εορδαίας την οποία ζητά νέα τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Πτολεμαΐδας στα οικοδομικά τετράγωνα 297Θ και 297Λ.

 

15. Την υπ' αριθμόν 182/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας, που γνωμοδοτεί θετικά για την εν λόγω τροποποίηση.

 

16. Το με αριθμό οίκοθεν 54559/2014 διαβιβαστικό του Δήμου Εορδαίας και τη με αριθμό οίκοθεν 52873/2014 βεβαίωση του Δημάρχου Εορδαίας, στα οποία αναφέρεται ότι κανένα οικόπεδο άρτιο δεν καθίσταται μη άρτιο, κανένα κτίριο που ανεγέρθηκε νόμιμα και σύμφωνα με το ισχύον σχέδιο ρυμοτομίας ή οικόπεδο που τακτοποιήθηκε βάση του σχεδίου δε θίγεται και αυξάνονται οι κοινόχρηστοι χώροι της πόλης.

 

17. Την με αριθμό οίκοθεν 52920/2014 βεβαίωση του Δημάρχου Εορδαίας με την οποία βεβαιώνεται ότι κατά της υπ' αριθμόν 182/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την εν λόγω τροποποίηση δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

 

18. Την υπ' αριθμόν 127543/7149/2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

19. Την υπ' αριθμόν 57528/2325/2012 (ΦΕΚ 517/ΥΟΔΔ/2012) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 

20. Την υπ' αριθμόν 2/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που διατυπώθηκε στην 2η Συνεδρίαση θέμα 1ο στις 18-02-2015 με την οποία αποφασίζει την αναβολή του θέματος.

 

21. Το υπ' αριθμόν 21315/689/2015 έγγραφό μας προς το Δήμο Εορδαίας.

 

22. Το υπ' αριθμόν 10455/2015 έγγραφο του Δήμου Εορδαίας.

 

23. Το υπ' αριθμόν 27521/916/2015 έγγραφό μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με συνημμένο το συμπληρωμένο φάκελο της τροποποίησης.

 

24. Την υπ' αριθμόν 10/2015 γνωμοδότηση (σύμφωνα με την αιτιολογία της εισήγησης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που διατυπώθηκε στην 3η Συνεδρίαση θέμα 1ο στις 30-03-2015.

 

25. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού.

 

Και επειδή:

 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εορδαίας, με την υπ' αριθμόν 182/2014 ομόφωνη απόφασή του ....προτείνει την τροποποίηση σχεδίου Πόλεως και συγκεκριμένα:

 

{1. Την κατάργηση του πεζόδρομου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 297Θ και 297Λ του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πτολεμαΐδας, ο οποίος δεν έχει ποτέ διανοιχτεί και των και των πρασιών εκατέρωθεν της προς κατάργηση οδού.

 

2. Την θέσπιση νέου πεζόδρομου πλάτους 4 m νοτιοανατολικά του οικοδομικού τετραγώνου 297Λ, σύμφωνα με την υπόδειξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και χώρου πρασίνου πλάτους 6 m περίπου, κατά μήκος του ανατολικού ορίου της νέας οδού. Επίσης θεσπίζεται πρασιά πλάτους 4 m εντός των ιδιοκτησιών και κατά μήκος του δυτικού ορίου της νέας οδού. Ο προτεινόμενος νέος πεζόδρομος και ο χώρος πρασίνου θεσπίστηκε εντός της δημοτικής έκτασης (πρώην ρέμα) που υπάρχει στην περιοχή και ήδη χρησιμοποιείται για τη διέλευση των πολιτών.

 

Με την υπόψη μελέτη τροποποίησης κανένα οικόπεδο δεν καθίσταται μη άρτιο και αυξάνονται οι κοινόχρηστες επιφάνειες της πόλης κατά 518 m2. ...}

 

3. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικοί Σχεδιασμού - Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θεωρεί ότι πρέπει να γίνει η αιτούμενη τροποποίηση γιατί ύστερα από μελέτη του φακέλου και μετά από επιτόπια αυτοψία διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία οι προϋποθέσεις:

 

α) Η τήρηση από το Δήμο Εορδαίας της κατά το νόμο διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 154 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) Κώδικας βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, όπως ισχύει σήμερα.

 

β) Η ύπαρξη σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης καθώς με τη συγκεκριμένη τροποποίηση αντικαθίσταται το μη διανοιγμένο τμήμα πεζόδρομου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 297Θ και 297Λ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πτολεμαΐδας, ο οποίος πεζόδρομος συνεχίζεται σε δύο ακόμα οικοδομικά τετράγωνα, με άλλο τμήμα πεζόδρομου σε νέα θέση νοτιοανατολικά και εντός του οικοδομικού τετραγώνου 297Λ, εξασφαλίζοντας την κίνηση των πεζών προς το χώρο κοινωφελών χρήσεων (αθλητικές εγκαταστάσεις) στο οικοδομικό τετράγωνο 296. Η πρόταση αυτή τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου είναι σύμφωνη και με την άποψη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που διατυπώνεται στο με αριθμό 46602/2013 έγγραφό του. Η δημοτική έκταση εντός της οποίας προτείνεται ο νέος πεζόδρομος καθώς και ο χώρος πρασίνου, χρησιμοποιείται ήδη για τη διέλευση πολιτών και υπάρχουν υποδομές και δίκτυα κοινής ωφέλειας. Με την προτεινόμενη τροποποίηση αυξάνονται οι κοινόχρηστοι χώροι της πόλης κατά 518 m2.

 

γ) Δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού ή Δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πτολεμαΐδας και συγκεκριμένα:

 

1. Την κατάργηση του αδιάνοικτου πεζόδρομου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 297Θ και 297Λ και των πρασιών εκατέρωθεν του.

 

2. Τη δημιουργία νέου ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ πλάτους 4 m εντός του οικοδομικού τετραγώνου 297Λ στη νοτιοανατολική πλευρά του με πρασιά πλάτους 4 m εντός των ιδιοκτησιών και κατά μήκος του δυτικού ορίου του, καθώς και χώρου ΠΡΑΣΙΝΟΥ πλάτους 6 m περίπου, κατά μήκος του ανατολικού ορίου του νέου πεζόδρομου, όπως αυτά φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους.

 

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα σχέδια που τη συνοδεύουν να αναρτηθούν στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 3ος όροφος, για 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση του λεκτικού της απόφασης και των συνημμένων σχεδίων που το συνοδεύουν στο ΦΕΚ.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 και 238 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.36891.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κοζάνη, 15-04-2015

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.